Cakes eller Skepps-skorpor. Herrar Svanberg & Althainz hafva i Stockholm uti deras egendom vid Nya Kungsholmsbroen (vanligen känd under namnet "Eldqvarnen") anlagt ett etablissement för tillverkning af Cakes eller Skeppsskorpor. Dessa skorpor, hvilkas knådning och formande verkställes genom ett dertill lämpadt machineri, som består af en knådnings-machin, en valk-machin och slutligen en utklippnings-machin, äro af olika sorter, och skola vara jemngoda med det Engelska skepps-brödet. Machineriet tillverkar 16 L&pund; Cakes i timman, eller omking 200 Lispund per dag*). Härigenom skallden hittills icke ovanliga provianteringen af Svenska Kofferdi-fartyg med bröd i Helsingör, när dessa fartyg varit destinerade för längre resor, kunna förekommas. Machineriet är tillverkadt vid Herrar J. och C.G. Bolinders mekaniska Faktori å Kungsholmen, och finnes närmare beskrifvet i Tidskrift för Praktisk Byggnads-konst och Mekanik, 2:a Årg. 5:e Häftet.


Tidskrift i Sjöväsendet, Årg. 14, Carlskrona, 1851. p 243.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2001 Lars Bruzelius.