Kongl. May:tz til Swerige/
PLACAT,
Angående Convoyernes inrättande widh Götheborgh.

Gifwit i Stockholm den 16. Augusti Anno 1653.

STOCKHOLM.
Tryckt hoos Henrich Keyser.


Wij Christina medh Gudz nåde/ Sweriges/ Göthes och Wändes Drottning/ Stoorfurstinna til Finlandh/ Hertiginna vthi Ehstlandh/ Carelen/ Brehmen/ Verden/ Stettin-Pomern/ Cassuben och Wänden/ Furstinna til Rügen/ Frw öfwer Ingermanlandh och Wißmar. Giöre witterligit/ at såsom Oß esomtijdast beswärlige klagemåål/ vthur Wåre vnderhafwande Landh och Rijken förekomma/ huruledes i gemehn/ Rijkens och Wåre trogne Vndersåthares Nähring/ men serdeles Siöfahrten/ allehanda twång/ hinder och fahra/ widh thenne tijden/ måste wara vnderkastat/ i thet/ endehls Siö-Röfware och Capers/ medh åthskillige Commissioner/ ja heelt obekände/ Wåre Vndersåthares Skepp och Godz/ i oppenbare Siöön och theres frije fahrt/ anfalla/ sköfla och beröfwa; Eendehles blifwer them itt och annat underslef/ emoot alla fogh/ tilmätit/ vnder hwilket skeen the sedan vppehållas och illa medhfahras: Altså fordrar sielfwe rättwijsan/ och then Konungzlige hägn/ om hwilken Wåre trogne Vndersåthare Oß tillijka/ at Wij på alle billige medel ther emoot äre betänckte/ huruledes Rijkzens/ sampt theß Inbyggiares wijdare odrägelige skada och fördärff tilbörligen må afwäries och vndan böijes. Wij hafwe efwen til then enda/ ifrån begynnelsen/ tå emellan bägge Republiker/ Engelandh och thet föreente Nederlandh/ nu påstående fahrlige Siökrijgh itändes/ ansedt then oredan/ som alle Siöfahrande lätteligen ther af tilwäxa måtte/ och therföre/ icke allenast burit een skäligh åhuga/ at förebyggia på bägge sijdor hwariehanda/ som kunde lända Oß och Wåre Vndersåthare til förfång; Uthan jämwäl/ effter möijeligheten/ gärna winlagdt Oß ofwanberörde blodige och skadelige Öhrligh/ på något wänligit s[ät] at stilla och nederläggia: Imedler tijdh/ såsom ännu i thenne dagh/ hafwe Wij obrotzligen vnderhollit/ thet gode förtroende och wänskap/ hwilken emellan Oß/ Wåre Landh och Rijken sampt ofwanbem:te begge och flere andre Nationer/ tilförende warit hafwer/ så at ingen annan orsaak af Oß är gifwin/ än ther igenom Wij billigt försee Oß til hwar och een/ at blijfwa af them igen medh godh willie mötte. Men på thet/ hwarken Wij/ eller Wåre trogne Vndersåthare/ måge winna itt nampn och anseende/ som sökte man vnder ren frij Siöfahrt/ at döllia enthere af ofwanbem:te bägge Republikers fiendtelige Skepp eller Godz/ och ther med förorsaka något skeen til the beswäär/ som Oß och Wåre Vndersåthare tilfogas; För hwilken mißtancka skuld somblige här til/ icke allenaste Seglationen til theres Fiender/ vthan jämwäl til Neutrale Orther hindrat hafwe: Så ock i synnerheet/ på thet Wåre/ sampt Wåre troo-Vndersåthares Skepp och Godz/ för allehanda Capers och Siö-Röfwares trugh och wåldh/ sigh icke så lätteligen måge befruchta/ hafwe Wij intet medel tiänligare til mehra richtigheet och försäkring befunnit/ än at Wij i een Wår egen Hampn widh Wästersiöön belägen/ förnämbligast i Götheborgh/ någre Wåre Öhrligh Skepp förordna/ hwilke theste nogare påsicht hafwa kunne/ alt vndersleef at förekomma/ och ther jämpte Wåre frije Skepp och Godz/ för alt oskähl på theres rätta resor/ tilbörligen förswara. Til hwilken enda/ och sådant Wårt vpsåth theste bättre at tilkänna gifwa och befrämia/ wele Wij nådeligen thet föliande Ordningar/ alla som wederbör/ til effterrättelse blifwa/ och af them/ som Oß medh hörsamheet och lydno förplichtade äre/ oforsumeligen i acht tagas skole och effterlefwas.

Til thet Första: Wåre Orligh Skepp/ så månge Wij til Convoyer/ effter nödhtorfften förordnandes warde/ skole sigh i Götheborg eller ther i näigden vppehålla/ at the altijdh/ när så påfordras/ tilstädes äre/ hälst emedan Kiöpmans Skeppen/ som theres Convoy tillijta wele/ them i vthgående vhr Öhresundh til Wästersiöön/ ther sammestädes sökia måste.

Til thet Andre: När något Kiöpmans Skepp sigh angifwer och begärer blifwa Convoyerat/ skal nogha ransakas/ at icke annat än Wåre Vndersåthares egne eller ju Neutralers Skepp och Godz vnder Wåre Convoyers förswar annammes: Til then ända skola alle Paß och Certificationer på Kiöpmannens Godz igenom sees/ granneligen effterfrågas aff Admiralen/ eller then som öfwer commandoConvoyeerna hafwer. I synnerheet/ så frampt thet hände/ at någre Neutrale Städer theres Skepp medh sine wahrur/ wele vnder Wår Convoy segla låta/ kunne Wij fuller icke afsee/ huru them sådant skiähligen må uthslåås: Doch måste the i sådant fall/ wara omtänckte medh Magistratens bewijs ifrån then Staden/ thädan the vthseglade äro/ Wåre Convoyer noghsampt at försäkra/ thet vnder theres Skepp och Godz intet vndersleef och bedrägerij betäckies/ effter som Officerarne på offtbem:te Wåre Öhrligh Skepp så lagandes warde/ at the/ om någon Flotta stoor eller lijten them i Siöön möhter/ itt vprichtigt Swar ther före gifwa kunne.

Til thet Tridie: Hwar sigh någon vnderstodo/ emoot thenne Wår alfwarlige Förordning/ Wåre Convoyer at mißbruka/ ther medh williandes skyla sitt bedrägerij/ och sådant anten genast/ eller sedan/ effter tijdzens forlopp/ kunnogt blefwo/ skal thet samma Godz eller theß wärde vnder Oß och Chronan/ vthan någon moderation, förbrutit wara; Hwar/ anten Godzet/ Lorendräijaren sielff/ eller ock något aff hans ägendoom/ i Wåre vnderhafwande Rijken/ Landh och Hampner/ tå/ eller sedan någon tijdh/ igen finnas kunne och anträffas. Theßlijkest hafwer ock Skepparen/ then sigh vthi sådant fall icke kan ifrånleda/ at hafwa hafft wettskap ther om/ jämpte Godzet/ förbrutit sin part i Skeppet; Eller ther thet wore/ at han ingen part i Skeppet hade/ så skal han så länge blifwa i arrest, til theß han sigh medh Femhundrade Rijkzd:r lööser.

Til thet Fierde: Råka Wåre Convoyer någorstädes tilhopa medh månge/ fåå eller itt Skepp/ ifrån hwadh Nation thet hälst wara må/ skole the/ såsom Wij medh ingen annat/ än godt förtroende sökia/ sigh icke heller annars/ än medh all wänskap emoot hwar och een betee/ och så lagha/ at the til intet widrigt någon skiäligh orsaak gifwa. Wij äre jämwäl tilfrijdz/ at hwar någon Krijgzflotta thet af them tilbörligen begiärer/ the Wår Fullmacht vpwijsa och egentligen betyda måge/ hwilke Skepp vnder theres Convoy och förwar tagne äre; Men i thet öfrige/ skole the på alt mannerligit sätt vndanböija/ at the/ eller theres fölie/ icke måge besökias och ranskakas/ vthan såsom the äro til en försäkring för alt vndersleef vthstickade/ man them sådant måå tilbetroo/ och sin koosa ohindrat och obeswärat/ jämpte alle vnderhafwande Skepp/ fullfölia låta.

Til thet Fempte: Möta eller komma Wåre Convoyer tilhopa medh någon Caper eller Siöröfware/ och blifwa sielfwe af honom oqualde/ skole icke heller the honom antasta; Men märckie the at then samme hafwer någon wåldzwärckan i Sinnet/ wele Wij thet Wåre Öhrlighskepp nogha i acht taga/ hwadan en sådan Caper må wara vthseglader; Warna honom för alt föliande åtaal hoos hans Öfwerheet; Och ther så behöfwes/ göra theres bästa/ så wijda the förmå/ wåldh medh samma Rätt at afwäria ifrån sigh sielfwe och theres föllie.

Til thet Siette: Såsom Wij nu icke befinne/ en skiäligh mißtancka ytterligare kunna påbördas någre frije Skepp/ sedan the äre gångne igenom Canalen emellan Franckrijket och Engelandh/ så wele Wij icke heller/ at Wåre Örlighskepp them wijdare skole beledsaga/ än til sådane orther/ som innan om/ och i bem:te Canalen äre belegne. I synnerheet wele Wij för serdeles orsacker/ at Wåre egne Öhrlig Skepp/ theras Convoy i begynnelsen förnämbligast anställa til the Hampner/ hwilke i thet Engel- och Nederladniske Krijget Neutrale äre/ til theß Wij Oß annars ther öfwer förklarandes warde; Doch hwar och en aff Wåre Undersåtare obehindrat och theß frije handel til Engel- och Nederlandh aldeles obetagen/ som then vthan Convoy idka och fortsättie wil.

Til thet Siuende: När Wåre Öhrligh Skepp således hafwe igenom förbeml:te Canal bracht och lemnadt Köpmans Skeppen vthi säkerheet/ skole the winläggia sigh/ at komma snart åth Götheborgh igen; eller/ ther andre theßlijkest Skepp in i Wästersiöön tilbakars wele/ them wijd Roscovv i Bretaigne vthi Franckerijke förwänta/ och them åther på ofwan skrefne sätt/ i godh säkerheet beledsaga.

Til thet Ottonde: At theste mehra richtigheet må hållas/ på hwilken tijdh Wåre Öhrligz Skepp skole förbundne wara/ til Convoyer vthur Götheborg at vthlöpa/ finne Wij skiähligast at thet skeer åth minstone hwar Månadh en gång/ när något Skepp at Convoyeras förhanden är. Men elliest/ så offta thet händer at 10. Köpmans Skepp tilsammans äro i Götheborg/ skole Convoyerne/ vthan affseende til någon wiß tijdh/ förplichtade wara/ them at beledsaga: Och thetta i synnerheet taga i acht/ at när tahlet aff Köpmans Skeppen är vnder tijo/ the icke mehra än en Convoy behöfwa; men så offta thet kommer öfwer tijo/ in til tiugu/ skole them twenne Convoyer medh gifwas/ och ther the fleere woro/ hafwer tå AmmiralenConvoyerne at öfwerläggia och förordna/ huru månge ther til nödige äre.

Til thet Nijonde: Allthenstundh Wij endest och allena här medh/ Wåre trogne Vndersåthares och Siööfahrtens säkerheet tänckie at befrämja: Hwarföre wele Wij ock alle them som i Wåre Landh och Rijken/ sampt theß Provincier boendes äre/ och en frij Siööfahrt i/ och igenom Wästersiöön/ til Neutral orther åthniutha wele/ at the icke/ medan närwarande osäkerheet i Siöön påståår/ Götheborg lätteligen förbij segla/ vthan sigh ther angifwa och Convoyer sökia/ på thet Wij Oß theras förswar theste mehre antaga kunne; I widrigt fall/ och ther någon Wår nådige warning oachtat/ sigh i fahra begifwer/ hafwer han at förmodha/ thet Wij öfwer theßlijkes oförwågenheet/ itt tilbörligit straff förordnandes warde.

Ytterst och til thet Tijonde: på thet then omkostnadh/ som Wåre Öhrlige Skeppz vnderhåldh nödtorfftigt kräfwer/ hwarken må Oß och Chronan allenast beswärligh falla/ eller odrägeligt blifwa för them/ som Convoyerne åthniuta/ hafwe Wij för godt funnit en wiß Taxa thervthöfwer at författa/ och medh thet förste wele vthgå låta/ medh thenne Wår nådige befalning/ at hwar och en som Wåre Öhrlig Skeppz-Convoy bruka wil/ then samme i Wår Tull-Cammer i Götheborg owägerligen vthlägger/ förblifwandes thervthöfwer i ingen mehre beswäradt. Wij begiäre altså här medh wänligen och tilbörligen/ aff ofwanbeml:te bägge inbördes strijdige Republiker/ jämpte alle Wåre wänner och Bundzförwanter/ at effter som Wij här igenom tänckie at förebyggia/ så myckit någotsin är görligit/ allehanda vndersleeff/ som kunne medh något skeen/ genom Wåre Vndersåthares frije Siööfahrt befruchtas/ Wij ock här vnder intet annat sökie/ än hwadh all naturlig billigheet och skiäl Oß tilståår/ the ther emoot theste alfwarligare och fullkombligare befalnning ställa wela/ til alle theras Officerare och betiänte/ til Landh och Watn/ så ock til alle Capers/ som medh theras fullmachter och Commissioner segla/ eller elliest i någon måtto them vndergifne äre/ at the sampt- eller synnerligen icke något annat Wåre Öhrligz Skepp/ eller theß vnder hafwande föllie tilfoga/ än hwadh then wänskap fordrar/ som Wij aff hwar och enför wänte/ och på wederlijka sätt giärna erkänna wele. Wij biude och befalle ther hoos alle/ som Oß til höör samheet och lydno förbundne äre/ och för Wår skuld wele och skole/ göra och låta; enkannerligen Ammiralerne och Capiteenerne på Wåre Convoyer/ och andre Skeppz betiänte/ jämpte alle Handelsmän och Skeppare/ som thenne Wår nådige försorgh åthniutha wele/ och alle andre/ them thetta i någon måtto widh kommer/ at the sigh för allehanda lorendreijerij granneligen wachta/ intet efftertahl medh skiähl förorsaka/ vthan thenne Wår nådige förordning aldeles effterkomma skola/ så kärt them är Wår Kongl. Hembd at vndwijka. Til yttermehra wißo/ hafwe Wij thetta medh egen handh Vnderskrifwit och witterligen Wårt Secret här nedan före sättia låtit. Gifwit på Wårt Slott Stockholm den 16 Augusti Anno 1653.

Christina

(Locus
Sigilli
)


Kongl. May:tz til Swerige/ PLACAT, Angående Convoyernes inrättande widh Götheborgh. Gifwit i Stockholm den 16. Augusti Anno 1653.
4to, [12] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Sveriges offentliga tryck | Search.

Copyright © 2007 Lars Bruzelius.