Dagspisnings Ordning på Kongl. Flottan för Siu Man i Fatlaget under Siö-Expeditionen för innewarande År.

Middag. Afton.
Måndag Erter fem quarter Måndag Korngryn siu quarter
Hafregryn twå quarter Smör siu åt:dels marck eller 28 lod
Fläsk tre marcker
Tisdag Erter fem quarter Tisdag Korngryn 7 quarter
Hafregryn 2 dito Smör 7/8 marck eller 28 lod
Salt kiött 8 Marcker
Onsdag Erter 5 quarter Onsdag Korngryn 7 quarter
Hafregryn 2 dito Smör 7/8 marck eller 28 lod
Fläsk 3 marcker
Torsdag Erter 5 quarter Torsdag Korngryn 7 quarter
Hafregryn 2 dito Smör 7/8 marck eller 28 lod
Salt kiött 8 Marcker
Fredag Erter 5 quarter Fredag Korngryn 7 quarter
Hafregryn 2 dito Smör 7/8 marck eller 28 lod
Fläsk 3 marcker
Lördag Erter 5 quarter Torsdag Korngryn 7 quarter
Hafregryn 2 dito Smör 7/8 marck eller 28 lod
Salt kiött 8 marcker
Söndag Erter 5 quarter Söndag Korngryn 7 quarter
Hafregryn 2 dito Smör 7/8 marck eller 28 lod
Salt kiött 8 marcker

BRÖD Twå lißpund på Fatlaget uti fem dagar, som utlefwereras til en hwars egit förwar. Dricka Ett och ett halft Stop til mans om dagen. Salt utgifwes til Kokningen så mycket som efter hand behöfwes. Brännewin bestås hwar man Ett fierdedels qwarter, eller så kallad en Jungfru Brännewin til Fruckost dageligen, derwid han förtärer af sit innehafwande bröd. Toback lefwereras ett halft skålpund på man om månaden. Då dricka tryter, så gifwes Toback och Brännewin i stället och bestås för hwarje Fatlag af Siu man om dagen ett fierdedels Skålpund Toback, samt ett och ett halft qwarter brännewin. När wid tilfälle af utståndet swårt arbete, Manskapet åstundar en portion brännewin til förfriskning, så bespares Fruckost brännewinet för de samme den följande dagen. Stockholm den 3. Martii 1743.

FRIEDRICH

CARL ARNELL.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.