Spisordning 1782

DAG-SPISNINGS-ORDNING För Åtta Man i Fatlaget at efterlefvas på ÖRLOGS-SKEPP
och Fartyg under Sjö-Expeditioner, grundad på Kongl. Maj:ts Nådigaste Förordnande den 24 October 1782.
Morgon. Mid- ———————————————— -dag.Afton.
Måndag, Onsdag och Lördag lika.
Smör Sexton Lod.
Bränwin Fyra Jungfrur.
Tisdag, Torsdag, Fredag och Söndag lika.
Salt Sill En Mark.
Bränwin Fyra Jungfrur.
Måndag.
Surkål Twå Kannor.
Hafregryn Et Qwarter.
Fläsk Fyra Marker.
Tisdag.
Hafregryn Et Qwarter.
Kallt Kjött Sex Marker.
Onsdag.
Ärter Fyra och et halft Qwarter.
Hafregryn Et Qwarter.
Salt Sill Två Marker.
Torsdag lika med Måndagen.
Fredag dito med Tisdagen.
Lördag dito med Onsdagen.
Söndag.
Kallt Kjött Sex Marker.
Til Pudding.
Hwetemjöl Fyra Marker.
Smör Tjugo Lod.
NB. Desse Tjugo lod Smör til Puddingen anwändes på det sätt, at fyra lod deraf läggas i smetet, samt sexton lod smältes til doppa då den förtäres.
Alla Dagar i Veckan lika.
Korngryn Sju Qwarter.
Smör Tjugo Lod.
Bränwin Fyra Jungfrur.

Tort Bröd bestås Twå Lispund Fem Marker på Fatlaget i Fem dagar, som utlefwereras til en hwars egit förewar och nyttjas så wäl til Frukost om morgonen, som den öfrige bikosten om dagen.

Winätticka at blandas i wattn til dricka, gifwes en half Jungfru om dagen til mans, och utdelas denna blandning på lika sätt som förut med drickat sjedt; Men på Lastdragare, för Manskapets trägna arbete, får hwar man, i stället för Winättickan. En half Jungfru Brännewin til hwarje Middag samt Tre qwintin Tobak om dagen.

Sallt til Kokning utgifwes efter behof, men får ej öfwerstiga Et Lod på man om dagen.

När tilgång icke gifwes på Surkål, så utdelas wanlig Ärt-portion i stället.

Så ofta tilgång är på färskt Kjött, så utgifwes deraf Sju Marker på Fatlaget, hwaremot Fläsket uti Surkålen indrages, eller ock salta Kjöttet, när Grönsaker gifwas til Soppa, emot hwilka Ärterna indragas, och til deras wärde Grönsakerne beräknas.

Då färsk Fisk kan erhållas til Tretton eller högst Fjorton Skillingar Lispundet, så bestås hwar man En Mark, hwaremot Sillen om middagen bespares.

När Owäder hindrar Kokning, får Manskapet torrföda, som består uti dubbel portion Fläsk om middagen och Smör om aftonen, jämte en half Jungfru Brännewin om middagen.

Uti Frukost Brännewinet blandas några droppar Hwitlöks Essence för hwar man, hälst uti Junii och Septmbris Månader; men uti Julii och Augustii Månader innehålles dermed, undantagande då mycken nederbörd och några kalla dagar skulle tilstöta.

Söndags-Kosten blir altid oföränderlig, då Kokning kan wärkställas.

De redan år 1758 til Örlougs bestådde Tilöknings-penningar böra komma hela Besättningen til godo utan någon åtskillnad, dock beräknas the ej för sådane Portioner som af Öfwer- eller Under-Officerare sant Stabs-personer, hwilka med särskilt Sjö-Tractamente eller Difference penningar äro försedde, åtnjutas, ej heller för Officerares och Stabens Drängars innestående Portioner, hwilka under Resan ej utwägas utan endast för them som om Skeppsbord utspisas: lika som de för Lastdragare-farten icke heller bestås. Carlscrona den 2 December 1782.

H. TROLLE.


Updated 1996-04-26 by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.