De nieuwe Hollandsche Scheepsbouw.

Victalie voor 100 Man een Jaer lang.

16 vat Vlees.
11 vaten Speck.
13 amen Spaense wyn.
4 aem Franse wijn.
6 aem Brandewijn.
9 oxhoofden Azijn.
4 aem Oly.
1 quartel traen.
7 tonnen Sout
80 tonnen dun Bier.
4 tonnen goet Bier.
150 ton Water.
16 Hammen.
12 ft. gerookt Vlees.
16 gerookte Tongen.
10816 pont hart Brood.
10 sach Gort.
50 sack witte/ en
25 sack graen Erten.
25 sack Boonen.
4 vat Boter.
330 pont Kaes.
12 pont cautert.
75 ½ pont was.
50 pont kaersen en smeer.
En yeder Man een Vaetje Brandewijn op zijn eigen kosten.

Algemeenne Lijst van de Lijftocht op een 's Lands Oorlogs-Schip voor 100 Man ter Maend.

2250 pont hard Broot is 5 pont yder hooft ter week.
40 sacken week Broode.
450 pont kaes/ yder 's weeks een pont.
5 tonnen Vlees/ 1½ pond. yder Man daegs/ en twee mael 's weecks.
400 pond Stockvis.
4 tonnen Haring.
vat Booter ter maend.
smalton Gort.
smalton wit Erten.
½ smalton wit Zout.
½ oxhooft Azyn.
35 tonnen Bier 's winters.
42 's Somers
4 vadem Branthout.
3 's Somers.

Voor de Cajuyt.

½ oxhoofd Franse wyn.
4 stoop Spaense wijn.
2 stoop Brandewijn.
1 Ham.
¼ Hollandse Booter voor 4 Maend.
2 pond suyker ter maend.
2 ton Beschuyt voor de reys.
3 stoop Oly voor de reys.
1 Kruyd doos gestoffeert.
Comijn en groene Kaes na behoren.
water tot genoegen.
Mostert saet na behooren.

De nieuwe Hollandsche Scheepsbouw: Waar in vertoond wert hoedanigh alle Scheepstouwen en andere deelen in een volmaekt Schip geplaetst zyn, en genaemt werden. Beneffens Het Bouwen en toe Takelen van alle Scheepen/ en dat volgens een gestelde Maet. De derden Druk, van veel grove Drukfouten verbetert,
't Amsterdam, By Hendrik Donker, Boekverkoeper en Graadboogmaker, in de Nieuwenbrugsteeg/ in 't Stuurman 1695. Gereedschap
Transcribed 1996-06-15 by Lars Bruzelius

Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Provisions.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.