Dage-Spisnings Ordning på Kongl. Örlogs Flåttan til rättelse under den tid sådan Förknappning skier at 7 man spisa på 6 mans Portion.

Middag Afton
Måndag Erter 4 2/7 quarter Som är något mera än ett stop och en Jungfru. Måndag Korngryn 6 quarter
Hafregryn 1 5/7 dito Eller så när ett quarter och tre Jungfruer. Smör ¾ marck
Fläsk 2 4/7 marck Som är något öfwer twå och en half marck.
Tißdag Erter 4 2/7 quarter Som är något mera än ett stop och en Jungfru. Tißdag Korngryn 6 quarter
Hafregryn 1 5/7 dito Eller så när ett quarter och tre Jungfruer. Smör ¾ marck
Salt Kiött 6 6/7 marck Som är något mera än sex och tre fierndels marck.
Onßdag Erter 4 2/7 quarter Som är något mera än ett stop och en Jungfru. Onßdag Korngryn 6 quarter
Hafregryn 1 5/7 dito Eller så när ett quarter och tre Jungfruer. Smör ¾ marck
Fläsk 2 4/7 marck Som är något öfwer twå och en half marck.
Torßdag Erter 4 2/7 quarter Som är något mera än ett stop och en Jungfru. Torßdag Korngryn 6 quarter
Hafregryn 1 5/7 dito Eller så när ett quarter och tre Jungfruer. Smör ¾ marck
Salt Kiött 6 6/7 marck Som är något mera än sex och tre fierndels marck.
Fredag Erter 4 2/7 quarter Som är något mera än ett stop och en Jungfru. Fredag Korngryn 6 quarter
Hafregryn 1 5/7 dito Eller så när ett quarter och tre Jungfruer. Smör ¾ marck
Fläsk 2 4/7 marck Som är något öfwer twå och en half marck.
Lördag Erter 4 2/7 quarter Som är något mera än ett stop och en Jungfru. Lördag Korngryn 6 quarter
Hafregryn 1 5/7 dito Eller så när ett quarter och tre Jungfruer. Smör ¾ marck
Salt Kiött 6 6/7 marck Som är något mera än sex och tre fierndels marck.
Söndag Erter 4 2/7 quarter Som är något mera än ett stop och en Jungfru. Söndag Korngryn 6 quarter
Hafregryn 1 5/7 dito Eller så när ett quarter och tre Jungfruer. Smör ¾ marck
Salt Kiött 6 6/7 marck Som är något mera än sex och tre fierndels marck.

BRöd ett Lißpund fiorton och twå siundels mark som är något mera än fiorton och en fierndels marck på Fatlaget uti fem dagar, som utlefwereras til en hwars egit förwar. Dricka ett och twå siundels stop eller något öfwer 5 quarter til mans om dagen. Salt utgifwes så mycket som efter hand behöfwes. Brännewin bestås hwar man ett fierndels quarter eller så kallad en Jungfru Brännewin til Fruckost dageligen, der wid han förtärer af sitt innehafwande bröd. Toback lefwereras ett halft Skålpund Toback på man om månaden. Då dricka tryter, så gifwes Toback och Bränwijn i stället, och bestås för hwarje Fatlag af siu man om dagen tre fiortondelar, som är något mindre än ett fierndels Skålpund Toback, samt Brännewin ett och twå siundels quarter eller något mera än 5 Jungfruer. När wid tilfälle af swårt utståndet arbete manskapet åstundar en portion Brännewin til förfriskning, så bespares Fruckost Brännewinet för det samma den följande dagen.

Denne förordning grundar sig, dels på Hans Maij:ts nådige Reglemente af den 10 Martii sidstledne, angående förknappningar til Siöß, och dels på den af Hans Maij:ts under den 3 i samma månad med egen underskrift authoriserade Spisordning. Carlscrona den 9. April 1743.

På Kongl. Maj:ts och Riksens Ammiralitets Collegii wägnar.

G. GRUBBE.

GUST. W. v. GERTTEN.   G. v. UTFALL.   N. v. LANG.

B.R. HAUSSWOLFF.

JOH. FRUMERIE.   JAC. ORELIUS.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.