Kongl. May.tz
PLACAT,
Angåande Convoyernes inrättande wedh LandsCrona.
Gifwit i Stockholm den 26. April. Anno. 1665.

 


Tryckt i Stockholm/ af Ignatio Meurer/
Kongl. Booktr. Åhr 1665.


Wij CARL/ medh Gudz Nådhe/ Sweriges/ Göthes och Wendes Konungh och Arfförste/ Storförste til Finland/ Hertigh vthi Skåne/ Estlandh/ Lijflandh/ Carelen/ Brehmen/ Vehrden/ Stettin-Pommern/ Cassuben och Wenden/ Förste til Rügen/ Herre öfwer Ingermanland och Wißmar; Så och Pfaltzgrefwe widh Rhein/ i Beyern/ til Gülich/ Clefwe och Bergen Hertigh/ &c. Giöre här medh witterligit/ at såsom Wij lätteligen kunne tänckia/ dhet widh närwarande turbulente Tijder och ruptur emellan Konungen aff Stoore Britannien/ och General Staterne vthaff the förenade Nederlanden/ och dher under sorterande respectivè Rijken och Provincier, Siöfarten lärer blifwa allehanda twång/ hinder och fahra underkastat/ som kan förorsaka stoor skada och affsaknadt/ vti hwars och ens Nähring och Handel/ och dher på åthskillige Klagomåhl och wederwilligheeter; Altså hafwe Wij betrachtandes sielfwa billigheten/ tijdigt warit betänckte på medel och wägar/ til at affböya dhet/ som hafwer kunnat lenda Oß och Wåre trogne Undersåtare til förfång/ och i dhet stellet til Commerciernes befordringh och säkerheet/ welat på alt giörligit sätt försäkra dem Frijheet i Seglationen. Enkannerligen hafwe Wij til at undanböya dhet anseende/ som sökte man/ under en frij Siöfarth/ at döllia något aff berörde Rijkers och Provinciers fiendtlige Skiepp och Godz/ serdeles til at försäkra wåre Tro Undersåtares rättmätige Handel för allehanda Caperer och Siöröfwares Twång och Wåldh/ nödigt erachtat til at låta vthrusta och equipera några Örlogh Skiepp/ under hwilkas Convoy och Förswar andre Kiöpmans Skiepp må gåå och passera/ och för alt Wåldh och oskiehl vthi theras rätta Reesor förswaras; Til hwilken ända Wij och dher jempte hafwa låtit författa någre Ordningar/ them til efterrättelse wederbör/ och till noga och underdånigh observance för them/ som oß medh Tro- och Hörsamheet förbundne äro/ aldeles som fölier.

Til dhet Första/ Wåre Örligh Skiep så månge Wij til Convoyer/ effter nödhtorfften förordnandes warde/ skole medh dhet forderligaste som skee kan/ löpa til Öhresund/ så at dhe til den 1. Junij kunna taga sitt Läger i LandzCrona/ på dhet at KiöpmansSkeppen som theras Convoy tillijta wele/ i vthgående til Wäster Siön sigh the samma til theras Säkerheet betiäna kunna.

Til dhet Andra/ När något Kiöpmans Skep sigh angifwer/ och begärar blifwa convoyerat/ skal noga ransakas/ om dheras Richtigheet/ förr än dhe under Wåre Convoyers Förswar annammas. Til dhen ända/ skole alle Paß och Certificationer/ på Köpmans Godz igenom sees/ granneligen effterfrågas aff Ammiralen/ eller dhen som öfwer CommandoConvoyerne hafwer.

Til dhet Tredie/ Enär dhe således samblade äro/ och en Flotta tilhopa giorde hafwa/ så kunne sådane Köpmans Skepp/ fortsättia under bemelte Convoy dheras Reesa/ til dhen Orth dhe sigh ärnat hafwa; Och alldenstund icke befinnes/ een skiäligh mißtancka ijtterligare kunna påbördas någre frije Skepp/ sedan dhe äro gångne igenom Canalen/ emillan Franckrijket och Engelland/ så wele Wij icke heller/ at wåre ÖrlogsSkepp/ dhem wijdare skole beledsaga.

Til dhet Fierde/ När Wåre Örlogs Skepp/ således hafwa igenom bemelte Canal/ bracht och lembnat Köpmans Skeppen vthi Säkerheet/ skola dhe wijnleggia sigh at komma snart äth LandsCrona igen; Eller dher andre theßlijkes Skepp/ in i WästerSiön tilbakars wele/ dhem medh Roscow i Bretaigne vthi Franckrijke förwenta/ och dhem åter på ofwanskrefne sätt/ i godh Säkerheet beledsaga.

Til dhet Femte/ Råka Wåre Convoyer någorstädes tilhopa medh många/ få eller ett Skepp/ ifrån hwad Nation dhet hälst wara må/ skole dhe/ såsom wij medh ingen annat än godt förtroende sökia/ sigh icke heller annars/ än medh all Wänskap emoot hwar och een betee och så laga/ at dhe til intet wijdrigit någon Orsak gifwa. Wij äre jemwäl til freds/ at hwar någon KrijgzFlotta/ dhet aff dhem tilbörligen begärer/ dhe Wår Fullmacht vpwijsa och egentligen betijga måge/ hwilka Skepp under dheras Convoy och Förswar tagne äro. Men i dhet öfrige/ skole dhe på alt manerligit sätt undanböija/ at dhe eller dheras föllie/ icke måge besökas och ransakas/ vthan såsom dhe äro til een Försäkring för alt undersleff vthskickade/ man dhem sådant må tilbetro/ och sin koosa obehindrat och obeswärat/ jempte alle andre underhafwande Skepp/ fullföllia låta.

Til dhet Siätte/ På dhet den Omkostnad/ som wåre ÖrloghSkeps underhåld/ nödtorfftigt kräfwer/ hwarken må Oß och Cronan allenast beswärlig falla/ eller odrägeligit blifwa för dhem/ som Convoyerne åthniuta/ hafwe Wij för gott funnit/ til at der til determinera och förordna några wisse Convoy Penningar/ nembligen Een pro cento aff Wahrorne/ och aff hwart och ett Skepp/ som Ballast förer Een 4dedels Rijkzdal. Lästen/ hwilka Penningar/ förr än Skeppen under förswaret anammes/ richtigt erläggias och betahlas skole/ förblifwandes dher vthöfwer/ vthi ingen måtto beswärade. Wij begära altså här medh wänligen och tilbörligen/ aff ofwanbemelte begge inbördes/ strijdige respective Konungh och Republique/ jepmte [!] alle andre Wänner och Bundsförwanter/ at effter som Wij här igenom tänckia at förebyggia/ så mycket någon sin är görligit/ allehanda Undersleff/ som kunna med något skeen/ genom wåre Undersåtares frije Siöfart wara befruchtandes/ Wij och här under intet annat sökie/ än hwad effter all naturligh billigheet och skiähl Oß tilstår/ dhe emoot desto alfwarligare och fulkomligare Befallning stella wele/ til alle deras Officerare och Betiente/ til Land och Watn/ så och til alle Capers, som medh dheras Fullmachter och Commissioner segla/ eller elliest i någon måtto dhem undergifne äro/ at dhe sampt- eller synnerligen icke något annat/ Wåre Örlogs Skepp/ eller dhes vnderhafwande föllie tilfoga/ än hwad dhen Wänskap fordrar/ som Wij aff hwar och en förwente/ och på wederlijka sätt gerna erkenna wele. Wij biude och befalle dher hoos alle/ som Oß til Hörsamheet och lijdno förbundne äro/ och för wår skul wele och skole göra och låta; Enkannerligen Ammiralerne och Capitenerne på Wåre Convoyer/ och andre Skeps betiänte/ jempte alle Handelsmän och Skeppare/ som dhenne Wår nådige Försorg åthniuta wele/ sampt alle andre/ dhem dhetta i någon måtto wedhkommer/ at dhe sigh för allehanda Underslef granneligen wachta/ intet efftertahl medh skähl förorsaka/ vthan denne Wår nådighe Förordningh alldeles effterkomma skole/ så kärt dhem är Wår Kongl. Hembd/ at undwijka. Til yttermehra wisso/ är dhetta medh Wårt Kongl. Secret/ så och Wår Högtährade Elskelige käre Fru Moders/ sampt dhe andre/ Wåre och Wårt Rijkes respective Förmyndares och Regerings Underskrifft/ beträffat. Datum Stockholm den 26. Aprilis Anno 1665.

Hedewig Eleonora.
(L.S.)

Pehr Brahe/ Grefwe til Wisingsborg/ S.R. Drotzet.
Carol. Maur. Lewenhaupt/ i R. Marschens stelle.
Gustaff Otto Stenbock/ S.R. Ammiral.
Magnus Gabriel Delagardie, S.R. Cantzler.
Gustavus Bonde/ S.R. Skattmästare.

Kongl. May.tz Placat, angåande Convoyernes inrättande wedh LandsCrona. Gifwit i Stockholm den 26. April. Anno. 1665.
Stockholm. Tryckt av Ignatio Meurer, 1665. 4to, [8] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.