Viborgska gatloppet

De flesta källor nämner bara att orsaken till "katastrofen" var att en brännare antändes för tidigt och drev ner mot den svenska linjen och antände först Enigheten. Munthe är mer specificerad och nämner att Enigheten låg förankrad med akterspring och uppgigade segel. Akter om Enigheten låg brännaren Postiljonen förtöjd från Enighetens akter och akterspring. När ordern om att lossa förtöjningarna och sätta segel kom skedde detta så snabbt på Enigheten att akterförtöjningen till brännaren inte hann lossas utan denna sköt fart och lade ombord med Enigheten.

I en minnesteckning över Gustaf af Klint [1] finns följande beskrivning av händelsen återgiven efter dennes efterlämnade anteckningar:

Klockan var litet öfver 7 om morgonen då Dristigheten utpasserade; de öfriga fartygen följde i hennes kölvatten, amiralskeppet Gustaf den tredje kl. 8, det tolfte linieskeppet i ordningen, alla utan betydligare skador. I jemnbredd med Dristigheten hade framgått de s.k. hämennmaa eller skärgårdsfregatterna Styrbjörn och Norden, förda af öfverstelöjtnant Victor v. Stedingk och kapten Olander, efter hvilka den öfriga skärgårdsflottan följde utan någon egentlig formering. Icke heller dessa många fartyg hade lidit nämnvärda skador. Hade slutet svarat mot början, skulle denna dag skrifvit ett af de märkligaste bladen i sjökrigets häfder. De närmast liggande ryska skeppen voro nästan redlösa, vägen till sjös stod öppen, frisk blåste den mest gynnande vind för att nå Sveaborg, dit skärgårdsflottan kunde komma inomskärs. Det var nu, omkring kl. 9, som den olycksbringande brännaren, Postiljonen benämnd, bragte de ännu icke utkomna svenska fartygen i oordning och antände ett linieskepp och en fregatt, [2] som bägge sprungo i luften. Allt insveptes derpå i sådan rök och dimma, att inga ledmärken kunde skönjas; flera af de efterföljande fartygen råkade derigenom på grund i det ganska svåra farvattnet och gingo förlorade.


  1. Skogman, C.J.A.: Minnesteckning öfver Gustaf af Klint. Stockholm, 1884. Föredragen på Kongl. Vetenskaps-Akademiens högtidsdag den 31 mars 1884. Back
  2. Enigheten och Zemire. Back

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.