Nödig Vnderrättelse
Om
NAVIGATION
Eller
Styrmans-Kånsten,
Efter
Höga Wederbörandes Befallning,

Beskrifwen på Swänska
Och
Vthdragen af utländska Autorer, jämwäl med nödige Figurer förklarat
Af
THOMAS RAJALIN
Commendeur wid Kongl. Ammiralitetet.


CARLSCRONA,
Tryckt hos Johann Ludwig Happenius, Kongl. Ammiralitetz och Blekings Provintz Boktryckiaren.


WIj FRIEDRICH med Gudz Nåde, Sweriges, Giötes och Wändes Konung, &c. &c. Giöre witterligit at såsom Wårt Ammiralitets Collegium hos Oß i underdånighet andrager, huru som Commendeuren, Oß älskelig, Thomas Rajalin, är sinnad, uppå Wår nådige Befallning, at låta genom Trycket utgå en Tractat under Titul af Navigations och Styrmans-Konsten, som han uti Swänska språket författat och sammanskrifwit, så wida Wij til befordran af detta Wärck, täckes förse honom med Wårt nådige tilstånd och Privilegio, at utan hinder och intrång af andre, så allena på en wiß tid samma Wärck uplägga och allmänt göra; Altså och emedan Wij finnen detta icke allenast lända til Wår och Ricksens tienst i gemen, utan ock til hwars och ens fördel och nytta i synnerhet, som uti Siöwäsendet antingen på Örlogs eller Copvardie Farten hafwa lust at inhämta nödig kundskap, och underrättelse. Ty pröfwe Wij i nåder nödigt och billigt at här med och i Krafft af detta Wårt öppne Bref meddela honom Commendeuren Thomas Rajalin, bemälte Wårt åstundade Privilegium, på det sättet, at wij effterlåte honom och deß Arfwingar uti Tiugu Åhrs tid obehindrade få upläggia, tryckia och försälja ofwanberörde Tractat, med de där til hörande Figurer och Kopparstycken, innom hwilken tid en och hwar skall wara förbudit här i Riket samma Bok eller Tractat, under hwad Namn och Titul det wara må at aftrycka eller aftryckt ifrån utrikes orter at införa wid Confiscation af alla Exemplaren och ett Tusend Dal. Silf. Mynt Wite. Det alla som wederbör hafwa sig hörsamligen at efterrätta. Til yttermera wisso hafwa Wij detta med egen Hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräffta låtit. Stockholm i Råd-Cammaren den 10. April. 1728.

FRIEDRICH.
(L. S.)


Then
Stormächtigste Konung
Och
HERRE,
Konung
Friedrich
Sweriges, Giötes och Wendes Konung, &c. &c.

Stormächtigste Allernådigste Konung.

DEt wore af mig en alt för stor dierfhet om jag skulle understå mig at tilskrifwa och dedicera Eders Kongl. May:t ett så ringa och oansenligit Wärck, som detta är, hwilket allenast til ungdomens Underwißning uti Navigationen eller Styrmansskapet är författat, där icke ett säkert och beständigt skiäl hwar wid jag mig underdånigst stödier, woro wid handen, som giör mig der om i underdånighet förwissad at min antagne Dristighet icke med Onåde blifwer ansedd, nämligen at sedan GUD den Aldrahögsta har behagat unna wårt kära Fädernes-Land den höga Lyckan och wälsignelsen, at Eders Kongl. May:t är igenom GUDZ Nåd, satt uppå Swea och Göta Rijkes Thron til at Land råda och Rijke sino styra, är Eders Kongl. May:t med det samma blifwen wårt kära Fäderneslandz millda och nådiga Fader, hwars högst lofwärde och oaflåtelige Försorg sträcker sig til alt det, som länder til Fädernes-Landetz uprättelse tiltagande och wälstånd, ibland hwilket ingen ringa del lärer wara at Ungdomen i Rijket, som hafwer hug och wilja til Siöwäsendet, blifwer wäl anförd til de styckens lärande, som der til höra, hwar på Rijketz både Förswar och Säkerhet, så wijda det Eders Kongl. May:t och Riksens Ammiralitet och Örlogz Flåtta berörer, som Deß ansenliga Nytta och förkofring, så wida det Handelen och Kaufferdie-farten angår, helt oumgängeligen beroor.

Fördenskull och i hänseende til alt sådant nedlägger med diupaste wördnat in för Eders Kongl. May:tz Fötter jag detta mitt ringa Wärk, i den alldra underdånigste tilförsicht, det täktes Eders Kongl. May:t framför personens och wärketz Owärdighet i Nåder ansee mitt underdånigste och trogne Upsåt at efter mitt lilla ämne kunna tiäna Eders Kongl. May:t och Rijket.

Hwarutinnan om jag är så lyckelig at min undersåteliga Wälmening winner Eders Kongl. May:tz nådige Nöije och Bifall, mig i det samma tilfaller den hugnad och fördeel, som jag ibland det timmeliga alldrahögst bör skatta och wärdera.

Vthi hwilket underdånigste hopp och förtröstan jag til Grafwen framhärdar.

Stormächtigste Allernådigste Konung EDERS Kongl. May:tz

Aller underdånigste Troplichteste
Tienare och Undersåte.
Thomas Rajalin.


Högwälborne Herrar Grefwar och Frij-Herrar Kongl. May:tz och Sweriges Rijkes Högtbetrodde Män och Råd, Så ock Hög Wälborne Herrar Grefwar och Baroner Hög- och Wälborne Högwyrdige Hög Ährewyrdige och Höglärde Edle Hög- och Wälachtade Hederlige och mycket Beskiedelige HERRAR och MÄN Samtelige Kongl. May:tz och Riksens Högloflige Ständer.

SEdan in för Hans Kongl. May:t wår allernådigste Konung jag i diupaste underdånighet har nedlagt min efter mitt ringa Begreep författade Tractat om Underwisning för Ungdomen uti Navigationen eller Styrmansskapet, och den samma jämte min ringa Person uti Hans Kongl. May:tz aldranådigste Omwårdnat och handhafwande med diupaste wyrdnad anförtrodt, har jag ock funnit min underdån ödmiuka plicht fordra hos Eders Grefwelige Excellencer och de Högloflige Riksens Ständer mig i samma mål wyrdsamst at anmäla. Hälst emedan ibland Riksens Wårdande Syslor och Erender, hwar utinnan Eders Grefwelige Excellencer och de Höglofl. Riksens Ständer äga en stor och högt ansenlig Delachtighet, äfwen otwifwelachtigt lärer räknas, at Kongl. May:t och Riket må hafwa ett wittert och ymnigt Förråd på sådane Ämnen som i framtiden kunna wara så wid Deß Ammiralitet och Örlogz-Flåtta som Kaufferdie farten til all nödig och nyttig betiening, hwar til som jag förmodar at detta mitt lilla Wärk lärer något kunna bidraga. Så giör jag mig ock i underdån ödmiukhet förtröstad at Eders Greflige Excellencer och de Högloflige Riksens Ständer eij allenast lärer giöra derpå ett nåd-gunstigt afseende, utan och förläna Deras Högt bewågne och wärckeliga Befordran, at det här wid påsyfftade Ändamål måtte under Deras Excellencers och de Högloflige Riksens Ständers Höga och Nådgunstiga Sorgfällighet och bearbetande erhålla all önsklig framgång. Hwar med oaflåteligen förblifwer

Edra Excellenciers
Och de Högloflige Riksens Ständers

Underdån Ödmiukaste Tienare, Thomas Rajalin.

KOngl. May:tz och Riksens Ammiralitetz Collegium har genom wisse förordnade Officerare af Flaggmän och andra Öfwer Officerare som i Styrmans-Konsten äro wittre och erfarne, låtet den af Commendeuren Edel och Manhafftig Thomas Rajalin öfwer berörde Wettenskap sammanskrefne Tractat noga igenomlöpa och til deß Beskaffenhet bepröfwa; Och som de til Collegium inkommit med deras Berättelse at de befunnit den samma wäl och efter rätta egenskapen af Styrmanswäsendet wara författad, samt äga en lät och för Lärlingar wäl begripelig Methode; För utan at och Collegium sielfwa tagit berörde Tractat til närmare bepröfwande, kunnandes intet annat än gifwa deß bifall til de Förornades öfwer denna Tractat lemnade utsago och betygande och i så måtto hålla för mycket nyttigt at merberörde Tractat genom trycket giöres allmän til betiening för dem af Ungdomen i Riket som hafwa inclination och Lust at evertuera sig til Siös på Couffardie-Farten så och i Kongl. May:tz och Riksens tienst wid Deß Ammiralitet och Örlogs-Flåtta; Altså har Collegium här med öfwer merbemeldte Styrmans-Tractat welat Deß Approbation meddehla. CarlsCrona den 16. April 1728.

På Kongl. May:tz och Riksens Ammiralitets Collegii wägnar.

(L. S.)

C.H. Wachtmeister.

C.H. von Löwen. C.H. Wachtmeister.

G. Grubbe.


Til den gunstige Läsaren.

DEtta lilla Wärket, hwilket jag wid ledige Stunder ifrån min i Nåder anförtrodde Tiensts förrättning, som til dag- och stundelig Upwachtning är bunden, har sammandraget och författat behöfde så litet något Företal, som Tittelen der af nogsamt wisar deß innehåld, nämligen en kort underwisning uti Styrmans-Kånsten anlagt til betiening för Ungdomen af den Swänska Nationen i gemen som wilja lära och sedermera idka Siöfarten, men i synnerhet dem, hwilka antingen tänckia at begifwa sig uti Hans Kongl. May:tz tienst wid Deß Ammiralitet och Örlougz-Flåtta eller och redan hafwa gifwit sig der under. Dock likwäl emedan framledne Ammiralen Wälborne nu salige Herr Werner von Rosenfelt i lifztiden har låtit utgå en Tractat uti samma Materie som wunnit Approbation samt nu brukas uti Styrmans-Scholan wid Ammiralitetet til at informera efter, så wil wid så fatte Omständigheter, nödwändigheten af mig fordra at gifwa tilfället wid handen, hwar af jag warit föranlåten at låta mitt Arbete komma i Dagz-liuset til at tryckas och allmänt giöras, förklarandes först at min tancka i börian aldrig annat warit än at jag som för detta, då min tid tillät, hafft åtskillige wackra och wittre Subjecter af förnämare och ringare Folckz Söner under min Underwisning uti Styrmansskapet, wille i någon redigare Ordning sammansättia hwad jag tilförne Ströningz wis och icke med så exact Methode som til ett Wärck hwilket skal igenom Trycket komma i allas Händer erfordras, så wäl wid förra tiders Practiquen af Siöfarten som andras informerande hade mig til minnes upfört, då jag ock til den ändan genom läste åtskillige Tractater på Engelska och Holländska som handla om Styrmans-Kånsten och dem mig til nytta förde, hwar med jag tyckte de få Stunder som ifrån mitt Ämbetes skiötande warit til öfwerlopp bättre blefwo anlagde än på något annat som til intet gagn lände.

Emedlertijd och när jag wid tilfälle hafft den Nåden hos Hans Excellence Rikz Rådet och Öfwer-Ammiralen Hög-Wälborne Grefwe Herr CLAES SPARRE at under discourerande få yttra mina enfaldiga Tanckar, ibland annat äfwen om Styrmanswäsendet efter som jag ock der utinnan wid Kongl. Ammiralitetet til Öfwer Officerare tient mig up, och för Hög bemeldte Herre i ödmiukhet uptäkte at jag hade för Händer at skrifwa något uti samma Wettenskap, så har mer Hög bemelte Hans Excellence funnit der af ett särdeles höggunstigt Nöije och lembnat mig Frihet at få säga i hwad Ordning jag wille det förhandla hwilket som det i alla måtto bifölls och aggrerades, så har uppå Hans Excellences ytterligare Befallning så mycket mera blifwit för mig en nödwändighet at afträda ifrån min första Föresatz, som war at mitt Arbete skulle wara för mig enskylt och nu mera giöra det publict som wid Informationen i Styrmans-Scholan lärer wara erfarit at salige Herr Ammiralen von Rosenfeltz Wärk, hwiket är myket berömligit och så af honom författat, at jag skulle tilmäta mig förmyket om jag der uti wille något corrigera eller några widrige Anmerkningar der öfwer författa, icke så enkannerligen til Information af Lärlingar är skickat och adapterat som wäl för dem tienligit hwilka förut någorlunda i Styrmansskapet äro lärde och öfwade at der af i ett kort Begrep sig påminna och recolligera hwad de tilförne hafwa lärdt; Och som mitt ändamål således är at gifwa en lätt och wäl begripelig Methode til Informationen för Ungdomen som tänckia at sökia deß Lycka och fortkomst wid Siöwäsendet, men i synnerhet den som under Kongl. Ammiralitetet och Örlougz-Flåttan sig befinna; wid handen, hwilket intet låter sig wäl giöra med mindre at det angelägnaste af andra Mathematiske Wettenskaper som til Styrmans-Kånsten höra och der wid concurrera blifwa til så stor deel som nödwändigheten kräfwer inrykte och alt med tydelige och handgripelige Demonstrationer explanerat och uttydt, det jag med högsta flit sökt at præstera undantagandes Aritmetiquen eller Räken-Konsten, hwar uti en som wil lära Styrmanskapet förut bör wara underwist och verserat, förmodandes näst Gudz hielp, at när en Yngling under en god Informators Hand och genom deß trogna underwisning af mitt Wärk har inhämtat deß Theorie skal han wid Praxin finna den Lätthet at han intet skal behöfwa hwad Theoriens completerande angår någre främmande Nationers Läre-mästare i den Kånsten at anlita, hälst emedan de hos berörde Nationer i denna Kånsten brukelige emphatique Termer och Ordesätt af mig wid tillfälle brukas, jämwäl deras Läro-sätt möijeligast fölljes, på det wid utrikes Farten af wåre som til den ändan på Permission eller eljest resa ut, sådant må förut wara lärdt och dem icke främmande förekomma; Altså önskar jag af troget Hierta at detta mitt lilla och ringa Arbete måtte föra myken nytta och frucht med sig til Hans Kongl. May:tz och Riketz nödige och nyttige tienst så wäl wid Coufferdie-Farten som förnämligast wid Deß Ammiralitet och Orlougz-Flåtta, förblifwer i öfriget med all erbödighet,

Den benägna Läsarens

Ödmiuke hörsamme och tienstskyldige Tienare.
Thomas Rajalin.

Kort Uthtydning

På Swenska af några för Lärlingar främmande Ord af åtskillige Språken som i denna Tractat oundwikeligen måst andragas til at föreställa Sakernes rätta egenskap och förewettande.


ALtitudo. Högden.

Antemeridian. Förmiddagen.

Almicanters, kallas paralleler af Latitudo.

Amplitudo, kallas den Bågan af Horizonten begrepen emellan rätta Ost och West, och den Puncten som Solen och Stiernorna gå up och neder.

Azimuthz, äro stora Circlar hwilka möta hwar andra i Zenith och Nadir och skiära Horizonten uti rätta angular.

Ascensio. Upstigande.

Axioma, kallas en med skiäl och grund stadfästat utsago.

Casus. Tilfälle eller tilfällighet.

Complement, af Altitudo, kallas Distancen från Zenith.

Complement af Latitudo, kallas Högden af Æquinoctialen öfwer Horizonten.

Complement af Declination kallas distancen emellan Sool och Stiernor, och närmaste af jordenes Polarne til dem.

Complement af 90 Grader, kallas det Öfwerskåttet enär någon Grad subtraheras ifrån 90 Grader.

Complement, kallas Öfwerskåtten enär några Grader subtraheras såsom ifrån 360 Grader, 180 Grad. och 90 Grader.

Complement af Coursen, kallas Compas-streken, räknade ifrån Ost eller West, ty courserne räknas ifrån Nord och Syder.

Conjunction. Sammanfogning.

Circumferens, kallas en Omkretz eller omgång.

Compass Amplitudo, kallas den Puncten uppå Horizonten som Compassens-streek wisar Solen at wara uti deß up- eller undergång från Ost eller West-Streket.

Declination. Afböijelse.

Departure, kallas afwikningen ifrån Meridian, öster och Wester åt.

Differens af Latitudo, kallas åtskillnaden i bredden, eller i Poli högden som räknas Norr och Syder.

Differens af Longitudo, kallas åtskillnaden i Längden såsom Öster och Wäster.

Distance, kallas Aflägenheten eller Begrepet emellan orterne, samt Farten af Skieppet.

Descensio. Nederstigande.

Definitio. En tingz omständeliga Beskrifning.

Diameter, kallas en rätt Linea, dragen genom en Cirkel.

Æqvator.
Æqvinoctialen.
}
Jämnaren.

Eclipses. Förmörkelser.

Eqval. Lika.

Extrem Conjuncter, kallas närmaste föreningen af Circlarne som de kunna löpa tilsammans.

Extrem Disjuncter, kallas längsta eller det widaste som de kunna blifwa ifrån hwardera afskilde.

Horizonten, Sichtändaren.

Journal, kallas Siö-räkning eller Dag-Bok öfwer en Resa.

Imaginerat. Inbillat.

Latitudo Bredd, kallas ock Poli Högd och räknas Nord och Syder åt.

Longitudo. Längd, som här förstås Öster och Wester åt.

Meridies. Middag.

Meridian Altitudo, af Solen, kallas middagz Högden, eller det Högsta som Solen är i det Dygnet.

Meridianer, kallas alla Nord och Syd Lineorne.

Meridional Differens, åtskillnaden emellan 2ne Meridianer.

Meridional parter, kallas deelar af Meridianerne efter wäxande Graders tiltagande på ömse sidor om Æqvinoctialen.

Magnetical Amplitudo, kallas den Puncten uppå Horizonten af Solens up- och undergång som Compassens-Streek wisar ifrån Ost- eller West Streket.

Nadir, kallas den Puncten som är under oß och emotstående til zenith, eller Tåpp-puncten.

Oppositio. Emotstående.

Operation, utöfning eller tydelig föreställning.

Paralleler af Latitudo, kallas Ost och West Lineorne.

Paralax af Solen, kallas enär Solen wisar sig lägre än hon i sanning är.

Perpendicanor eller Auxiliar, kallas en hielpereda.

Propositio. Föresatz.

Peripheria, kallas den yttersta Kritzen af en Cirkel.

Perpendicular, kallas som är snöre eller trå rärt uti högden.

Paralleler, kallas Lineor som löpa jämt med hwar andra och aldrig mötas.

Problema, kallas en Proposition med der af flytande Fråga, eller med ett ord, ett Frågestycke.

Positio lägenheter. Sättielse.

Qvæstioner. Spörsmål.

Refraction af Solen, kallas enär Solen wisar sig högre än hon i sanning är.

Reale. Wäsentelige.

Solens Declination, kallas Solens böijelse til eller från æqvinoctialen.

Solens Altitudo, kallas Solens högd ifrån Horizonten.

Sphæra. Kloot.

Sinical qvadrant, kallas Rut-Cartan.

Ström-kastning kallas Strömmarnes förledande.

Superficies, kallas Flackhet.

Sectio, kallas Afdelning.

Tropici. Stabraken.

Trigonometrien, kallas Triangel-Räkningen.

Variation af Compassen, kallas Compassens mißwisning.

Vertical, kallas sådane som wisar upåt Tåpp-Puncten såsom Soolwisare.

Zodiaken, den allmänt så kallade Diur-kretzen.

Zenith, kallas Tåpp-Puncten.

Zenith Distans af Sool eller Stiernor, kallas Solenes eller Stiernors Stånd, ifrån Tåpp-Puncten.

Register och Innehållet af Capitlen i denna Book.

Cap. I. Folio
GEometriska Handgreep af 22. Problemata och der til hörige Reglor med Definitioner jemte 28. Figurer.
Capit. II.
Slätta Trigonometrien med der til höriga Definitioner och Axiomata bestående af 6. Problemata och 4. Casus hwilka handla om åtskillige Qvæstioner jämwäl 10. Figurer 12
Capit. III.
Tid räkningen begynnes med Åhren, samt Skått-Åhren och sluter med rörlige Helgedagars igenfinnande, bestående af 10. Propositioner 21
Capit. IV.
De förnämsta Astronomiska och Geographiska Definioner bestående af 26. Propositioner och 11. Figurer.
Definitioner om Sphæra. 29
Om Werldenes delning och de 4. Elementerne. 30
Om Æqvatoren. 31
Om Zodiaken och Linea Eccliptica 32
Om Solens trädande i hwart tekn. 35
Om Solens Grad effter Medel låppet. 36
Solens Declinations-Tafla efter Medel låppet. 37
Om Horizonten. 38
Om Meridian. 39
Om Coluris 41
Om Azimuth. 43
Om Polar Circlar. 45
Om Tropicis 45
Om Zona 46
Om Paralleler af Declination och Latitudo 46
Om Almicanters eller Parallel af Altitudo 47
Om Latitudo och Longitudo 47
Om Meridian Altitudo 48
Om Declination af Sool och Stiernor 49
Om complement af Altitudo och compl. af Latitudo 50
Om Differens af Latitudo och Longitudo 51
Om Amplitudo 52
Om Clima 52
Om Sphæra Recta 54
Om Sphæra Obliqva 54
Om Sphæra Parallela 55
Om Eclipses eller Förmörkelser 56
Om Latitudo af fasta Stiernor 57
Om Longitudo af fasta Stiernor 57
Om Stiernors Declination 57
Om rätta Ascension af Sool och Stiernor 58
Om Obliqve Ascension och Ascensional Differens 59
Capit. V.
Bestående af 4ra Propositioner.
Om Siö-Compassen och deß Ålder 60
Om Magnet-Stenar 61
Om Ebb och Flood eller Wattu tid Räkning 65
Om Æqvinoctials-compassen 74
Om Månans skinande och förachtering 74
At finna Tiden efter Måne skienet 75
Capit. VI.
Innehåller 17 Propositioner och 16 Figurer.
At finna Månans Grad effter Medel Loppet 76
At finna Månans upp- och undergång 76
Solens Declinations-Tafla ifrån Åhr 1724. til 1743. med deß Bruuk 78
At förbättra Solens Declination med Tafla der til hörig 87
Om Paralax med Taflor 89
Om Refraction med Taflor 91
Refractions Taflans Bruk utan Paralax 93
Beskrifning af en Figur hwar effter kan giöras Plain och andra Scalor, Proportional circlar Grad-Ståckar, wäxande Grad-chartor och hwad mera 95
Tabeller at giöra jämte Diagonal Schalan, Plain och andra Schalor, Proportional Circlar, Grad-Ståckar och wäxande Grad-chartor 99
Beskrifning och bruket af sådane Instrumenter som brukas til Siös i högdmätande 101
Om Astrolabium 102
Om Grad-Ståck 104
Om Engelska Qvadranten 107
Om Astronomisk-Ring 109
Om Geometrisk-Qvadranten 110
En Tafla när ögat är förhögt ofwan för Horizonten at brukas i högdmätande 112
At finna Latitudo igenom en Observation och Solen uppå sitt högsta 112
Dito Solen uppå sitt lägsta 115
Dito igenom 2ne Observationer uppå sitt lägsta och högsta 116
At finna Solens högd med en kiäpp 117
At finna Solens högd med en Pinna och deß Skugga 118
Taflan af Solens rätta Ascension 120
Capit. VII.
Innehåller 7. Propositioner och 2. Figurer.
Om Stiernors Substans och rörelser och huru många Constellationer äro 122
Om Stiernors Magnitudo och Proportion emot Jorden 126
Stiernors rätta Ascension och Declinations-Taflan 128
At finna när någon bekant Stierna kommer til Meridian 130
At finna Tiden af Natten 131
Om Nocturnalen och deß bruk 132
Om Högdmätningen af Stiernor 133
At finna Polus-högd igenom Nord-Stiernan och när den är i Meridian 136
Capit. VIII.
Innehåller 10 Propositioner jämte 6 Figurer.
Om Compassens variation 138
Om Azimuth Compassen med deß Beskrifning och bruk 139
At finna Middagz-Linean på Landet genom Solens skugga 141
At finna Compassens variation igenom Nord-Stiernan och när Nord-Stiernan är öfwer eller under Polen 142
At finna Compassens variation igenom Solens högd eller Zenith Distance 143
At finna Variation igenom Solens up- och undergångz Amplitudo 144
At finna Variation igenom Azimuth 146
At finna Variation igenom 2ne Peilningar af Solen 149
At förbättra deß ärnade cours efter variation med Räkning 150
At förbättra Courserne efter Variation igenom en dubbel Compass 151
At förbättra Courserne efter Variation igenom en Tafla som wisar alla ¼, ½, ¾, och alla hela strekens innehåld i Grader och Minuter 152
At wisa hwarföre Solens Amplitudo måste observeras när understa kanten synes såsom röra Horizonten 153
Capit. IX.
Innehåller 18 Propositioner jämte 22 Figurer.
Hwad Navigation är, och huru den är fördelt, samt hwad der til hörer, och hwar utaf det har deß understödie 155
Om Logg och Logg-lina samt der igenom at finna Skeppetz fortgång och Distancer uppå åtskillige sätt 157
Huru at judicera små Proportioner af Glas til Logg-linans bruk 161
Bruket af Logg-Taflan och huru den af copieras 163
Reglor af Latitudo och deß Difference samt i huru många delar Seglation efter jämna Grad-cartan är fördelt 165
Om Siö-Cartor och deras Namn 166
At giöra jämna Grad-Cartor och pröfwa om de äro rätt giorda 168
Bruket af jämna Grad-cartan samt sättia bestick i dem 170
Pröfwandes jämna Grad-cartor at wara felachtiga igenom Figur 172
Någre remarcable Påminnelser til unga Siömän 175
Bruket af Sinical Qvadrant eller Ruut-cartan både effter jämna och wäxande Grad-cartan 177
De 7 Problemata af rätthörniga Trianglar applicerade til Navigation 188
Difference af Latitudo och Departure-Taflan med deß bruk 196
De 4ra Casus i obliqve Trianglarne aplicerade til Seglation och handla om åtskillige Qvæstioner 207
Om Strömkastning 210
Igenom Skeppetz fart och peiling at bekomma Distancen från Landet 214
Om Loverande och flere nyttiga Exemplar 215
Radix Qvadrata aplicerat til Navigation 218
Capit. X.
Innehåller 6 Propositioner och 19 Figurer.
Tafla af Latitudo och Longitudo med deß Bruk 219
Tafla af Meridional-parter i Minuter, och Proportional-parter med deras Bruk 232
At finna Meridional Differens af Latitudo igenom Räkning 236
Definitioner om wäxande Grad Cartor 238
At giöra wäxande Grad Cartor på 2ne sätt 240
Proportion af Meridian Lineor Geometrice, och huru at giöra Mil-Schalor uppå wäxande Grad Cartor 243
Bruket af wäxande Grad Cartor 244
At sättia Bestick i wäxande Grad-Cartor 247
At finna huru många Mil giöra en Grad af Longitudo i någon Latitudo 249
Om Differencen af Longitudo 249
Trigonometrien aplicerat til Seglation efter wäxande Grad-Cartan 252
Parallel eller Ost och West segling 257
Seglation efter Medel-Latitudo 259
Capit. XI.
Innehåller 21 Exemplar, til slut af Seglation 265
Capit. XII.
Innehåller Beskrifning och bruket af båda Globerne 274
Capit. XIII.
Innehåller Sphæriska Trigonometrien bestående
Af 6 Problemata i Rätthörniga Trianglar, och 6 i Obliqve med der til hörige Reglor och underwisningar jämte 12 Fig. 309
Samt de i Navigation brukeliga och nödwändigaste Qvæstioner af Astronomien författade uti 10 Problemata och 9 Figurer 323
Jämwäl at uträkna Solens sanna Declination, til hwad Åhr, Månad och Dato samt Meridian som hälst man wil 331
Capit. XIV.
Liten underwisning at giöra Nord och Syd stående Horizontal och Vertical Sool-wisare Geometrice och Arithmetice 346
Capit. XV.
At hålla Complet Sjö-Räkning eller Journal med deß Beskrifning, jämwäl förbättra sina Bestick effter bästa och säkraste Methode 349
Capit. XVI.
Förklaring och Bruket öfwer Sinus, Tangens och Logarithimi-Taflor, jämwäl sielfwe Taflorne 366
En liten tillökning såsom ett Läro-sätt, at der igenom undwika widlöfftigheten, och lindra Ungdomen.

Thomas von Rajalin: Nödig underrättelse om navigation eller styrmans-kånsten, efter höga wederbörandes befallning beskrifwen på swänska och vthdragen af utländska autorer, jämwäl med nödige figurer förklarat af Thomas Rajalin ...
Johann Ludwig Happenius, Kongl. Ammiralitetz och Blekings provintz boktryckiaren, Carlskrona, 1728. 4to, 18×14,5 cm, (22), 366, (68), (6) s, ill., 17 planscher.

Vice-Amiralen Rosenfeldts navigationslärobok vilken utgavs 1693 ansågs av Amiralitetskollegium som olämplig för nybörjare och Rajalins bok kom att ersätta denna i undervisningen vid navigationsskolan i Karlskrona. Rajalin blev belönad med 1800 Daler Silvermynt vid bokens utgivning.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Navigation | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.