Spisordning

för friske å Kongl. Maj:ts Flottas fartyg.

№ 1. Frukost för 8 man. Middag för 8 man. Afton för 8 man
Smör 56 ort. Salt Fläsk 4 # Korngryn 72 kub.-tum
Bränvin 16 kub-tum. Ärter 64 kub.-tum. Salt 24 ort.
eller Öl 80 *) kub.-tum. Korngryn 16 kub.-tum. Smör 48 ort.
№ 2 Smör 56 ort. Salt Kött 6 # Korngryn 72 kub.-tum.
Bränvin 16 kub.-tum. Ärter 64 kub.-tum. Salt 24 ort.
eller Öl 80 *) kub.-tum. Korngryn 16 kub.-tum. Smör 48 ort.
Torrföda Smör 56 ort. Fläsk, helst rökt, 6 # Smör 56 ort.
Bränvin 16 kub.-tum. Bröd, utöfver det vanliga 4 # Bränvin 16 kub.-tum.
Bränvin 16 kub.-tum. eller Öl 80 kub.-tum.
eller Öl 80 kub.-tum.

Derjemte erhåller hvarje man 1 # 25 ort torrt bröd samt 2,5 ort tobak om dagen. Skeppsgossarne undfå lika portion som karlarne, dock bör för dem bränvins- och tobaksportionerne innestå emot kontant ersättning.

Anmärkningar.

1) Då tillgång finnes på färskt kött, må sådant, i stället för salt kött eller fläsk, utspisas med 8 # på fatlag af 8 man. Kunna grönsaker erhållas, utgifvas sådana, hvarvid ärterna besparas, men korngryn utlemnas till soppans afredning.

2) Torrföda utgifves, när oväder eller annan orsak hindrar kokning.

3) Denna spisordning bör sålunda följas, att, då spisningen börjas, begynnes med № 1, hvarefter bör följa № 2 och sedan åter № 1, o.s.v. Då torrföda utgifves, får den ej rubba ordningen, utan fortsättes spisordningen på det sätt, att, om № 1 varit använd dagen näst före den då torrföda utspisades, kommer № 2 att följas dagen derefter.

4) Öl får, då fartygschefen finner lämpligt och tillgång derå kan beredas, utlemnas i stället för frukostbränvinet, och bestås dervid hvarje man 10 *) kubiktum. Den uppmätta ölqvantiteten bör uppblandas med vatten, till ungefär lika mängd som ölet, och värmas innan den utspisas *).

Äfvenledes må öl utlemnas i stället för bränvin, då torrföda utspisa. Vid kall och fuktig väderlek bestås 0,5 ort ingefära per man, att, sönderstött, tillsättas det uppvärmda ölet, hvarom chefen meddelar skriftliga order.

Skeppsgossarne tilldelas öl, när sådant i stället för bränvin utspisas. Chefen äger upphandla såväl öl som ingefära, till behöfliga qvantiteter.

5) Då, i öfverensstämmelse med 16 § af Reglementet för tjenstgöringen ombord, extra förplägning utdelas, skall densamma utgå med antingen 2 kubiktum bränvin eller 10 *) kubiktum öl till hvarje person. Skeppsgossarne erhålla extra förplägning af öl, men ej af bränvin. Utdelad extra förplägning skall medelst fartygschefens skriftliga order bestyrkas.

6) Under det ångfartyg är i gång för machin, undfår hvarje vid machinen tjenstgörande person, under hvarje vakt, en extra förplägning af 10 *) kubiktum öl eller dubbel qvantitet svagdricka, hvilken utdelning skall genom styrkta utdrag ur loggboken verificeras. Sålunda utdeladt öl skall med vatten försättas till lika qvantitet som ölet *).

7) Af preserverade grönsaker, som på längre expeditioner medgifvas, utspisas, när chefen sådant bestämmer, 6 ort på man, hvaremot ärterna då besparas.

8) Då det för besättningens helsa anses tjenligt, må 1,5 ort senap i veckan på man utdelas, hvarom chefen meddelar skriftliga order för att biläggas proviantredogörelsen.

9) I den händelse att, enligt serskild befallning, frukost- och afton-spisningen skulle med hvarandra förbytas, förändrar sådant icke spisordningen i afseende på qvantiteterna.

10) Vid proviantering i och för expeditioner å aflägsnare farvatten iakttages:

a) att, i stället för smör till frukost, gifves 6,5 ort kakao och 6,5 ort socker på man om dagen, och får sådant utbyte vidtaga 6 veckor efter expeditionens början;

b) att, då smör ej finnes att tillgå, gifves, i dess ställe, till gröt: 6,5 ort socker eller 1 kubiktum olja, och till torrföda: 12 ort ost per man;

c) att, om bränvin ej finnes att tillgå, gifves antingen lika qvantitet rhum — som skall utspädas med minst dubbelt så mycket vatten till grogg — eller dubbel qvantitet Spanskt eller Portugisiskt vin, eller Franskt vin till 3 gånger bränvins-portionen;

d) att, i saknad af ärter, gifves lika qvantitet af bönor eller linsen.

11) Öl, som, enligt 4:de, 5:te och 6:te punkterna, får utspisas, skall vara starkt, godt så kalladt buteljöl på kärl.


*) Genom Nådiga General-Order af den 28 Februari 1861 är förordnadt:

1:o Att öl, så väl då sådant i stället för frukost-bränvinet utlemnas, som ock till extra förplägning, skall utgå med 15 kubiktum.

2:o Att ölet icke skall uppblandas med vatten.

3:o Att utspisning af färskt kött, likasom för torrföda är föreskrifvet, icke rubbar ordningen för tillämpningen af Spisordningarne N:ris 1 och 2.

Spisordning

för sjuke å Kongl. Maj:ts Flottas fartyg.

För en man.
Frukost. Middag. Afton.
Smör 6 ort. Korn- eller Hafregryn till soppa 4 kub.-tum. Korn- eller Hafregryn till gröt 6 kub.-tum.
Sviskon 10 ort. Smör 6 ort.
Socker 6 ort.  
Derjemte för hela dagen: Sött skorpebröd 50 ort, och koksalt 1 ort.

Anmärkningar.

1) Ofvanstående spisordning följes på det sätt, att de olika grynsorterna utlemnas hvarannan dag, så långt tillgång medger. Ris- och bohvete-gryn nyttjas endast då andra grynsorter ej kunna erhållas.

2) I stället för smör kan till gröten lemnas 2 ort socker.

3) Är någon så sjuk, att denna spisordning ej kan i afseende på honom tillämpas, ställes den sjuke på noll-portion, och äger läkaren att från Sjukprovisions-förrådet reqvirera och derefter redovisa hvad som för den sjukes uppehälle må erfordras.

4) Denna spisordning gäller äfven för konvalescenter, så länge de ej kunna bespisas efter spisordningen för friske; och erhålla konvalescenter den tillökning i portionen från Sjukprovisions-förrådet, som läkaren äger att bestämma och reqvirera.


Reglemente,

hvarefter nedanstående sjuprovisions-persedlar skola utlemnas till Kongl. Maj:ts Flottas fartyg under sjöexpeditioner.

Qvantitet, beräknad för 100 man under 1 månad.
Sött skorpebröd, som bör vara förbakadt af sammanblandadt hvete- och sigtadt rågmjöl, i likhet med s.k. kajutskorpor 50 #.
Sviskon 10 #.
Hafregryn 10 kannor.
Portvin, hvaraf vid utgåendet lemnas endast för en månad 1,5 kanna.
Ättika 2 kannor.
Hvitt socker 5 #.
Att användas, då tillgång å färskt kött, grönsaker och mjölk ej förefinnes. Bouillonskakor 2,5 #.
Preserveradt kött, i kanistrar om 1 # hvardera, för endast en månad 20 #.
Sammanpressade grönsaker 2,5 #.
Preserverad mjölk, i kanistrar om 0,5 # hvardera 5 #

Anmärkningar.

1) Under sjöexpeditioner i skärgården, der färskt kött, grönsaker och mjölk kunna erhållas, anskaffas deraf för sjuke och konvalescenter hvad, enligt läkarens attesterade reqvisition, är oundgängligen behöfligt, hvaremot motsvarande preserverade artiklar under sådana expeditioner ej utlemnas.

2) För sjuktransportfartyg reqvireras ofvanstående persedlar, i mån af sängarnas antal och den för tillfället bestämda expeditionstiden, på grund af sjukspisordningen, beräknade efter ⅔ sjuke och ⅓ konvalescenter.

3) För sjuke eller konvalescenter oundgängligen erforderliga, här ofvan upptagna, persedlar må, på läkares reqvisition, genom chefen anskaffas.

4) För fartyg, å hvilka läkare ej finnes kommenderad, äger Stationsbefälhafvare, i betraktande af expeditionens ändamål, bestämma, huruvida sjukprovisionspersedlar i enlighet med detta Reglemente skola utlemnas; och skola de, om utlemnade, användas efter fartygschefens bepröfvande.

5) Då fartyg rustas för mindre än en månads expedition, medgifves såsom sjukprovision endast hälften af här upptagna qvantiteter sviskon, ättika och socker. Vid rustning för längre tid än en månad, beräknas sjuprovision för den tid, som öfverskjuter jemn månad i veckor.

6) I afseende på besättningsstyrkan rättas reqvisitionen å sjukprovision ungefärligen efter närmaste tiotal af besättningens verkliga styrka.


STOCKHOLM, 1863. P.A. NORSTEDT & SÖNER, KONGL. BOKTRYCKARE.


Spisordning för friske å Kongl. Maj:ts Flottas fartyg.
1863. 4 pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.