Engelska Flottans nya Spis-ordning. Med detta år har en ny spis-ordning blifvit anbefald för Engelska Flottans fartyg, hvars förnämsta olikheter med den förut begagnade äro följande:

  1. Salt kött bestås ett Eng. pund per man om dagen, i stället för ¾ pund (benfritt).
  2. Socker ökas äfvenledes. Senap och peppar lemnas i stället för en del hafremjöl och ättika.
  3. Rim-ranzonen minskas till hälften, mot ersättning i kontant; för Underbefäl, Matroser och mariner 3½ shilling, för öfriga 2½ shilling Sterling (101 och 72 skilling Banko) månadtligen.
  4. Den dagliga aflöningen räknas tillsammans med ersättningen.
  5. Almanachs-månaden beräknas, i stället för 4 veckor, vid aflöningar.

Officerarne, hvilkas portioner annars äro lika med besättningens, beräkna dock ingen ersättning för den indragna halfva grogg-ranzonen; och Kadetter, Skeppsgossar eller manskap, då de icke erhålla någon rom, få ersättning för hela ranzonen.

Den dagliga portionen utgöras egentligen af följande: 1 pund bröd (af hvetemjöl), ½ gill rom (ungefär 1 1/3 jumfru), 1 pund färskt kött (benfritt), ½ pund grönsaker, 1¾ uns socker (ungefär 3½ lod), 1 uns chokolad och ¼ uns thé.

Då färskt kött och grönsaker icke kunna fås, bestås hvarannan dag 1 pund salt fläsk och ½ pint ärter (nära 3 jumfrur), och hvarannan dag antingen 1 pund salt kött, ¾ hvetemjöl, eller ¾ pund inkokt kött och ¼ pund inkokt potates eller risgryn. Dessutom gifves hvarje vecka ¼ pint hafremjöl, ½ uns senap och ¼ uns peppar per man, samt då så behöfs, lemnas hvarje vecka ättika, icke öfverstigande ¼ pint per man, hvarföre dock ingen ersättning bestås i kontant.

Efter vissa bestämda värden lemnas äfven, i utbyte mot en del af några här nämnde proviant-artiklar, russin, korinther, njurtalg, mjukt bröd, risgryn, sago, vin, öl, spisöl, kaffe, gryn, calavanser, skalade ärter, rödlök, o.s.v., då det finnes bättre passande.

Månadtliga aflöningen utgör för 1:a klassen Matroser, hvilka motsvara Under-Officerare (icke Uppbördsmän), 3 L. 2 s. (36 2/3 R B:ko); för Handtverkare 2 L. 19 s.d., Skepps-Korporalers vederlikar och eldare å Ångfartyg 2 L. 14 s. 3 d., 2:a delens Korporaler o.d. 2 L. 9 s. 1 d., Matroser, Sjukvaktare och Officers-kockar 2 L. 1 s. 4 d., befarne Jungmän 1: 13. 7 (ungefär 20 R B:ko), Jungmän 0: 18. 1 och Skeppsgossar 0: 15. 6, och dessutom uppmuntrings-penningar (gratuites or good conduct pay) från 2 L. 6 s. 8 d. (nära 28 R B:ko) till 7 s. 9 pence (4¾ R), då ett fartyg afmönstrar, der de oförvitligen tjenstgjort ett år, men ända till 7 L. Sterling för 3 års sjötjenst.


Tidskrift i Sjöväsendet, Årg. 14, Carlskrona, 1851. pp 85-87.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2001 Lars Bruzelius.