Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse,
angående fastställd Spis-Ordning för besättningar å Swenska handelsfartyg.
.


Wi CARL, med Guds Nåde, Sweriges, Norges, Götes och Wendes Konung, göre weterligit att, sedan uti 31 § af Sjölagen den 23 Februari 1864 blifwit stadgadt, att befälhafware å fartyg skall wara skyldig att låta besättningen tillgodokomma det underhåll, som, enligt behörigen fastställd Spisordning, skall till densamma utgöras, Wi funnit godt att, efter wederbörande embetswerks hörande, i nåder fastställa följande

Spis-Ordning

för besättningar å Swenska handelsfartyg.

Hwarje man af besättning å Swenskt handelsfartyg skall i kost dagligen undfå under tre, dock ej omedelbart på hwarandra följande, dagar i weckan 1 skålpund 50 ort salt kött och 12½ kubiktum ärter eller små bönor, hwaraf kokas ärt- eller bönsoppa, samt under de återstående fyra dagarne i weckan 75 ort salt fläsk och 3½ kubiktum gryn, deraf med lök, rot- eller grönsaker soppa likaledes kokas. Soppkokningen må likwäl, efter fartygsbefälhafwarens godtfinnande, sålunda omwexlas, att ärterna eller bönorna nyttjas till fläsket, och grynen jemte grönsakerna till köttet. Uti kött och fläskwigten inbegripas benen, dock bör kött och fläsk wara fritt från halsar, läggar och skankar.

Dessutom erhåller hwarje man i weckan:

Då fartyg ligger i hamn, hwarest färskt kött kan erhållas, bör af sådant kött, i stället för det salta minst twå gånger i veckan gifwas 1 skålpund 50 ort, benwigten inberäknad, åt hwarje man, samt af köttet med grönsaker och gryn kokas soppa.

Till dryck och kokning skall hwarje man dagligen undfå minst 1½ kanna vatten.

Fartygsbefälhafwaren är, wid straff som för bristande omsorg vid fartygs proviantering uti 288 § af Sjölagen stadgats, ansvarig derför att ofvannämnda proviant-artiklar äro af god beskaffenhet och att desamma uti behörig ordning komma besättningen till godo.

Win, bränwin eller andra spirituösa drycker tillkomma icke besättning å fartyg, utan så är, att särskild öfwerenskommelse derom i förhyrnings-kontraktet är träffad, eller fartygets befälhafware finner särskilda omständigheter sådant påkalla; men i ersättning för dessa waror, der de icke utfordras, skall hwarje man åtnjuta 1 Riksdaler 50 öre i månaden.

Det alle, som wederbör, hafwe sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera wisso hafwe Wi detta med Egen hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta lätit.

Stockholms Slott den 3 Feburari 1865.

CARL.
(L. S.)

G. Lagerståle.


Kalmar 1865. Tryckt hos Otto Westin.


Spis-Ordning för besättningar å Swenska handelsfartyg.
Tryckt hos Otto Westin, Kalmar, 1865.

Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.