Rörande Fregatten Venus 1789.

Underdånig Rapport.

Sedan flere olika berättelser rörande Fregatten Venus och dess eröfring af Ryska Eskadern inkommit, har jag ändteligen nu utaf de på samma fregatt medkommenderade Svenska lotsar, hvilka hit till Götheborg ankommit, fått den tillförlitligaste om förloppet af Fregattens attakerande och borttagande af Ryska Eskadern, uti Norrsk hamn, der den efter tagen jagt räddat sig; hvilken jag här närlagt, får nåden Eders Kongl. Höghet i djupaste underdånighet aflemna.

Att krigande nationers fartyg råkas i neutral hamn utan att minsta fientlighet å ena eller andra sidan försökes eller utöfvas, har i alla tider varit allmänt. Sådant hände förledit år, då jag med Fregatterne låg i Helsingör, der jag med en öfverlägesen styrka, utan minsta svårighet kunnat göra den dervarande Ryska Fregatt till pris, om sådant varit öfligt eller tillåtet. Händelsen med Fregatten Venus lärer vara den enda af sitt slag. Som jag alltid fruktat ett dylikt företagande af Ryssar, har jag, då Fregatten varit på kryssning, aldrig tillåtit nu eller förr, att någon Norrsk hamn skulle sökas; jag har endast i mina instruktioner gifvit alternativ af Svensk hamn eller öppna sjön; men ställningen för Fregatten Venus, härrörd af variabla vindar, ström och stilt, har varit sådan, att yttersta nöden bringat honom dertill.

Örlogs-Fregatten Bellona, till ankars på Wikö fiord den 12 Juni 1789.

A.F. Rosensvärd.


Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.