ÖRLOGS-MANNA-SÄLLSKAPETS
HANDLINGAR.


III. Stycket.


Anmärkning vid Herr Dunthorne's Regel, at corrigera Månans observerade distance ifrån Solen, eller en Stjerna. (Se Tables requiste to be used with the Nautical Ephimeris, pag. 64.) Af Professoren vid Kongl. Amiralitets Cadette-Corpsen Carl Gust. Bergström.

Ibland de åtskilliga Methoder, som blifvit gifna de Sjöfarande, tål at corrigera Månans oberverade distance ifrån Solen, eller en Stjerna, i anseende til parallaxens och refractionens verkan, för at, såsom bekant är genom Månans distance ifrån något af dessa Objecter, hvarmed Månan för den dagen uti Nautical-Almanachan är jämförd, finna Longituden På Sjön, är Herr Dunthorne's en af de simplaste, och af våra Sjömän mäst brukelig.

Men om Herr Dunthorne uti dess regel ej gjordt åtskillnad på de båda händelser, då den observerade distancen är större eller mindre än 90 grader, och dess regel leder en Sjöman til felsteg, så ofta som den observerade distancen öfverstiger 90°, så år nödigt at visa, huru regeln då bör användas.

Herr Dunthorne säger, at man ifrån Natural-Cosinus för de observerade eller apparente högdernas skillnad bör subtrahera Natural-Cosinus för den observerade distancen. Men då den observerade distancen år större än 90°, så är dess Cosinus, såsom vi veta, nekad: Och at subtrahera en nekad quantitet, består uti at addera den samma. Följakteligen bör i detta fall, Nat. Cos. för den observerade distancen adderas til Nat. Cos. för de observerade högdernes skillnad.

Vidare säger Herr Dunthorne i slutet af dess regel, at det fundna Naturliga talet bör subtraheras ifrån Nat. Cos. för de Sanne högdernes skillnad, til följe af slut-Æquationen uti den generella solutionen, Cos. A b − A c − N = Cos. bc. (pag. 67). Men, så ofta Cosinus för bc, eller den Sanna distancen är en nekad quantitet, blir N större än Cos. A b − A c. Således kommer i detta fall den sednare at Subtraheras ifrån den förra.

Exempel.

° ' "
Låt Månans Centri observerade distance ifrån en Stjerna vara 102. 30. 0.
hor. parall. 57'. 3".
Centri obs. högd 27. 30. 0.
obs. högd 12. 25. 0.
De observ. högdernes skillnad 12. 5. 0.
Corr. på ) högd (Tab. 1) 48'. 47".
refract. 3. 25. +52. 12
De Sanna högdernes skillnad 12 57. 12.
Nat. Cos. för obs. högd skillnad (12°. 5'. 0"). 97784
Nat. Cos. för obs. distance (102.30.0). 21644
Summa 119428
Log. för 119428 5,07710
Log. dif. (Tab. 2) −314
Rest. 5,07396
Motsv. Nat. tal til Log 5,07 396-118566
Nat. Cos. för San. högd. skilln. 12°. 57' 12"- 91456
Rest. 21110

Denna rest är Nat. Cosinus för 102°. 11'. 12"½, Månans och Stjernans Sanna distance.

Efter Herr Lyons Regel utfaller denna distancen til 102°. 11'. 11". (Se Tables requisite to – – – – the Nautical Ephemeris, pag. 24.)


Carl Gust. Bergström: Anmärkning vid Herr Dunthorne's Regel, at corrigera Månans observerade distance ifrån Solen, eller en Stjerna.
Örlogs-Mannasällskapets Handlingar, Stockholm, 1787. pp 39-41.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Navigation | Search.

Copyright © 2005 Lars Bruzelius.