Wij Christina medh Gudz nåde/ Sweriges/ Göthes och Wändes Drottning/ Storfurstinna til Finland/ Hertiginna vthi Estland/ Carelen/ Bremen/ Verden/ Stettin-Pommern/ Cassuben och Wenden/ Furstinna til Rügen/ Frw öfwer Ingermanland och Wißmar. Giöre witterligit/ at ändoch Wij vthi nästförledne Åhr 1652. monde af Trycket låta vthgå och publicera Wår Ordning och Stadga alla Wåre traffiquerande Vndersåthere til wiß effterrättelse/ som wistas och boendes äre i Wåre Stapelstäder/ så här i Swerige som deß vnderliggiande Provincier, huru the medh Certificationerne på deras Godz som går igenom Öresund/ sampt och deß clarering thersammestädes/ sigh förhålla skulle; Så förnimme Wij doch lijkwäl/ huru som ther emoot äre i medlertijdh någre åthskillige orijmligheeter förelupne. Så på thet icke här effter af bemelte Wåre Vndersåthere/ må något skee och föröfwas i berörde Öresund i en eller annan motto/ som kunde löpa emoot sielfwe Fridzfördraget och Pacterne Åhr 1645. Rijkerne emellan oprättade; Vthan the samme oviolerade i alle sine Puncter och Artikler håldne/ och Wij och Chronan/ så och föreskreffne Wåre Vndersåthere/ oturberat niuta then Frijheet och Rättigheet/ som be:te Fördragh och Brömsebroos Pacter förmå och medgifwe; Hwarföre hafwe Wij för nödigt erachtadt och ansedt/ ofwanbe:te Wår Ordning och Stadga at åter nu öfwersij och förnya/ och effter som närwarande tijders occurrentier thet nu enkannerligen fordra/ vthi sompt något lijtet förandra/ meerbemelte Wåre traffiquerande Vndersåthere til wijdare effterrättelse; Och förthenskuld nu belefwat/ at å nyo här öfwer stadga och förordna/ som fölier.

I.

Ingen Skeppare/ han ware sigh Swensk/ som anten föhrer heelt och hållit/ eller til en deel Swenskt eller fremmande Godz/ eller fremmande Skeppare föhrandes ijdelt Swenskt Godz/ eller til en deel/ skal fördrista sigh at fortsättia sin resa åth Öresund/ förr än han effter then 6. 7. 8. och 9. artiklen i Brömsebroos pacter Anno 1645. oprättade/ och den Ordning ther vthi är specificerad öfwer innehafwande Swenskt Godz/ anammar af Köpmännen en eller flere Certificationer på vthgående Wahrur/ eller Siöpaß på Skeppet/ om thet är Bahrlastat/ eller med ijdelt fremmande Godz lastat/ så och emoth hwar och en/ twå/ tree eller flere Certificationer/ så månge Köpmännen skäligen kunde behöfwa/ på införwentande Wahrur/ och thet vnder Stadzens Insegel och Stadz Skrifwarens Nampn/ effter ofwanb:te Pacter. Hwilke Cerrificationer [sic] eller Siöpaß på Skeppet/ Skepparen widh sin ankomst til Öresund skal wara skyldigh at tee och lembna i Wår Residentz thersammestädes händer/ den der och skal ther medh förhålla sigh effter medgifwen Ordre.

II.

I lijka måtto skal och ingen Tullnär vnderstå eller fördrista sigh/ at affärda någon Skeppare Swenskt eller Fremmande/ som föhrer Swenskt Godz lijtet eller myckit/ förr än honom effter then Ordning/ som i föreskreffne Pacter beskrifwit står/ äre af Skepparen öfwerlefwererade richtige Certificationer en eller flere på vthgående Wahrur/ och emoth hwarie en på vthgående/ twå/ tree eller flere Certificationer/ eller så månge som befinnas Köpmännen skäligen kunde behöfwa på införwäntande Godz. Hwilke han tillijka medh Licent Räkningarne eller Manezedlarne så och Tullpassen skal vnder TullCammarens Couvert och Insegel addressera til Wår Resident i Öresund. Men ther som Swenske Skepet wore lastadt medh ijdelt fremmade/ Tullen i Sundet eller andre beswär vnderkastadt Godz/ skal Skepparen ā part och ledigt tilställas sitt Siöpaß/ och icke deste mindre/ skal Tullnären vnder TullCammarens Couvert och Insegel öfwersända Wår Resident LicentRäkningarne eller Manezedlarne och Tullpassen på det fremmande Godzet/ som ofwanbemält är.

III.

Alle Swenske Vahrlaster/ ware förplichtade wid theras ankomst i Sundet/ at thee Wår Resident theras Siöpaß/ antingen the komma vthur Östersiön/ och ärna sigh åth Wästersiön/ eller twert om/ komma vtur Westersiön och ärna sigh åth Östersiön.

IV.

Alle Swenske Skeppare/ antingen the föhra ijdelt Swenskt Godz/ eller til en deel/ eller ijdelt fremmande Godz/ eller Fremmande som föhra Swenskt Godz/ lijtet eller myckit/ kommandes vthur Westersiön/ skola sigh angifwa hoos be:te Wår Resident/ honom öfwerantwarda deras Siöpaß/ om Swenske Skeppet föhrer ijdel fremmande Wahrur/ eller ConfoijZedlarne och andre Acter öfwer Swenskt Godz. Medh hwilke Wår Resident öfwer the Swenske Skeppen och Godzet/ hafwe sedan at procedera effter medhgifwen Ordre/ och them vnder sitt Couvert och Insigl/ låta afgå til Tullnärerne i then Hampn/ tijt Skepparen ärnar ställa sin Resa.

V.

Alle Skeppare/ Swenske eller fremmande/ som komma vthur Westersiön/ innehafwandes Swenskt Godz/ beblandat medh fremmadt/ skole ifrån Hålland/ eller then Ort tädan the komma/ medh sigh föhra ett särdeles Memorial/ hwarvthi skal wara infördt och specificerat thet Swenske Godzet/ och hwem thet tilhörer/ refererandes sigh på ConfoijZedlarne/ hwilke ConfoijZedlar the och serdeles skole förwara öfwer thet Swenske Godzet/ them skiliandes ifrån the fremmande. Och skal Skepparen sådane Memorial och ConfoijZedlar öfwer thet Swenske Godzet præsentera Wår Resident/ på thet han så myckit lättare kan åthskilia thet Swenske Godzet ifrån thet fremmande/ och snarare affärda Skeparen/ och öfwer thet Swenska draga omsorg/ at thet clareras effter Brömsebros Pacter/ och then Ordre honom är medgifwen.

VI.

På thet och ingen skal hafwa at beswära sig öfwer någon oskäligh affordran af Certificationerne; Ty skal Skepparen Swensk eller fremmande/ som föhrer Swenskt Godz til Befrachtarens eller Köpmannens Last/ afläggia Wår Resident i Sundet för hwar Certification eller Siöpaß en halff Rijkzdaler/ och Borgmestare och Rådh sampt Städernes Skrifware en halff Rijkzdaler; Doch skole Köpmännerne för the Certificationers betalning/ som på införwentandes Wahrur them öfwerlefwereras/ vthi Städerne befrijade warda.

VII:

Alle Tullnärer i Wårt och Chronones Hampner/ skole här öfwer correspondera medh Wår Resident i Öresund och avisera honom månadtligen/ så länge Seglationen och Siöfahrten påstår/ hwad för Skeppare Swenske eller fremmande som hafwa innehafft Swenskt Godz/ och när the i then Hampnen äre ankomne och afseglade wordne/ bijfogandes Skepparens och Skeppens Nampn/ och om the denne Wår Ordinance hafwa fullgiordt och effterkommit.

VIII.

Ther någon Tullnär eller StadzSkrifware annorledes/ än effter Brömsebros Pacter An. 1645. oprättade/ eller som här förmält är/ affärdar någon Skeppare/ Swensk eller fremmande/ som föhrer Swenskt Godz/ then skal stånda Oß therföre til swars/ och plichte/ såsom en/ then til sådan Tienst pröfwas försumeligh och odugse.

IX.

Vnderstår sigh och någon Skeppare Swensk eller fremmande/ som föhrer Swenskt Godz/ här emoth at göra/ then samme skal på Tullnärens tiltaal/ vthan exception böta i Armbössan Femtijo Dal. Sölfwermynt/ hwar af twå delar gånge öfwer Befrachtaren/ och en deel öfwer Skepparen sielff/ medh mindre skulden finnes allenast hoos Skepparen/ tå Köpmannen må afdraga sin Skeppare så myckit i Frachten/ som han ther af lijder skada. Här hwar och en i gemeen och i synnerheet the/ som detta enkannerligen angår/ hafwa sigh hörsamligen at effterrätta/ och skada och straff weta at taga sigh til warda. Datum Stockholm/ then 30. Aprilis, Anno 1653.

Christina

(Locus
Sigilli
)


[Förordning om tullklarering av svenska fartyg vid passage genom Öresund.]
31,5×34 cm, [1] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Sveriges offentliga tryck | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.