Underrättelse om Prophossens giöremål och plikter, under påstående Siö-resor.

PRophossen uppå ett Örlogs-Skiepp måste wara en alfwarsam Karl, som äger goda kraffter, är rörig, waksam och flitig; Honom tilkommer, at tilhålla manskapet, at wara på däcket och wid sin wackt, eller enär eljest synnerligit är til at förrätta uppå däcket, jemwähl där någon absenterar sig ifrån arbete, eller deß wackt försummar, den samma då utur krumholten upsöka, framskaffa, samt därom bör han Officeraren tilkiänna gifwa, deßlikes efterser han, huru Kockarne och de andra med elden omgås, så ock at ingen orenlighet emillan däcken och uti skieppet må finnas; Honom åligger äfwen den brotzlige efter ordres at fängsla och afstraffa. Jämwäl bör han för sin dehl, hafwa inseende därpå, at drickes-kiärillen, watn-faten och frisk-balljorne hållas renlige och skiöljas, så snart de blifwa toma; Så tilkommer honom ock framsökia alla Spis-byttorne, och så laga, at de komma til Kockarne at rengiöras; Han skal och hålla de siuka tilsammans uppå ett dertil förordnat rum, och hafwa inseende uppå siuk-wackterne, at de wähl och flitigt dem samma skiöta; och när någon af de gemena dör, gifwer han Lieutenanten det wid handen, samt hopsamlar den dödas qwarlåtenskap til at inventeras; warandes äfwen deß plikt, at swepa den döda på det sättet Lieutenanten honom föreskrifwer, antingen den döde kommer at kastas uti Siön, wid hwilket tilfälle uti Swepningen, kommer at fästas så mycken tyngd af Sten, at kroppen kan siunka, eller så är, at den döda kommer at begrafwas i Land, då det bör skie på brukeligit sätt, alt efter som tilfelle och tidens beskaffenhet det medgifwer: Prophoßens skyldighet är också, at gifwa Fältskiäraren wid handen, så snart någon siuknar eller sargas, och hwaräst den hafwer sin lägerstad, jämwäl följa Fältskiäraren, när han skal besöka och betiäna de siuka; deßlikes wara tilstädes hos Kock och Skaffaren, när spisningen utdelas, jemwäl hos Dricks-skaffaren, när dricka framtages, och Skieps-Skrifwaren, enär Toback och Bränwin utdehlas; Han efterseer jämwäl och gifwer Lieutenanten wid handen, hwilka af Besättningen äro owulige om deras kropp och kläder, samt om något watn är stående emillan däcken, eller ock om watnet skulle begynna at surna och luffta uti Läske-tunnorne och Läske-balljorne, med mehra. Til Prophoßens efterseende hörer äfwenwähl, at Gallioner samt andra hållkar hwar afton och morgon giöras rena, sträckandes ock sin omsorg därhän, at rökhattarne och Cabysan, åtminstone hwar afton, blifwa sotade och läskade. Elliest äger Prophoßen, at under Action hafwa inseende wid det stycke, som honom kan blifwa tildelt.


[Rajalin, Thomas]: Underrättelse om Prophossens giöremål och plikter, under påstående Siö-resor.
[1741]. 4to, [4] s.
Ingår som del sju i Summarier af kongl. maij:ts siö-reglemente, daterat den 18. aprill 1741.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Personnel | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.