Dag- och Spisnings-Ordning för Stockholms Galére Escadren, på Siu Man i Fatlaget, enligit Hans Kongl. Maj:ts Nådige Förordnande.

Måndagen Onsdagen Fredagen Söndagen
Middag Erter 5/8 kanna.
Hafregryn ¼ kanna.
Fläsk 3 marker.
Middag Erter 5/8 kanna.
Hafregryn ¼ kanna.
Fläsk 3 marker.
Middag Erter 5/8 kanna.
Hafregryn ¼ kanna.
Salt kiött 8 marker.
Middag Erter 5/8 kanna.
Hafregryn ¼ kanna.
Salt kiött 8 marker.
Fläsk 1½ mark.
Afton Korngryn 7/8 kanna.
quarter sött win, som blandas med watn.
Afton Korngryn 7/8 kanna.
quarter sött win, som blandas med watn.
Afton Korngryn 7/8 kanna.
Smör ½ mark.
Sill 2⅓ mark.
Afton Sill 2⅓ mark.
Holstensk Ost 2¼ mark. eller Hållensk Ost 1½ mark.
Tisdagen Torsdagen Lördagen
Middag Erter 5/8 kanna.
Hafregryn ¼ kanna.
Salt kiött 8 marker.
Middag Erter 5/8 kanna.
Hafregryn ¼ kanna.
Salt kiött 8 marker.
Middag Erter 5/8 kanna.
Hafregryn ¼ kanna.
Fläsk 3 marker.
Afton Korngryn 7/8 kanna.
Smör 7/8 mark.
Afton Korngryn 7/8 kanna.
Sött win 1½ quarter, som blandas med wattn.
Afton Korngryn 7/8 kanna.
Sött win 1½ quarter, som blandas med wattn.

HÄrwid tages i akt, thet Besätningen för 2:ne dagar om Weckan, i stället för 3. Marker Fläsk, får 2 5/8 Marker Smör, och för öfrigit, så länge Galérerne äro under rodd och seglande, spises efter föregående Spis-Ordning, men när the ligga wid land eller på Station, får Manskapet på någon dag i weckan, i stället för Kött eller Fläsk, 3½ Mark Stockfisk och ½ Kanna Erter, som bör sönderkokas til Mos och lägges på Fisken hwilket på thet sättet lämpas, at för 2. dagar i Månaden Kött och 2. dagar i Månaden Fläsk, indrages för hela ut-provianterings tiden, öfwer hufwudet beräknat, hwaröfwer the Commenderande Flaggman har at hålla hand; Börandes ock alle Mat-persedlar, som Manskapet bestås, wara kokade, innan the utdelas, på thet Besätningarne måge förtära och ej förwanska hwad Cronan them består. Äfwenledes bör winet, som til Gröten, och i stället för Dricka, bestås, ej utdelas, med mindre thet icke förut, med watn, blifwit utblandat, under wederbörande Officerares upsikt. För öfrigit i akt tages, at när Förfriskning utdelas, bör på then Commenderande Flaggmans ompröfwande ankomma, antingen Fläsket eller Salta Köttet skal besparas. Samma beskaffenhet är, enär Öl til Gröt-Dricka kan blifwa at tilgå, thet then uti Spis-Ordningen bestådde portion af Win eller Smör tå indrages, och med then portion Öl, som bestås, ersätties.

The öfrige Persedlar, såsom Skeppsdricka, gifwes ¾ Kanna til mans om dagen, eller i stället för Skeppsdricka, et halft quarter Franskt Win, som blandas med en wiß portion watn, och Bröd lefwereras för hwar 5. dagar 2. Lißpund på Fatlaget, som hwar under sit förwar behåller; men Salt utgifwes i kokningen så mycket som efter hand behöfwes. Stockholm then 10. April Anno 1742.

Ammiralitets Commissariatets wägnar.

T. ANKARCRONA.

E.S. Hauswolf.

P.G. Malmström.   W.I. Dubb.   Gabriel Lundéen.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.