Spis-Ordning, Utfärdad af Förvaltningen af Sjö-ärenderne Til

Efterrättelse för Arméens Flotta, då brist af en eller annan Proviantpersedel kan inträffa, af dem, som likmätigt Kongl. Maj:ts den 18 April 1796 i Nåder faststälde Spis-Ordning bestås.

När således full tilgång af Fläsk ej finnes, gifves enligt efterföljande Andra Spisningssätt för Åtta Man i Fatlaget:

N:o 1 Morgon. Middag. Afton.
Sill 1 mark.
Bränvin 4 jungfrur.
Fläsk 3 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 qvarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 2. Smör 16 lod.
Bränvin 4 jungfrur.
Sill 2 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 3. Sill 1 mark.
Bränvin 4 jungfrur.
Salt Kött 5 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 qvarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 4. Sill 1 mark.
Bränvin 4 jungfrur.
Salt Kött 5 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 5. Smör 16 lod.
Bränvin 4 jungfrur.
Sill 2 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 qvarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 6. Sill 1 mark.
Bränvin 4 jungfrur.
Salt Kört 5 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 qvarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.

Anmärkning.

Skulle Fläsk aldeles brista, gifves i stället til Middagen, då Fläskdagen inträffar, Salt Kött 5 marker.


Enär full tilgång af Salt Kött ej finnes, gifves enligt efterföljande Tredje Utspisningssätt, för Åtta Man i Fatlaget:

N:o 1 Morgon. Middag. Afton.
Sill 1 mark.
Bränvin 4 Jungfrur.
Fläsk 3 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 2. Smör 16 lod.
Bränvin 4 Jungfrur.
Sill 2 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 3. Sill 1 mark.
Bränvin 4 Jungfrur.
Salt Kött 5 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 4. Sill 1 mark.
Bränvin 4 Jungfrur.
Fläsk 3 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 5. Smör 16 lod.
Bränvin 4 Jungfrur.
Sill 2 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 6. Sill 1 mark.
Bränvin 4 Jungfrur.
Fläsk 3 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.

Anmärkning.

Skulle Salt Kött aldeles brista, gifves i stället til Middagen, då Köttdagen inträffar, Fläsk 3 marker.


Enär mindre tilgång både af Fläsk och Salt Kött inträffar, gifves enligt efterföljande Fjerde Utspisningssätt, för Åtta Man i Fatlaget:

N:o 1 Morgon Middag. Afton.
Sill 1 mark.
Bränvin 4 Jungfrur.
Fläsk 3 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 2. Smör 16 lod.
Bränvin 4 Jungfrur.
Sill 2 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 3. Sill 1 mark.
Bränvin 4 Jungfrur.
Salt Kött 5 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 4. Smör 16 lod.
Bränvin 4 Jungfrur.
Sill 2 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 5. Sill 1 mark.
Bränvin 4 Jungfrur.
Fläsk 3 marker. eller ock
Salt Kött 5 marker, alt efter tilgången.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 6. Smör 16 lod.
Bränvin 4 Jungfrur.
Sill 2 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.

Skulle full tillgång af Sill ej finnas, gifves enligt efterföljande Femte Utspisningssätt, för Åtta Man i Fatlaget:

N:o 1 Morgon Middag. Afton.
Smör 16 lod.
Bränvin 4 Jungfrur.
Fläsk 3 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 2. Smör 16 lod.
Bränvin 4 Jungfrur.
Sill 2 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 3. Smör 16 lod.
Bränvin 4 Jungfrur.
Salt Kött 5 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.

Skulle Sill aldeles brista, gifves enligt efterföljande Sjette Utspisningssätt, för Åtta Man i Fatlaget:

N:o 1 Morgon Middag. Afton.
Smör 16 lod.
Bränvin 4 Jungfrur.
Fläsk 3 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.
N:o 2. Smör 16 lod.
Bränvin 4 Jungfrur.
Sill 2 marker.
Ärter 3 qvarter 1½ jungfru.
Hafregryn 3 jungfrur.
Bränvin 4 jungfrur.
Smör 16 lod.
Korngryn 5 quarter 1 jungfru.
Bränvin 4 jungfrur.

Anmärkning.

I händelse af mindre tilgång å Smör, gifves derå förknappning, medelst en half portions indragning efter befinnande omständigheter.

Enär Torrföda bör utgifvas, så kan dertil om middagen salt- torkadt- eller rökt Fläsk begagnas, dock altid af senare slaget enär tilgång gifves.

Finnes åter mindre tilgång eller ock total brist af Fläsk, kan i stället rökt eller torkadt Kött användas, då deraf bestås en och fjerdedels mark per Man om middagen. Är åter bristen af förenämde persedlar större och flere dagars torrföda å rad bör utspisas, så gifves til middagen ena dagen antingen Fläsk eller Kött, och andra dagen Sill jemte Smör, hvarmed omvexlas. Då Sill för detta ändamål gifves, bestås til middagen en half mark Sill och et lod Smör på Man. Dock bör ej utan i högsta nödfall Sill til torrföda om middagen användas.

Quantiteten af Bränvin om middagen äfven som Smör om aftonen, blifver oförändrad, så framt ej förknappning derå är anbefald. Stockholm den 12 Augusti 1808.

På dragande Kall och Embetes vägnar

JOH. GUST. LAGERBJELKE.

VICT. v. STEDINK. J.H. SCHUTZERCRANTZ. F.A. CARLSTRÖM.

Carl Kåhlman.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1808.


Spis-Ordning, Utfärdad af Förvaltningen af Sjö-ärenderne Til Efterrättelse för Arméens Flotta, då brist af en eller annan Proviantpersedel kan inträffa, af dem, som likmätig Kongl. Maj:ts den 18 April 1796 i Nåder faststälde Spis-Ordning bestås.
Tryckt i Kongl. Tryckeriet, Stockholm, 1808. Folio, 40 cm, [4] s.

Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.