Vi OSCAR, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung, göre veterligt: att sedan hos Oss framställning gjorts om ändring i gällande spisordning för besättningar å svenska handelsfartyg och i sammanhang dermed om meddelande af föreskrifter angående de läkemedel, med hvilka handelsfartyg böra vara försedda, hafve Vi, efter vederbörandes hörande, jemte det Vi uppdragit åt Vår Medicinalstyrelse att meddela erforderliga råd och upplysningar angående de läkemedel och förbandsartiklar, som böra medföras ombord å svenska handelsfartyg, funnit godt fastställa följande förnyade

Spisordning

för besättningar å svenska handelsfartyg.

1:o

Hvarje man af besättningen å svenskt handelsfartyg skall, förutom i de fall här nedan sägs, i kost dagligen undfå: under tre, dock ej omedelbart på hvarandra följande, dagar i veckan 600 gram salt kött och 33 centiliter ärter eller små bönor, hvaraf kokas ärt- eller bönsoppa; under tre andra dagar i veckan 350 gram salt fläsk och 10 centiliter gryn, deraf med, om möjligt färska, rot- och grönsaker soppa likaledes kokas; samt under den återstående dagen i veckan dels 500 gram färsk fisk eller ock 300 gram stock- eller klippfisk eller annan torr fisk, dels ock 50 gram sviskon, russin eller andra torkade frukter att med 10 centiliter gryn beredas till soppa. Soppkokningen må likväl sålunda omvexlas, att ärterna eller bönorna nyttjas till fläsket och grynen jemte rot- och grönsakerna till köttet. Uti kött-, fläsk- och fiskvigten inbegripas benen, dock att köttet och fläsket äro fria från halsar, läggar och skankar.

2:o

Utöfver hvad i mom. 1 stadgas skall hvarje man undfå i veckan:

3,500 gram hårdt eller 4,750 gram mjukt råg- eller hvetebröd;

3 liter rå potatis eller ock, derest sådan icke kan tillhandahållas, 400 gram preserverad potatis eller 60 centiliter risgryn;

200 gram hvetemjöl;

60 centiliter korn, hafre- eller risgryn till kokning af gröt;

400 gram smör eller margarin, hvilken sistnämnda skall, om provianteringen deraf eger rum i svensk hamn, utgöras af svensk vara af fullgod beskaffenhet, eller, derest någotdera af sistnämnda födoämnen ej kan tillhandahållas, 30 centiliter olivolja;

16 centiliter ättika eller 8 centiliter citronsaft;

210 gram obrända kaffebönor eller kakaopulver;

30 gram té;

320 gram socker eller 425 gram sirap;

15 gram senap; samt

salt och andra kryddor efter behof.

3:o.

Då fartyget ligger i hamn, hvarest färskt kött kan erhållas, skalla af sådant kött, i stället för det salta, minst två gånger i veckan gifvas 600 gram, benvigten inberäknad, åt hvarje man och af köttet med rot- och grönsaker samt gryn kokas soppa.

4:o.

Under tre, dock ej omedelbart på hvarandra följande, dagar i veckan, då till utspisning lemnas kött eller fläsk, må hvarje man dagligen tilldelas 150 gram salt sill med nedsättning i stället af dagens köttransom till 500 gram och fläskranson till 290 gram.

5:o

När tre veckor förflutit utan att utspisning lemnast enligt mom. 3, skola, minst två dagar under hvarje vecka, till dess sådan utspisning lemnas, åt hvarje man, i stället för den i mom. 1 omförmälda kött- eller fläskranson, gifvas 420 gram preserveradt kött. Vid sådant tillfälle erhåller hvarje man till beredning af soppa, i stället för ärter, små bönor eller gryn, antingen 3 gram köttextrakt jemte grönsaker eller ock 50 gram sviskon, russin eller andra torkade frukter jemte 10 centiliter gryn.

6:o.

Kött, som i denna kungörelse afses, skall vara af nötkreatur, får, getter eller höns.

7:o.

Till dryck och kokning eger hvarje man dagligen undfå 5 liter vatten; och skall i varma klimat hvarje man samt jemväl eljest hvar och en, som å ångfartyg tjenstgör vid maskinen, erhålla dagligen lämplig qvantitet hafremjöl att användas tillsammans med vatten till dryck.

Under fartygs uppehåll i hamn, der dricka han tillhandahållas, eger hvarje man deraf undå dagligen 33 centiliter.

8:o.

Vin, bränvin och andra spirituösa drycker eger besättning å fartyg ej rätt att erhålla, ej heller godtgörelse derför.

9:o.

Hvad af den för dag eller vecka sjöman tillkommande föda kan vid dagens eller veckans slut återställa oförbrukadt tillhör rederiet eller dess rättsinnehafvare.

10:o.

Befälhafvare å svenskt handelsfartyg, som till sjöfart användes, bör tillse, att ett exemplar af förestående spisordning städse finnes i rum å fartyget, der besättningen i allmänhet intager sina måltider, å lämplig och lätt tillgänglig plats anslaget.

Hvad sålunda är stadgat skall lända till efterrättelse från och med den 1 Juli 1896; och kommer från samma tid Vår nådiga kungörelse angående fastställande af förnyad spisordning för besättningar å svenska handelsfartyg den den [sic] 8 Mars 1889 att upphöra att vara gällande; dock att för fartyg, som före den 1 Juli 1896 icke anlupit svensk hamn, bestämmelserna i sistnämnda spisordning skola fortfarande ega tillämpning till fartygets ankomst till riket, der ej befälhafvaren vill dessförinnan tillämpa här ofvan meddelande bestämmelser.

Det alla, som vederbör, hafva sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso hafve Vi detta med egen hand underskrifvit och med Vårt Kongl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 April 1896.

Under Maj:ts
Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF.
(L.S.)

V.L. GROLL.


Westervik 1896. C. O. Ekblad & Comp.


Spisordning för å svenska handelsfartyg.
C.O. Ekblad & Comp., Westervik, 1896. Folio, 1 blad.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Medicine | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.