Sann och grundligh
RELATION
Om then härlighe VI-
ctorie, som then rättferdige godhe Gudh
hafwer den 13. Octob. Anno 1644.
förlänt Kongl. M:tz til Swerige
Skepp- och ÖrlogsFlotta/ emot och
öfwer then Danske.

SEdan som Her Öfwer-Commendanten och General Majoren Carl Gustaff Wrangel medh the honom vndergiffne Skepp vtur Kongl. May:tz eghen Örlighs-Flåtta/ så ock then wärfwade Hålländske Under-Ammiralen Mårten Thiessen/ är then 5. Octobris gången til Segels vtur Calmar-Sund/ hafwer han måst kryssat Siön emillan Bornholm/ Wißmar ock Femern/ in til den 11. Octobris/ at han vnder bemelte Femern fick Fiendens Flåtta vthi Sichtet/ som ther lågh för Ankar. Och mädan then Dagen mäst war förleeden/ och en starck Storm begynte at vpwäxa/ satte han förthenskul när Fiendens Flåtta widh paß een Mijl/ och hade sijn Brandwacht jämpte honom stadigt. Then nästföliande Dagen continuerade Stormen mächta hårdt/ och lågho Hennes Kongl. M:tz och Fiendens Skepp stilla/ seendes hwar andre an. Then 13. Octobris vthi Gryningen stillade Wädret något aff/ så at man sigh kunde handtera: Strax gaff Her Öfwer-Commendanten om Morgonen Tekn öfwer Flåttan/ at alle Skeppen skulle lyffta Ankar/ och gick så vthi then Aldrahögstes Nampn/ effter hållen Chorum vppå Fienden. Han lyffte ock genast Ankar/ gående i begynnelsen ifrån Kongl. M:tz Flotta/ i meening at draga til sigh någre sine Skepp som låghe ifrån honom vthi Lää/ och Daghen näst tilförende igenom Stormen ifrån honom afsatte woro. Men när han sågh K. M:tz Skepp komma sigh nogot när/ tå wände then Danske Generalen medh Patientia/ emoot Her Öfwer Commendanten Wrangel/ som war vppå Smålandz Leyonet: The andre Danske Skeppen fölgde ock strax efter/ och begyntes ther medh å bägge Sijdor ett skarpt och häfftigt skiutande vtaf grofwe Stycken/ hwilket påstodh vthi fyra Timar. J medler Tijdh prijsade the stoore Danske Skeppen Winden somthe mäst kunde/ men then ena Vice Ammiralen Try Leyon jämpte någre aff the smärre Skeppen separerade och skilde sigh ifrån them andre/ igenom thet at the hölle Drägen/ och komme altså vnder Kongl. May:tz wärfwade Hålländske Flåtta/ som fölgde vthi reserven: Ther blefwe bemelte Vice Ammiral Try Leyon/ theßlikest Tw Leyon/ Haaf-Hästen ock Fides bemästrade och borttagne: The öfrige Fiendens Skepp som woro medh thesse i Sällskap/ togho Flychten in vnder Laland/ och som Holländerne them monde efterjagha/ lupo in på Stranden/ hwar ifrå Skeps-Folket och Soldaterne salverade sigh medh Båtar och Äspingar/ lemnandes sielfwe Skeppen vthi Sticket/ tå thesse fyra/ nemligen Neptunus, Nettelbladh/ Stormaren och Chronfisken blefwe eröfrade. En Swensk Brandare/ Delphin benämbd/ förfölgde i thet samma ett Fiendens Skepp Delmenhorst/ och satte honom vthi Brand. Tå thetta förehades/ war General Commendanten alt stadigt engagerat och vthi fächtande medh them andre Fiendens Skepp. Och som Segel och Taklen jämpte sielfwa Masterne vppå Ammiral Skeppet Smålandz Leyonet mycket sönderskutne woro/ så at the måste bootas: Ty lade theßemillan Skeppen Götheborgh och Regina om Bord medh Patientia/ och bleff then Danske Generalen Proß Mundt vthi första äntrandet skuten medh een Musket-Kuula til dödz. En Swensk Brandare Meerman benämd/ gick ther medh åstadh at tända Eeld på thet Danske Ammiral Skeppet Lindormen/ hwilket han fullbordade alldeles medh godh effect. Nye Fortuna lade strax ther effter om Bord medh Vice Ammiralen Oldenburg/ honom secunderade tw andre Swenske Skepp/ Swanen och Leoparden/ vtaff hwilke Oldenburg strax bleff öfwerwäldigat: Then Danske Pelicanen och Lambet wille wid en sådan Leek intet bijda/ hwilke förthenskul vtaff Jägharen/ Gamble Fortuna och Kattan monde förfölias/ men til theras Lycka vndkommo igenom Natten och Mörkret/ oc finge bära Kundskap til Köpenhambn huru alt war passerat. Ett Fiendens Skepp Markattan jämpte ett annat lijtet benämdt Hoyen daal/ och en Galliot luppo vppå Grund/ them man tå vthi hastigheet intet bijkomma kunde. Effter Fångarnas Berättelse skole thesse eröfrade Skeppen (vndantaghandes S. Sophia och Trefaldigheet) wara the bäste och förnämste/ som Konungen i Danmarck hafwer hafft vnder sin Flåtta/ effter som the äre medh halfwe Carthower och 36. Pundige Stycken munterade och besatte: Uppå them som äre skutne och döde vtaf Fiendens Folck/ kan man icke weta någhot wist Antaal/ medan som the gemeene mästedeels äre kastade öfwer Bord/ ibland them ock sielfwa Ammiralen Proß Mundt/ doch igenom hastigt Förseende/ effter som han afklädder vthi första Furien/ icke kunde kännas ifrån the andre döde. Vice Ammiralen vppå Try Leyon Corvitz Vlefeld bleff skuten Låret vtaf/ och dödde tredie Daghen ther effter Fångarna äre thesse: Ammiralen Jochim Grabou som war vppå Lindormen/ och när then kom vthi Brand/ hölt sigh fast widh Sprötet/ hwar ifrån Her ÖfwerCommendanten Wrangel honom lät salvera/ sedan Vice Ammiralen Stensel Jaßmund som war vppå Oldenbug/ theßlijkest en stoor Deel Capitener/ Vnder-Officerare och gemeene widh paß ett tusende Man. För hwilken härlighe Victoria/ den alzwåldige Gudh wari högeligen ährat och prijsat. Vppå wår Sijda/ är theß Gudi skee Loff/ icke taghen någhon synnerligh Skada/ wijdare än at ett lijtet vtaf the wärfwade Holländske Skeppen/ Swarte Örnen benämd/ är vtaff Try Leyon skutet vthi Sanck/ men Folcket blefwe alle bärgade. Äre ock öfwer hufwudet vppå heela Kongl. May:tz Flåtta icke miste meera än tree Lieutenanter och femtijo sex gemeene. Masterne/ Segel och annat Takel-wärck bekommo suller någhon Skada/ men är icke större/ än at then innan kortt igen kan stå til reparera och bättra.

Lista vppå Kongens i Danmarcks Örligs skepp som vthi förberörde Siöslacht äre deels eröffrade/ deels förbrände/ och deels på Stranden lupne/ medh theras bestyckning och förnämbste Officerer.

Eröffrade Skepp.

Patientia, hwar vppå war Generalen Proß Mundt sampt en Capitein Dawid Daniel vtur Pom[m]ern bördig/ med 48. stycken
Tree Leyon/ ther vppå commenderade Vice Ammiralen Corfitz Vlefeldt och Capitein Peter Coritzon/ munterat med 46. st.
Oldenbårg/ ther vppå commenderade Vice Ammiralen Stenssel Jaßmont medh 42. st
Stormarn scout by uacht [!] eller Maiorskepp/ ther vppå war Capitein Henrich Mont/ munterat och försedt med 32. st.
Neptunus, ther vppå commenderade Michel Mårtenson medh 28. st.
Fides, ther vppå commenderade Capitein Clas Råhs medh 16. grofwe Stycken och 12. små 28. st
Nättelblad/ ther vppå Capitein Robbert Engelsman med 24 st.
Tw Leyon/ ther vppå Capitein Mauritz Brun munterat medh 22. st
Chronefisken/ ther vppå commenderade Capiteinen Clas Hall/ munterat med 20. st.
Haffhästen commenderat aff Lars Bertilson medh 14. st.

Förbrände.

Lindormen/ ther vppå commenderade Ammiralen Jochim Grabow/ och Capiteinen Nils Mandi en Engelsman/ munterat medh 48. st.
Delmenhorst/ ther vppå commenderade Capiteinen Hans Knutson/ munterat medh 28. st.

Strandade.

Markattan/ ther vppå commenderade Johan Knipke med 16. st.
Jtem en Galleya widh Nampn Höyendal/ ther vppå commenderade Stoffell Hanger/ munterat medh 8. st.
Jtem en Galliot/ ther vppå Capitenen Rickert medh 2. st.

Vthur Stockholm den 29. Octobr. Anno 1644.

SÅsom den 26. hujus en Expresse ifrån Her Öfwer-Commendanten och General Majoren Carl Gustaff Wrangel här anlände/ och brachte medh Breeff och Effterrättelse om Förloppet aff then lyckelige Victorien som Hennes Kongl. May:tz Skeps- och Örlogs Flotta hade erhållit öfwer 17. fientlige Skepp emellan Femern och Laland: Altså är här Dagen ther effter giord offentligh Tacksäijelse vthi alle Kyrckior och sungit Te Deum laudamus; Thervppå sedhan Styckerne på åthskillige Orther planterade/ äre medh duble Swenske Lösen lossade wordne. Dagen ther effter som war den 28. hujus betygade the Hollendske Ambassadeurerne som här äre/ och så theras Slädie medh skiutande och frögde Fyhr/ och bleff esomofftast Swenske Lösen theribland skuten/ så at then hugnat och reiovissance öfwer wederfaren Lycka/ är så mycket solennare i twenne Dagar effter hwar andre worden continuerat. Gudh förläne wåre rättmätige Wapn wijdare Lycka och Framgång.


Sann och grundligh RELATION Om then härlighe Victorie, som then rättferdige godhe Gudh hafwer den 13. Octob. Anno 1644. förlänt Kongl. M:tz til Swerige Skepp- och ÖrlogsFlotta/ emot och öfwer then Danske.
Tryckt i Stockholm hoos Henrich Keyser den 12. Augusti, Åhr 1644. 4to, [8] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.