Hollandsche Scheeps-Bouw.

Victalie voor 100 Man een Jaer lang.

36 vat Vlees.
11 vaten Speck.
13 amen Spaense wijn.
4 aem Franse wijn.
6 aem Brandewijn.
9 oxhoofden Azijn.
4 aem Oly.
1 quartel traen.
7 tonnen Sout
80 tonnen dun Bier.
4 tonnen goet Bier.
150 ton Water.
16 Hammen.
12 ft. gerookt Vlees.
16 gerookte Tongen.
10816 pont hart Brood.
10 sach Gort.
50 sack witte/ en
25 sack graen Erten.
25 sack Boonen.
4 vat Boter.
2704 pont Stockvis.
330 pont Kaes.
12 pont cantert.
75 ½ post was.
50 pont kaersen en smeer.
En yeder Man een Daetje Brandewijn op zijn eigen kosten.

Algemeenne Lijst van de Lijftocht op een 's Lands Oorlogs-Schip voor 100 Man ter Maend.

2250pont hard Breet is 5 pont yder hooft der week.
40sacken weeck Broode.
450pont kaes/ yder 's weeks een pont.
5tonnen Vles/ 1½ pond. yder Man daegs/ en twee mael 's weecks.
400pond Stockvis.
4tonnen Haring.
vat Booter ter maend.
5 3/2smalton Gort.
smalton wit Erten.
½wit Zout.
½wit Zout.
½oxhooft Azijn.
35tonnen Bier 's winters.
42's Somers
4vadem Branthout.
3's Somers.

Voor de Cajuyt.

½ oxhoofd Franse wyn.
4 stoop Spaense wijn.
2 stoop Brandewijn.
1 Ham.
¼ Hollandse Booter voor 4 Maend.
2 pond snyker ter maend.
2 ton Beschuyt voor de reys.
3 stoop Oly voor de reys.
1 Kruyd doos gestoffeert.
Comijn en groene Kaes na behoren.
water tot genoogte.
Mosteet saet na behooren.

Hollandsche Scheeps-Bouw, waar in vertoont werd hoedanigh alle Scheepstouwen en andere deelen in een volmaeckt Schip geplaetst zijn en genaemt werden: beneffens het Bouwen en toetakelen van alle Scheepen, en dat volgens een gestelde Maet. Met den derden druk merckelyck vermeerdert en verbeetert.
Jacobus Robyn, Amsterdam, 1696 (3rd). -4to, 17×11 cm, 20, 4, 4 pp, 2 plates.

Updated 1996-06-15 by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Provisions.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.