SJÖMÄNS
DAGELIGE ASSISTENT,
eller
ANVISNING
uti de nödvändigaste Stycken af
NAVIGATIONS WETENSKAPEN,
med dertill nödige Figurer och Tabeller, utgifven af
LARS AND. CHIERLIN,

Föreståndare vid STOCKHOLMS Stads Navigations Schola. Med KONGL. MAJs. ALLERNÅDIGSTE PRIVILEGIO försedd, och till Trycket befordrad af bemälte STADS SJÖMANS-HUS DIRECTION.


STOCKHOLM hos AD. E. HOLMERUS. MDCCLXXVII.


Vi GUSTAF med Guds Nåde, Sveriges, Göthes och Vendes Konung &.&.&. Arfvinge til Norje, jämte Hertig til Schlessvig Hollstein &.&. Göre vetterligit: at såsom hos Oss Herr Riks Rådet och Öfverståthållaren samt Commendeuren med Stora Korset af Vår Svärds Orden Friherre Sparre, i underdånighet anmält, huru som Stads-Mathematicus och Navigations Scholæ Föreståndaren Chierlin, skal, med mycken flit och noggranhet samanskrifvit et Värk, kallat En Sjömans Dagelige Assistent, eller en kort och tydelig Anvisning om de nödvändigaste stycken uti Navigations Vetenskapen, hvilket här varande Sjömanshus-Direction åtagit sig, at af Trycket utgå låta, och hvarföre, om Vårt Nådiga Privilegium därå, nu i underdånighet anhålles; altså, och emedan Vi, i Nåder godt funnit at härtil lemna Vårt Nådiga Samtycke; Ty vele Vi härmed och i Kraft af detta Vårt öpna Bref, nådeligen hafva förundt Sjömans-Hus-Directionen här i Staden, Tjugu års Frihet på ofvannämde Värk, så at ingen annan må understå sig det samma, under förberörde tid, at eftertrycka, eller eftertryckt utifrån hit i Riket införa låta. Det alle som vederbör, hafva sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttermera visso, hafve Vi detta med Egen hand underskrifvit, och med Vårt Kongl. Sigill kekräfta [!] låtit.

Ulricsdals Slått den 21 Maji 1776.

GUSTAF.
(L. S.)

J. Elers.


HANS KONGL. MAJ:T
KONUNG
GUSTAF
DEN TREDJE.

stormägtigste
allernådigste Konung


At detta Arbete, om Navigations-Vetenskapen, til dess rätta grunder och utöfning, blifvit påtänkt, sammanfattadt och genom Trycket utgifvidt, är en värkan af den prisvärda omsorg, som EDER KONGL. MAJ:T, ibland de öfrige Riksvårdande ärender, allernådigst behagat sträcka äfven til Coopvaerdie Sjöfartens och Sjömans Vetenskapernas befordran och tillväxt i Fäderneslandet.

EDER KONGL. MAJ:T täckes med nådigt välbehag anse, at denne Navigations Bok, som af Sjömans-Hus-Medlen nu blifvit uplagd och til Trycket befordrad, EDER KONGL. MAJ:T allerunderdånigst varder tillägnad, af EDER KONGL. MAJ:TS Tro-undersåtare och nu varande Styresmän vid Sjömans-Huset.

At uti EDER KONGL. MAJ:TS Dyra Nåd och Hägn framgent få vara inneslutne, utbedja vi oss, så å egne som våra Medbröders vägnar, underdånigast; Och med djupaste undersåteligt vördnad, samt oföränderlig trohet, til döden framhärde

stormägtigste allernådigste Konung eder kongl. maj:ts

Aller underdånigaste undersåtare
Died. Rahm.   Christ. Hebbe.   David Schinckel.   Joh. Christ. Nentwig.   Petter Holm.   Olof Hernmarck.

Carl N. Hellman.


Benägne Läsare

Sedan alla Exemplar af våra, uti Svenska Språket utkomne, Navigations Böcker för detta äro utsålde, och jämväl de angelägnaste Tabeller, i denna Vetenskap, med året 1775 aldeles lupit til ända; har det icke kunnat undfalla någon, som med Sjöväsendet umgår, huru nödigt det varit, at en sådan afsaknad på Läro Böcker i Navigations Vetenskapen, måtte utan upskof varda ersatt; i synnerhet för våra Coupvaerdie-Styrmän, hvilka ofta icke hafva råd och tilfälle at gå något långt uti Theoretiska kunskaperne, utan nödgas låta sig nöja med andras Handledning uti det allena som är allmännast, och för en hvar mäst oumbärligit.

Allmänna och enskildta förbindelser til et sådant arbetes företagande hafva icke felat, sedan HANS KONGL. MAJ:T, vår Dyre KONUNG, allernådigst täckts, om Svenska Handelen och Coopvaerdie SjöFarten taga en så utmärkt omvårdnad, at samma Vetenskap och Handtering fådt hugna sig af flere, til dess förmån och hjelp, vidtagne författningar, som i en framtid ofelbart skola förnyade fördelar Fäderneslandet tilskynda.

Men förbindelser, och den bästa vilja at dem upfylla, hade, förmedelst de dryga kostnader som, til et sådant värks utgifvande af Trycket, erfordas, förmodeligen ännu längre tid blifvit utan värkan, om icke Stadens Högsta Styresman, Hans Excellence, RiksRådet, Öfverståthållaren och Commendeuren med Stora Korset af Kongl. Maj:ts Svärds Orden, Högvälborne Baron Herr Carl Sparre, som icke allenast låtit Inrättningarne til Sjöfartens befämjande, för denne Staden, röna dess särdeles bevägna försorg, utan ock, med sine egne kostbare Globers förärande til Inventarium vid Navigations-Scholan, Sjelf gjordt början til nödige Instrumenters anskaffande, jämväl behagat antaga sig föranstaltandet om detta Arbete, och bereda tilgång på medel til de omkostnader som därvid blefvo nödvändige.

Högbemälte Herre bör således närmast tilskrifvas, at denne Navigations Bok blifvit sammanfattad och til Trycket befordrad, i afsigt, så väl at nyttjas vid Föreläsningarne på Stadens Navigations-Schola, som ock, at vid Vetenskapens utöfning tjena Sjöfarande til Dagligt biträde, uti en fullständig Dag-Räknings hållande på Sjön.

Den mycket begärlige Engelska Sjö-Boken: The Seamans daily Assistant kallad, har, til efterfölgd härvid, egenteligen blifvit utvald och föreskrifven; men som berörde Bok, dels varit besvärad med betydlige tryckfel, dels ock ensam icke blifvit, til bägge omförmälte ändamåls vinnande, tillräckelig; så har jag sökt, uti denne Svenska Sjömans Assistenten, dels altsammans noga öfverse, och rätta de, uti Engelskan, fundne felaktigheter: dels uträknadt ny Tabeller för Solens Declination, til Stockholms Meridian, som kunna nyttjas til detta Seculi slut: tillika med Nummer-Taflor, efter Engelska sättet, til Tidvatnets finnande för de instundande 19 åren: samt änteligen, så mycket den föresatta kortheten velat tillåta, gjordt nödige tilökningar uti de Stycken som röra grunderna af Navigations-Vetenskapen, sammandragne af flere de bästa och mäst godkände, så väl Svenska som Utländska, Auctorers Arbeten.

Läsaren finner här, utom många andra nödiga Stycken, det angelägnaste af hvad de trenne Engelske Sjö-Böckerne, The Seaman's daily Assistant, The Mariners New Calender, och The Mariners Compas Rectified, tilsamanstagne innefatta. Äfven vises den lätta Arbets-Methoden uti Journals-hållandet på Sjö-Resorne, som i synnerhet är anpassad för de mindre kunnoge Navigateurer vid Coopvaerdie Flottan; hvilkas inskränkta tid, på Sjön, ofta icke tillåter vidlöftigare Räkningar.

Den härvid införda nyhet, at Compassens Nordpunkt utmärkes med en prydande WASE, i stället för de tilförene brukade Liljor, lärer med desto större benägenhet anses, och til allmänt bruk uppå våre Skepp desto häldre antagas, som sådant skett til vördnadsfullaste åtanke af den nåd och upmuntran för Svenska Sjöfarten, som våre Store Gustavianske Konungar, och i synnerhet vår nu Regerande Allernådigste Konung GUSTAF den III, bevisat.

Om detta Arbete varder af det Allmänna med välvilja emottagit, så fördublas min åstundan, at framdeles tjena med utgifvande utaf flere nödiga och nyttiga, til denne Vetenskapens upodling hörande, stycken: hvilka jag nu, för at vinna tiden, och på det denne Boken icke måtte blifva för kostsam, har varit nödsakad förbigå.   Stockholm d. 6 Junii 1777.

Lars And. Chierlin.


Chierlin, Lars And.: Sjömäns dagelige assistent, eller anvisning uti de nödvändigaste stycken af navigations Wetenskapen med dertill nödige Figurer och Tabeller.
Ad. E. Holmerus, Stockholm, 1777. pp [1]-[10].


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Navigation | Search.

Copyright © 2008 Lars Bruzelius.