Spisordning för Kongl. Maj:ts Flotta

Frukost för 8 Man. Middag för 8 Man. Afton för 8 Man.
N:o 1.
Korngryn 24 jumfr.
Salt, kok 8 lod.
Smör 16 lod.
Fläsk, salt 4 marker.
Ärter 20 jumfr.
Korngryn 4 jumfr.
Brännwin 4 jumfr.
Sill 1 mark.
Brännwin 4 jumfr.
N:o 2.
Korngryn 24 jumfr.
Salt, kok 8 lod.
Smör 16 lod.
Kött, salt 6 marker.
Ärter 20 jumfr.
Korngryn 4 jumfr.
Brännwin 4 jumfr.
Smör 16 lod.
Brännwin 4 jumfr.
Torr-
föda
Smör 16 lod.
Brännwin 4 jumfr.
Fläsk, helst rökt 6 marker.
Bröd, utom det wanliga 4 marker.
Brännwin 4 jumfr.
Smör 16 lod.
Brännwin 4 jumfr.

Derjemte erhåller hwarje man 1¼ marker torrt Bröd. Skeppsgoßarne så lika portion, som karlarne, dock bör för dem brännwinsportionen innestå emot contant ersättning.

Deßutom iakttages:

1:o Att extra förplägning af brännwin alltid skall wara ½ jumfru och extra förplägning af öl ¼ kanna på man samt böra med ordres bestyrkas. Skeppsgoßarne så lika extra förplägning med karlarne af öl, men icke något brännwin.

2:o Då tillgång finnes af färskt kött, utspisas deraf 8 marker på fatlaget, i stället för salt kött eller fläsk. Kunna grönsaker erhållas, utgifwas sådane, hwarwid ärterne besparas. Korngryn utlemnas ändock till soppans afredning.

3:o När owäder eller andra orsaker hindra kokning, utgifwes torrföda.

4:o Denna spisordning bör på det sättet följas, att, då spisningen börjas, begynnes med N:o 1, hwarefter gifwes N:o 2 och sedan åter N:o 1, och så widare. Då torrföda utgifwes, får den icke rubba ordningen, utan fortsättes spisordningen på det sätt, att, om N:o 1 warit utspisad dagen näst före den, då torrföda utspisades, kommer N:o 2 att utgifwas dagen efter densamma.

5:o Tobak bestås hwarje man 4/5 lod om dagen, men Skeppsgoßarne erhålla ingen tobak.

6:o På längre siö-expeditioner medgifwes torrkad hwitkål, förwarad uti tillödde eller lufttäta blecklådor. Deraf utgifwes 2 lod på man, hwaremot ärterne besparas.

7:o Då högst nödigt är, och Besättningen länge lefwat endast på salt mat, utdelas ½ lod senap i weckan på man.

Att denna Spisordning är öfwerensstämmande med Kongl. Maj:ts Nådiga förordnande uti skrifwelse af den 27 nästlidne April, bestyrker, Carlskrona af Sjö-Militiæ-Contoret den 13 Junii 1833.

Ex Officio
W. GYNTHER,
Sjö-Militiæ-Commißarie.


CARLSCRONA, tryckt hos P.E. Flygare, 1833.Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.