Kongl. Mayst.tz
PLACAT,
Angående Convoyernes inrättande/
Gifwit i Stockholm den 21 Maij An. 1672.

STOCKHOLM/


Tryckt hoos Niclas Wankijff Kongl. Booktr. åhr 1672.


Wij CARL medh Gudz Nåde/ Sweriges, Göthes och Wendes Konung och ArffFurste/ StoorFurste til Finland/ Hertigh vthi Skåne/ Esthland/ Lijffland/ Carelen/ Brehmen/ Vehrden/ Stettin-Pommeren/ Cassuben och Wenden/ Furste til Rügen/ Herre öfwer Ingermanland och Wißmar; Så ock PfaltzGrefwe widh Rhein i Beyern/ til Gülich/ Clewe och Bergen Hertigh/ &c. Giöre witterligit/ at såsom widh närwarande Bullersamma Tijder och Conjuncturer, Siöfahrten lärer blifwa allehanda Twång/ Hinder och Fahra vnderkastat/ som kan förorsaka stoor skada och affsaknadt vthi hwars och ens Nähring och Handel/ och ther vppå åthskillige klagomåhl och wederwärdigheeter; Altså hafwe Wij betrachtandes sielfwe billigheeten/ tijdigt warit betänckte på medel och wägar til at affböya thet/ som hafwer kunnat lända Oß och Wåre trogne Vndersåthare til förfång/ och i thet stället welat/ till Commerciernes befordring och säkerheet/ på alt görligit sätt försäkra dem Frijheeten i Seglationen. Enkarnerligen hafwe Wij/ til at beskydda wåre troo Vndersåthares rättmätige Handel för allehanda Capres och Siöröfwares twång och wåld/ nödigt erachtat til at låta equipera och vthrusta någre ÖrlighSkepp/ vnder hwilkas Convoy och förswar andre Köpmans Skepp må passera, och för alt wåld och oskähl vthi theras rätta Reesor förswaras; Til hwilken ände Wij ock ther jempte hafwe låtit författa effterfölliande Puncter, them til effterrättelse som wederbör/ hwilke ock the som Oß medh troo och hörsamheet förbundne äro/ noga och vnderdånigt observera måste.

Til thet Förste; Wåre Örlig-Skepp/ så månge Wij til Convoyer, effter nödtorfften förordnandes warde/ skole medh thet forderligaste som skee kan/ löpa til Götheborg eller Marstrand/ så at the til den 1 Junij kunna wara ther/ på thet at Köpmans-Skeppen som theras Convoy tillijta wele/ i theras Reesor Wäster åth/ sigh aff the samma/ till theras säkerheet betiena kunne.

Til thet Andra/ När något Köpmans-Skepp sigh angifwer/ och begärar blifwa Convoyerat, skal noga ransakas om theras Richtigheet/ för än the vnder Wåre Convoyers förswar anammas/ til den ända skole the them medgiffne Wårt General Commercij-Collegij Paß granneligen effterfrågas och igenomsees aff Ammiralen, eller then som Öfwer-CommendoConvoyerne hafwer.

Til thet Tredie/ Ey må Convoyerne någre andre Skepp förswara/ än the som förmedelst richtige Paß bewijses wara Swenske/ och sådane Wahror föra/ som Swenske Inwånare tilhörige äro; Doch må vthom Canalen och emott Turckiske Corsarernes anfall Convoyerne taga i beskydd och förswar hwariehanda Skepp och Fahrkostar; effter som och the Swenske Skepp och Fahrtygh/ som fremmande Godz innehafwa/ och för Skeppen allena medh Swenske richtige Paß äre försedde/ ock så/ fast än the vnder Convoyernes beskydd intet äre/ lijkwäl thes förvthan then säkerheet för Skeppen böre niuta/ som Pacterne, och them til föllie/ medhgiffne Paß förmå.

Til thet Fierde/ Convoyerne skole fortsättia theras Reesor til och ifrån Portugal/ och i godh säkerheet beledsaga tijt och thädan the vnder theras Convoy höreige Skepp/ affwäntandes den tijden/ som til Skeppens beqwämlige Loß- och Ladan the[r] ovmgängeligen nödigh är.

Til thet Fempte/ Råkia Wåre Convoyer någorstädes tilhopa medh månge/ fåå eller ett Skepp/ ifrån hwad Nation thet helst wara må/ skole the såsom Wij medh ingen annan än godt förtroende sökia/ sigh icke heller annars/ än medh all wänskap emoot hwar och en betee/ ock så laga/ at the til intet widrigit någon orsaak gifwa. Wij äre jemwäl til fredz/ at hwar någon Krijgzflotta/ thet aff them tilbörligen begärar/ the Wår fullmacht vpwijsa och egentligen betyga wåge/ hwilke Skepp vnder theras Convoy och förswar tagne äre. Men i thet öffrige skole the på alt manerligit sätt vndanböya/ at the eller theras föllie/ icke måge besökias och ransakas/ vthan såsom the äre til försäkring för alt vndersleeff vthskickade/ man them sådant måtte tilbetroo/ och sijn Koosa obehindrat och obeswärat/ jempte alle andre vnderhafwande Skepp/ fullföllia låta.

Til thet Siette/ På thet den omkostnad/ som Wåre Örligs-Skeppz Vnderhåld nödtorfftigt kräfwer/ hwarcken må Oß och Chronan beswärligh falla/ eller odrägeligh blifwa för them/ som Convoyerne åthniuta/ hafwe Wij för godt funnit/ til at ther til determinera och förordna någre wisse Convoy-penningar/ Neml. en pro Cento aff Wahrorne/ och aff hwart och ett Skepp thes förvthan En Ottonde deels Rijkzdaler för Lästen; hwilke pen[n]ingar förr än Skeppet vnder förswaret anammas/ richtigt erläggias och betalas skole/ förblifwandes elliest vthöfwer och förvthan thetta/ vthi ingen måtto beswärade. Wij begäre altså här medh wänligen och tilbörligen aff the sins emellan strijdige Potentater och Republiqver, jempte alle andre Wänner och Bundsförwanter/ at effter som Wij här igenom tänckia at förebyggia så myckit någon sin är görligit/ allehanda vndersleeff/ som kunna medh något skeen/ genom Wåre Vndersåthares frije Siöfahrt wara befruchtandes/ wij ock här vnder intet annat sökia/ än hwad effter all Naturligh billigheet och skääl Oß tilstår/ the ther emoot thesto alfwarligare och fullkomligare befallning ställa wele/ til alle theras Officerare och betiente/ til Land och Watn/ så ock til alle Capers, som medh theras Fullmachter och Commissioner segla/ eller elliest i någon måtto them vnder giffne äro/ at the sampt- eller synnerligen icke något annat/ Wåre ÖrlogsSkepp/ eller thes vnderhafwande föllie tilfoga/ än hwad then wänskap fordrar/ som Wij aff hwar och en förwänta/ och på wederlijka sätt gärna erkänna wele. Wij biude och befalle ther hoos alle som Oß til hörsamheet och lydno förbundne äro/ och för Wår skull wele och skole göra och låta/ enkannerligen Ammiralerne och Capitenerne på Wåre Convoyer och andre Skepsbetiente/ jempte alle Handelsmän och Skeppare/ som thenna Wår nådige försorg åthniuta wele/ sampt alla andra/ them thetta i någon måtto widhkommer/ at the sigh för allehanda vndersleff granneligen wachta/ intet efftertahl medh skääl förorsaka/ vthan thenna Wår nådige förordning aldeles effterkomma/ så kårt them är Wår Konglige hämbd at vndwijka. Til yttermehra wisso hafwe Wij thetta medh Wårt Kongl. Secret, så ock Wår Högdtährade Elskelige K. Frw Moders/ sampt the andre Wåre och Wårt Rijkes respective Förmyndares och Regeringz Underskrifft bekräffta låtit. Datum Stockholm den 21 Maij Anno 1672.

Hedewig Eleonora.
(Locus
Sigilli.
)

Swante Baner
i Rijkz Drotzens ställe.
Carl Gustaff Wrangel
S.R. Marsk.
Gustaff Otto Stenbock
S.R. Ammiral.

Magnus Gabriel De la Gardie
S.R. Cantzler.
Clas Rålamb
i R. Skattm. ställe.

Kongl. Mayst.tz Placat angående Convoyernes inrättande/ Gifwit i Stockholm den 21 Maij An. 1672.
Stockholm. Tryckt hoos Niclas Wankijff Kongl. Booktr. åhr 1672. 4to, [8] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Naval history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.