Föreskrifter

rörande naturaportions tilldelande åt besättningen å fyrfartyg.


§. 1.

Såväl befälhafvaren som öfriga besättningen eger under tiden för fyrfartygets rustning äfvensom under det att fyrfartyget till fyrstation utgår, derstädes är förlagt och derifrån afgår samt under afrustning och intilldess afmönstring skett, åtnjuta föda på kronans bekostnad enligt följande spisordning, vid hvars tillämpning här nedan gifna föreskrifter skola iakttagas.

§. 2.

Hvarje man bestås hvar Söndag, Tisdag och Torsdag 1½ # (1 # 50 ort) salt kött och 12½ kubiktum ärter samt hvar Måndag, Onsdag, Fredag och Lördag ¾ # (75 ort) salt fläsk och 4 kubiktum korngryn, äfvensom hvarje dag rot- eller grönsaker till värde af 3 öre för hvarje man, som derjemnte för hvarje vecka bekommer 8 # torrt bröd ½ # (50 ort) smör, 6 kubiktum ättika, ½ # (50 ort) kaffebönor, 7 ort thé, ¾ # (75 ort) pudersocker och 4 ort senap, samt till pudding 2:ne gånger i veckan för hvarje gång ½ # (50 ort) hvetemjöl och 1½ kubiktum sirap eller 10 ort pudersocker. I kött- och fläskportionen inberipas ben, som, enligt gällande besigtningsreglemente för Kongl. Flottan, i leveransgild vara få finnas. Fläsket får ej ätas rått, utan skall alltid, sönderskuret i mindre stycken, väl kokas eller stekas.

§ 3.

I afseende på ordningen för de särskilda proviantartiklarnes utspisning gäller den föreskrift, att med befälhafvarens samtycke få sådana förändringar ega rum, som af omständigheterna må kunna påkallas och befinnas ändamålsenliga, allenast proportionen af utspisadt fläsk och kött ej derigenom rubbas.

§ 4.

Förfriskning af färskt oxkött der sådant kan utan öfwerdrifven kostnad fyrbetjeningen på fyrfartyget tillhandahållas, får utspisas en gång i veckan med 1½ # för hvarje man. Köttets anskaffning ombesörjes af vederbörande lotsbefäl, som liqviderar kostnader och påför den fartygets underhållskostnad för året.

Om i bleckdosor inlagt kött blifver fyrfartyget tilldeladt, får deraf, i stället för färskt kött, en gång i veckan till 8 man utspisas innehållet af en dosa, i nettovigt omkring 6½ #, i stället för kött- eller fläskportionen, som då besparas.

§ 5.

Till dryck och matlagning bestås hvarje man dagligen 2 kannor färskt vatten. Nödigt bränsle till matlagning bekostar kronan, och skall matberedningen för hela besättningen, med undantag för befälhafvaren derest han så önskar, ske gemensamt.

§ 6.

Befälhafvaren, hvilken är uppbördsman för provianten, som i vederbörligen upprättad journal redovisas, eger rätt att uppbära den för proviantens utminutering i författningarne stadgade afskrifningsprocent; och gäller härvid i tillämpliga delar hvad för dylik redovisning ombord å kronans fartyg är föreskrifvet. Vid proviantens besigtning och emottagning samt vid daglig utvägning deraf skola tvänne eller åtminstone en man af besättningen vara tillstädes.

§ 7.

Om vid fartygets afrustning proviant öfverblifver, som ej anses kunna till nästa rustning förvaras, bör sådan proviant, efter distriktchefens förordnande, försäljas på sätt för kronan kan vara fördelaktigast, såvida icke med leverantören kan träffas öfverenkommelse att mot leveranspris återtaga hvad som öfverblifvit och befinnas oskadadt.


Stockholm tryckt hos Joh. Beckman, 1866.


Föreskrifter rörande naturaportions tilldelande åt besättningen å fyrfartyg.
Tryckt hos Joh. Beckman, Stockholm, 1866.

Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.