SPISORDNING

för besättningar å Svenska handelsfartyg.

Hvarje man af besättning å svenskt handelsfartyg skall i kost dagligen undfå under tre, dock ej omedelbart på hvarandra följande, dagar i veckan 640 gram salt kött och 33 centiliter ärter eller små bönor, hvaraf kokas ärt- eller bönsoppa, samt under de återstående fyra dagarne i veckan 320 gram salt fläsk och 10 centiliter gryn, deraf med lök, rot- eller grönsaker soppa likaledes kokas. Soppkokningen må likväl, efter fartygsbefälhafvarens godtfinnande, sålunda omvexlas, att ärterna eller bönorna nyttjas till fläsket, och grynen jemte grönsakerna till köttet. Uti kött- och fläskvigten inbegripas benen, dock bör kött och fläsk vara fritt från halsar, läggar och skankar.

Dessutom erhåller hvarje man i veckan:

Då fartyg ligger i hamn, hvarest färskt kött kan erhållas, bör af sådant kött, i stället för det salta minst två gånger i veckan gifvas 640 gram, benvigten inberäknad, åt hvarje man, samt af köttet med grönsaker och gryn kokas soppa.

Till dryck och kokning skall hvarje man dagligen undfå minst 4 liter vatten.

Fartygsbefälhafvaren är, vid straff som för bristande omsorg vid fartygs proviantering uti 288 § af sjölagen stadgats, ansvarig derför att ofvannämnda proviant-artiklar äro af god beskaffenhet och att desamma uti behörig ordning komma besättningen till godo.

Vin, bränvin eller andra spirituösa drycker tillkomma icke besättning å fartyg, utan så är, att särskild öfverenskommelse derom i förhyrnings-kontraktet är träffad, eller fartygets befälhafvare finner särskilda omständigheter sådant påkalla; men i ersättning för dessa varor, der de icke utfordras, skall hvarje man åtnjuta 1 krona 50 öre i månaden.

Det alle, som vederbör, hafve sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso hafve Vi detta med egen hand underskrifvit och med Vårt Kongl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 8 Mars 1889.

OSCAR.
(L. S.)

E. VON KRUSTENSTJERNA.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Provisions | Search.

Copyright © 2006 Lars Bruzelius.