Kort
Berättelse/
Om det
Som den 8. Julii. 1717.
Wid
Ström Stad/
Emellan
De Swenske och de Danska förelupit är.


STOCKHOLM
Hos JOHAN HENR. WERNER, Kongl. Maj:ts Boktr.

OAcktadt/ at den Danske Commendeuren Tordenschiöld, då han för en kort tid sedan understod sig at löpa in under Giötheborg ärnandes utföra något emot den där liggiande Escadren, blef så wäl undfången/ samt med så stor förlust afwist/ at Han utom ett ansenligit antal Manskap/ därwid måste tilsättia 2:ne stycken Galerer, så har han likwäl ännu en gång welat försökia sin lycka wid Strömstad/ och medelst en Landstigning bemächtiga sig de wid inloppet där upkastade 3:ne batterier, samt borttaga några där liggiande transport Skiepp; Hwilket docklikwäl denne gången intet bättre har welat lyckas än den förra/ aldenstund den af General Majoren Hierta, som där på orten förer öfwerbefählet/ til Hans Kongl. Maj:t skickade och i förgårs afton hit ankomne Capitain Bock utaf Wästerbottns Regemente medbracht/ at bemälte Danske Commendeur med 2:ne Örlogs-Skiepp och någre Galerer lagt sig den 4. Julii ut för Strömstad/ och sedan han dageligen med flere Galerer, 2:ne med swåra stycken försedde Pråmar och åtskillige små Fartyg blifwit förstärkt/ har han den 8. sidstledne klåckan ungefär 1. efter midnatten begynt nalka sig wåra batterier närmare/ då man först några timar efter hwarannan med stycken häftigt skutit på bägge sidor/ efter hwilkas förlopp han sedermera afskickat 8. stycken Espingar och andra små Fartyg/ hwaruppå warit ett ansenligit antal Manskap som skulle gå i land. De 2:ne största Galerer, som gingo förut/ har man i förstone låtit komma när under Landet/ på det man kunde hafwa deste wißare skått på dem/ då de sedan af en del utaf den där i nägden stående Granadiers Battaillon och Wästerbottningarne/ under Öfwerste Lieutenanternes Kagge och Clausens anförande/ äro så blefne bemötte och tilpyntade/ at nästan intet Folck mera på bem:te 2:ne Galerer warit öfrigt/ hwilket har nödgat de öfriga Galerer och Fartyg at sättia sig utom skåtten och afskicka nytt Manskap/ at hämta til sig de Wärnlöse 2:ne Galerer, som wåra lätteligen kunnat borttaga/ om de allenast haft en liten båt wid handen. Fienden seendes således sig intet något kunna där uträtta/ har dragit sig där uppå tilbakas. Man kan ännu intet egenteligen wetta hwad han wid detta tilfälle förlorat/ doch har man nogsamt förspordt wid deß afgång/ at förlusten måste hafwa warit ansenlig/ som och hans Skepp och Galerer mycket skadde. Uppå wår sida räknas 19. Man döda och några blesserade/ ibland de första finnes en Lieutenant, och ibland de senare 2:ne Capiteiner. Officerarnes så wäl som de Gemenas här wid betygade wälförhållande förtienar intet mindre beröm än den där Commenderande General Majorens giorde goda anstalt och erwiste tapperhet. Lund den 13. Julii 1717.


Kort Berättelse/ Om det som den 8. Julii. 1717. Wid Ström Stad/ Emellan de Swenske och de Danska förelupit är. Hos Johan Henr. Werner, Kongl. Maj:ts Boktr., Stockholm, 1717. 4to, [4] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.