Dag- och Spijsnings Ordning för Siu Man i Fatlaget,
grundad på 1716 års Spisordning, hvarefter Spisningen på lastdragerne under deras siöresor i fredlig tid, kommer enligt Kongl. Collegii Resolution af detta dato, at wärkställas.

Måndagen
Middag. Erter 5/8 Kanna.
Hafregryn ¼ Kanna
Fläsk 3 Mark.
Afton Korn Gryn 7/8 Kanna
Smör 7/8 Mark
Tisdagen
Middag. Erter 5/8 Kanna.
Hafregryn ¼ Kanna
Salt Kiött 8 Mark.
Afton Korn Gryn 7/8 Kanna
Smör 7/8 Mark
Onsdagen
Middag. Erter 5/8 Kanna.
Hafregryn ¼ Kanna
Fläsk 3 Mark.
Afton Korn Gryn 7/8 Kanna
Smör 7/8 Mark
Torsdagen
Middag. Erter 5/8 Kanna.
Hafregryn ¼ Kanna
Salt Kiött 8 Mark.
Afton Korn Gryn 7/8 Kanna
Smör 7/8 Mark
Fredagen
Middag. Erter 5/8 Kanna.
Hafregryn ¼ Kanna
Salt Kiött 8 Mark.
Afton Smör 7/8 Mark
Lögerdagen
Middag. Erter 5/8 Kanna.
Hafregryn ¼ Kanna
Fläsk 3 Mark.
Afton Korn Gryn 7/8 Kanna
Smör 7/8 Mark
Söndagen
Middag. Erter 5/8 Kanna.
Hafregryn ¼ Kanna
Salt Kiött 8 Mark.
Fläsk 1½ Mark.
Afton Smör 1¾ Mark

Af de öfrige pertzedlar, såsom Skiepsdricka, gifwes ¾ Kanna til mans om Dagen; och Bröd lefwereras för hwar 5 dagar 2 pund på Fatlaget, som hwar under sitt förwar behåller, Men Salt utgifwes i kokningen så mycket som efter hand behöfwes. Datum Carlscrona den 17. Maji 1748.

På Kongl. Majestets och Riksens Ammiralitets Collegii wägnar.

G. GRUBBE.

G.W. von Gertten.   Jean von Utfall.
A.J. Raab.

Erick Sparre.   W. Lindenstedt.

Jöran Fried. Bergenhielm.   Erich Lång.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2008 Lars Bruzelius.