Dag- och Spisnings-Ordning för
Siu Man i Fatlaget enligit Hans Kongl. Maj:ts Nådige förordnande under d. 21. April. 1741.

Måndagen Onsdagen Fredagen Söndagen
Middag Erter ⅝ kanna.
Hafregryn ¼ kanna.
Fläsk 3 marker.
Middag Erter ⅝ kanna.
Hafregryn ¼ kanna.
Fläsk 3 marker.
Middag Erter ⅝ kanna.
Hafregryn ¼ kanna.
Salt kiött 8 marker.
Middag Erter ⅝ kanna.
Hafregryn ¼ kanna.
Salt kiött 8 marker.
Fläsk 1½ mark.
Afton Korngryn ⅞ kanna.
quarter sött win, som blandas med wattn.
Afton Korngryn ⅞ kanna.
Smör ½ mark.
Sill 2⅓ mark.
Afton Korngryn ⅞ kanna.
quarter sött win, som blandas med wattn.
Afton Sill 2⅓ mark.
Ost 2¼ mark.
Tisdagen Torsdagen Lördagen
Middag Erter ⅝ kanna.
Hafregryn ¼ kanna.
Salt kiött 8 marker.
Middag Erter ⅝ kanna.
Hafregryn ¼ kanna.
Salt kiött 8 marker.
Middag Erter ⅝ kanna.
Hafregryn ¼ kanna.
Fläsk 3 marker.
Afton Korngryn ⅞ kanna.
Smör ⅞ mark.
Afton Korngryn ⅞ kanna.
Sött win 1½ quarter, som blandas med wattn.
Afton Korngryn ⅞ kanna.
Win 1½ quarter, som blandas med wattn.

HÄrwid tages i ackt, det Besättningen under Galérernes och Fartygens rodd- och seglande, spisas efter föregående Spisordning om Middagarne; men när de ligga wid land eller på Station, får Manskapet i stället för kiött eller Fläsk 3½ mark Stockfisk och ½ kanna Ärter på någon dag i wekan, som på det sättet lämpas, at för 2 dagar i Månaden kiött och för 2 dagar i Månaden fläsk indrages för hela utprofwianterings tiden öfwer hufwud, hwar öfwer den commenderande Flaggmannen kommer at hålla hand det Spisningen på det sättet wärkställes, som ock när förfriskning utdelas, at fläsk eller kiött äfwen indrages, hwilket på den commenderande Flaggmannens ompröfwande äfwen ankommer, antingen fläsket eller kiöttet skal besparas. Likaledes bör, när Öhl til Grötdricka kan blifwa at tilgå, den uti föregående Spisordning bestådde portion af Win eller Smör indragas och med den portion Öhl, som bestås, ersättjas. De öfrige persedlar såsom Skepps dricka gifwes ¾ kanna til mans om dagen, och bröd lefwereras för hwar 5 dagar 2 Lißpund på fatlaget, som hwar under sitt förwar behåller; men Salt utgifwes i kokningen, så mycket som efter hand behöfwes. Stockholm d. 2. Maij Anno 1741.

Ammiralitets Commissariatets wägnar.

T. Ankarcrona.
Carl Ridderstolpe.   E.S. Hauswolf.

Loc. Not.

S.G. Malmström.   J.C. Kebon.   Gabriel Lundéen.


Dag- och Spisnings-Ordning för Siu Man i Fatlaget enligit Hans Kongl. Maj:ts Nådige förordnande under d. 21. April. 1741.
[Kongl. Tryckeriet], [Stockholm], [1741]. 27,5×26,5 cm.

Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.