Utdrag af Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse den 3 Februari 1865, angående fastställd Spis-Ordning för besättningar å Svenska handelsfartyg.Spis-Ordning

för besättningar å Svenska handelsfartyg.

Hvarje man af besättning å Svenskt handelsfartyg skall i kost dagligen undfå under tre, dock ej omedelbart på hvarandra följande, dagar i veckan 1 # 50 ort salt kött och 12½ kubiktum ärter eller små bönor, hvaraf kokas ärt- eller bönsoppa, samt under de återstående fyra dagarne i veckan 75 ort salt fläsk och 3½ kubiktum gryn, deraf med lök, rot- eller grönsaker soppa likaledes kokas. Soppkokningen må likväl, efter fartygsbefälhafvarens godtfinnande, sålunda omvexlas att ärterna eller bönorna nyttjas till fläsket, och grynen jemte grönsakerna till köttet. Uti kött och fläskvigten inbegripas benen, dock bör kött och fläsk vara fritt från halsar, läggar och skankar.

Dessutom erhåller hvarje man i veckan:

Då fartyg ligger i hamn, hvarest färskt kött kan erhållas, bör af sådant kött, i stället för det salta minst två gånger i veckan gifvas 1 # 50 ort, benvigten inberäknad, åt hvarje man, samt af köttet med grönsaker och gryn kokas soppa.

Till dryck och kokning skall hvarje man dagligen undfå minst 1½ kanna vatten.

Fartygsbefälhafvaren är, vid straff som för bristande omsorg vid fartygs proviantering uti 288 § af sjölagen stadgats, ansvarig derför att ofvannämnda proviant-artiklar äro af god beskaffenhet och att desamma uti behörig ordning komma besättningen till godo.

Vin, bränvin eller andra spirituösa drycker tillkomma icke besättning å fartyg, utan så är, att särskild öfverenskommelse derom i förhyrningskontraktet är träffad, eller fartygets befälhafvare finner särskilda omständigheter sådant påkalla; men i ersättning för dessa varor, der de icke utfordras, skall hvarje man åtnjuta 1 Krona 50 öre i månaden.


Printed on the reverse of a seaman's motbok in the 1880s.

Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.