Om Hamp- eller Lin-duks företräde till Segel, samt om Machinepumpen.

Utdrag af Diarium, hållit i Varfs-Amiralens Canzli de 31 December 1838.

S.D. F.d. Chefen å Fregatten Josephine, Herr Kommendör-Kaptenen och Riddaren m.m. Friherre Gyllengranat aflät under denna dag till Herr Varfs-Chefen en skrifvelse af följande innehåll:

Med anledning af Herr Varfs-Chefens skrifvelse af d. 28 dennes jemte åtföljande afskrift af Förvaltningens skrifvelse till Befälhafvande Herr Amiralen dat. d. 10 dennes, får jag, i hänseende till Hamp- eller Linduks företräde framför hvarannan, lemna den upplysning, att det för Fregatten Josephine lemnade Stormärssegel af Hampduk var underslaget ungefär lika länge som ett förmärs-segel af Linduk, ty ehuruväl det oftare inträffade att Stormärs-seglet var frånslaget till reparation än förmärs-seglet, slets likväl det förra ojemförligt mycket mera än det sednare, under de ofta inträffade tillfällen, då i storm, förmärs-seglet var antingen beslaget eller innehade flere ref än Stormärs-seglet.

I Maj månad år 1838 frånslogs förmärs-seglet, sedan jag ansåg detta segel uttjent, och ehuru Stormärs-seglet ännu var användbart, underslogs icke heller det gamla vidare, hvilket var frånslaget till reparation, på det, vid en blifvande besigtning af Segelsömmare och andra kunnige personer, det fulleligen kunde utrönas, hvilken duksort ägde företräde, då seglen lika länge gjort tjenst, d.v.s. omkring ett års tid.

Efter min enskilda öfvertygelse äger Hampduken företräde, emedan den icke skadas så mycket af väderlekens och klimatets omvexlingar, ehuru båda sorterne nya kunna uthärda samma prof och tvifvelsutan äga lika styrka.


Tidskrift i Sjöväsendet, Vol. 4, 1839.

Transcribed by Lars Bruzelius


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives.

Copyright © 1996 Lars Bruzelius.