Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente, hwarefter Utspisningen på Kongl. Maj:ts Örlogs Skepp, när de äro til Siös, kommer at lämpas; gifwit Stockholm i Råd-Kammaren den 10. Martii 1743.

SEdan Kongl. Maj:t låtit sig i nåder underrätta om förloppet af de twenne förra årens Siö Campagner med deß Örlogs Escadre, wid hwilka en beklagelig afgång på manskap igenom owanlige Siukdomar sig tildragit; Så har Kongl. Maj:t til besättningarnes bättre conservation hädanefter funnit nödigt, at, ibland andre utwägar, äfwen förordna, det upspisningen om Skepps-bord på wiße tider blifwer förminskad, dock så, at manskapet icke något dermedelst skola komma at lida, utan behörigen underhållas, samt derjemte niuta ersättning i Contante penningar för berörde förminskning uti spisningen på sätt och wis, som härmed til wederbörlig efterlefnad stadgat blifwer.

1:0.

Wid början af Siö-Expeditionen, nemligen ifrån inmunstrings dagen om bord, giöres förknappning af en mans kost på hwarje Fatelag, så at Siu Man då spisa på Sex Mans kost, hwarmed sedan continueras Twå, Tre ā Fyra weckor, alt som den commenderande Chefen wid Escadren eller den commenderande Officeraren, när et Örlogs Skepp är allena, pröfwar manskapets tilstånd sådant kunna medgifwa eller erfodra.

2:0.

När så händer, at Örlogs Skeppen ett eller flere komma at ligga någorstädes stilla i hamn, hwarest tillfälle och lägenhet gifwes til förfrisknings uphandlande, eller ock eljest wid andre tilfällen under Siö Expeditionen; Så ankommer det på den Commenderande Chefens eller Officerarens bepröfwande, at förknappning giöres, samt at då förminska utspisningen, antingen til Fem eller Sex Mans portion för Fatlaget, alt som omständigheterne sådant kunna medgifwa.

3:0.

Wid de här anförde tilfällen, at förknappningen uti spisningen kommer at skie, åligger det den Commenderande Chefen eller Officeraren, at sådant jemte portions förminskningen genom anslag på Masten kundgiöra, som ock, när med utspisningen til full kost på hwarje Fatlag, enligit Spisordningen, åter begynnes.

4:0.

För denne förknappning så wäl som den, hwilken efter förra wanligheten kommer at skie, när brist på tilgång af proviant befares, bestås för hwarje Mans portion, som inknappas, Siu Öre S:mynt, hwilket giör på Man ett öre S:mynt om dagen, när Siu Man spisa på Sex Mans kost; Men Twå öre S:mynt, när Spisningen skier på Fem Mans portion.

5:0.

Och på det Manskapet genast och behörigen måge undfå denne ersättning med contant; Så åligger den Commenderande Chefen eller Officeraren, at wid hårdt answar til giörandes hwarje Middag låta tildela Manskapet den samma wid backlaget, när de spisat, uti närwaro af 2:ne Officerare, hwilka hafwa inseende, at icke något underslef derwid må förelöpa.

6:0.

Kongl. Maj:t biuder och befaller härmed, at den Commenderade Chefen [sic] eller Officeraren samt Wederbörande upsikts hafware hålla alfwarsam och noga hand det Siö Articlarnes 140. §. behörligen i akt tages och efterlefwes, så at icke något Krögerie eller Marquetenterie må hållas på Örlogs Skieppen af Officerare eller Betienterne och Cronans folk, ankommandes det på hårdt answar wid Kongl. Maj:ts onåde, om något deremot skulle förbrytas; Äfwen som ock detta Reglemente, hwarje gång, när förknappning kommer at skie, bör för besättningarne, til deras efterrättelse, upläsas, och så länge förknappning hålles, på Stormasten ständigt wara anslagit. Datum ut supra.

.

FRIEDRICH

L.S.

CARL ARNELL.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.