1889.
Nr 27.
BIHANG TILL SVENSK FÖRFATTNINGS-SAMLING.

Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse,
angående fastställande af förnyad spisordning för besättningar å svenska handelsfartyg;
gifven Stockholms slott den 8 Mars 1889.

Vi OSCAR, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung, göre veterligt: att Vi, med anledning af det metriska mått- och vigtsystemets införande, funnit godt att, med upphäfvande af den genom nådiga kungörelsen den 3 Februari 1865 faststälda spisordning för besättningar å svenska handelsfartyg, fastställa följande förnyade

Spisordning

för besättningar å svenska handelsfartyg.

Hvarje man af besättning å svenskt handelsfartyg skall i kost dagligen undfå under tre, dock ej omedelbart på hvarandra följande, dagar i veckan 640 gram salt kött och 33 centiliter ärter eller små bönor, hvaraf kokas ärt- eller bönsoppa, samt under de återstående fyra dagarne i veckan 320 gram salt fläsk och 10 centiliter gryn, deraf med lök, rot- eller grönsaker soppa likaledes kokas. Soppkokningen må likväl, efter fartygsbefälhafvarens godtfinnande, sålunda omvexlas, att ärterna eller bönorna nyttjas till fläsket och grynen jemte grönsakerna till köttet. Uti kött och fläskvigten inbegripas benen, dock bör kött och fläsk vara fritt från halsar, läggar och skankar.

Då fartyg ligger i hamn, hvarest färskt kött kan erhållas, bör af sådant kött, i stället för det salta, minst två gånger i veckan gifvas 640 gram, benvigten inberäknad, åt hvarje man, samt af köttet med grönsaker och gryn kokas soppa.

Till dryck och kokning skall hvarje man dagligen undfå minst 4 liter vatten.

Fartygsbefälhafvaren är vid straff, som för bristande omsorg vid fartygs proviantering uti 288 § af sjölagen stadgats, ansvarig derför att ofvannämnda proviantartiklar äro af god beskaffenhet och att desamma uti behörig ordning komma besättningen till godo.

Vin, bränvin eller andra spirituösa drycker tillkomma icke besättning å fartyg, utan så är, att särskild öfverenskommelse derom i förhyrningskontraktet är träffad, eller fartygets befälhafvare finner särskilda omständigheter sådant påkalla; men i ersättning för dessa varor, der de icke utfordras, skall hvarje man åtnjuta 1 krona 50 öre i månaden.

Det alla, som vederbör, hafva sig hörsamligen att efterrätts. Till yttermera visso hafve Vi detta med egen hand underskrifvit och med Vårt Kongl. sigill bekräfta låtit. Stockholms slott den 8 Mars 1889.

OSCAR.
(L. S.)

E. von Krusenstjerna.


(Civildepartementet.)


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.