Kongl. Maj:ts

I Nåder faststälte Spis-ordning för Des Armées Flotta,
Efter Åtta man i Fatlaget.

N:o 1. Morgon Middag. Afton.
Sill 1 Mark.
Bränvin 4 Jungfrur.
Fläsk 3 Marker.
Ärter 3 qvarter 1 Jungfru.
Hafregryn 3 Jungfrur.
Bränvin 9 Jungfrur.
Smör 16 Lod.
Korngryn 5 qvarter 1 Jungfru.
Bränvin 4 Jungfrur.
N:o 2. Smör 16 Lod.
Bränvin 4 Jungfrur.
Sill 2 Marker.
Ärter 3 qvarter 1½ Jungfru.
Hafregryn 3 Jungfrur.
Bränvin 4 Jungfrur.
Smör 16 Lod.
Korngryn 5 qvarter 1 Jungfrur.
Bränvin 4 Jungfrur.
N:o 3. Sill 1 Mark.
Bränvin 4 Jungfrur.
Salt Kött 5 Marker.
Ärter 3 qvarter 1½ Jungfru.
Hafregryn 3 Jungfrur.
Bränvin 4 Jungfrur.
Smör 16 Lod.
Korngryn 5 qvarter 1 Jungfrur.
Bränvin 4 Jungfrur.

Tort Bröd bestås 1¼ Mark på man om dagen, och utgifves 2½ Lispund på fatlaget för Fem Dagar, som utlemnas til hvar och ens egit förvar at nytjas til maten. Vin-ättika at blandas i vatten til dricka gifves en half Jungfru på man om dagen. Tobak utgifves 2:ne Rullar af ungefär ½ marks vigt hvardera, äfven för 5 dagar på Fatlaget tillika med brödet. Salt til kokning utgifves efter behof, men får ej öfverstiga et Lod på man om dagen. Så ofta tilgång är på Färskt Kött utgifves deraf sju marker på Fatlaget, hvaremot Fläsket eller Köttet indrages; och när Grönsaker gifvas til Soppa, indrages Ärterne mot hvilkas värde Grönsakerne beräknas. Då färsk Fisk kan erhållas til Tjugu à Tjugufyra Skillingar Lispundet, så bestås hvar man En Mark, hvaremot Sillen om middagen bespares. När oväder hindrar kokning får Manskapet Torrföda, som består i dubbel portion Fläsk om middagen och Smör om aftonen, jemte En half Jungfru Bränvin til om middagen. Tilöknings-penningar kommer all Gemenskap, utom förhyrde, til godo. Denna Spis-ordning bör på det sättet följas, at, så snart Spisningen på et Fartyg börjas, begynnes altid med N:o 1. och så i ordning med N:o 2. och 3. Skulle någon gång Torrföda emellan gifvas, får ordningen ej rubbas, utan nästa koknings-dag tages nästa Numer i ordning. Hvilket vederbörande til underdånig efterrättelse länder. Stockholms Slott den 18 April 1796.

Under Min Allernådigste Konungs och Herres Minderårighet.

CARL.

C. v. Numers.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2005 Lars Bruzelius.