Konungens af Franckrijkes
REGLEMENT
Angående Siö-Prijserne/ och huru dhen af Neutrale och Allierade Staater och Herrskaper anstälte Siöfahrt må i detta påstående Kriget hafwa nogon Säkerhet. Tryckt i Paris den 23 Julii 1704.


SÅsom Hans Kongl. May:t är underrättat worden/ huru som handlen ock Segelationen emellan dhetta Konungarijketz Handelsmän och dhe Neutrale Nationer, skulle kunna wed dhetta påstående Kriget/ sättias i säkerhet/ och medh nytta och fördeel fortsättias/ oachtat hwad hinder och medh hwad företagande Franckrijkes Fiender kunna sökia/ dhen samma at undertryckia/ allenast Hans May:t å dhen ena sijdan/ täcktes allernådigst meddehla dhes Protectorial och Skydd/ och å dhen andra sijdan sökia at förekomma dhet mißbruuk som dhes Fiender/ hafwandes ett hemligit förstånd/ medh dhe Neutrale Herrskapets Undersåtare (ehuruwäl emot sielfwe Herrskapens Wilja och Staats-Interesse,) medelst nyttiande af dheras Flaggor och Paße-Bref/ föröfwa och begåå. Altså haar Hans Kongl. May:t/ sedan dhe af dhes Commercie-Collegio giorde Propositioner i dhes Rådh behörigen öfwerwägade blefne/ dhen så mycket benägnare sig behaga låtit/ som Hans May:t och derigenom det länge åstundade Medlet funnit at befordra dhe Neutrale Undersåtares fördehl/ som och ett rättesnöre för Frantzöske Commiss-Fahrare. Förnämbde Herrskapers Undersåtare warda förmodeligen dhenne Hans May:tz sorgfällighet/ så mycket högre erkänna/ som dem der igenom en lika frijhet och säkerhet i deras handel och wandel til wåga bringes/ som i Fredztijder och at H. M. intet låtit sig irra Engelandz och Hollandz eftersträfwande och brukande Inskränckning/ hwars Exempel Hans Kongl. May:t och medh rätta följa kunde. Hwad altså dhe ofwanföre nämbde Commiss hafware wedhkommer/ så skal dhem wißa Reglor gifwas/ förmedelst hwilka dhe härefter ey måge blifwa/ som här tils är skedt/ bedragne af Hans May:t Fienders konstige förställning/ ey heller ware underkastade dhen twifwelachtige utgången/ af swåre och långwarige Rättegånger/ om dheras skadelöös hållande och omkostningars ersättiande/ som sitt förlorade i igenfordra/ hwaraf dhe ofta råkat i stoor olägenhet; Fördenskull och i betrachtande af alt sådant/ hafwer Hans Kongl. May:t detta efterföljande förordnat och stadgat:

1. Förbiuder Hans Kougl. [!] May:t dhe Fransöske Commiss hafware/ at ey upbringa något Skepp/ som kommer ifrån en Neutral Hambn och Ort/ och har om bordh des Inwånares eller andre Neutrale Puissancers och Herrskapets Undersåtares Godz/ antingen rått eller bearbetat och fabriquerat, och wil dhermedh segla til en annan/ ja fast dhet och wore til dhe fiendlige Länder och Ohrter/ allenast dhet icke har ombordh förbudne Contrabande Wahror.

2. I lijka måtto skal och förbudit wara/ Neutrale Konungars eller Herrskapers Skepp/ som komma ifrån en annan Staat och Herrskap/ dhet ware sigh hwarifrån dhet wara wil; Ja och utur sielfwa dhe Fiendlige Ohrterne/ och äro lastade för Ägarens och andre Neutrale Undersåtares Räkning/ medh Wahror inskeppade i dhe Ohrter/ hwadan dhe komma/ och äre förordnade att föras gerade til en sådan Stadh och Ort/ som är dhes Herrskap tilhörig.

3. Dhe skola ock icke anhålla dhe offta omtalte Neutrale Undersåtares Skepp/ som segla utur någon medh Hans Kongl. May:t Neutral eller Allierade Staat, til en annan jämwäl Allierade och Neutral Staat, så framt dhe icke äro lastade medh sådane Wahror/ antingen råå eller fabriquerade, som höra Franckrijkes Fiender til/ i hwilket fall Wahran är förfallen/ men Skeppet skal blifwa löösgifwit.

4. Ey heller måge sådane föreskrefne Undersåtares Skepp anhållas/ som komma seglande utur någon Hans Kongl. May:t Allierades och Neutrale Hambnar/ och är befrachtat til någon dhes Fiendes tilhörige Hambn/ så framt icke då innom bordz finnes/ råå eller utarbetade contrabande Wahror/ hwilka då äre förwärckade/ men Skeppet blifwer fritt.

5. Deremot om uthi sådane Neutrale Skepp finnes Fienden tilhörige Effecter, äro så wäl Skeppen/ som des heela Ladning förfallen/ och dhet i anledning af dhen 2. Articul i 1684. åhrs Ordonance, om Prijser.

6. Ofta nämbde Neutrale Undersåtares Skepp/ som kom[m]a ifrån Fiendlig Ort/ och dersammastädes intagit sin fulle Ladning/ eller en dehl dheraf/ och ärnade til en annan antingen Neutral eller Fiendlig Ort/ och icke til sitt egit Land kunna anhållas/ upbringas och tillijka med sin Ladning för Confiscabel förklaras/ fastskiönt dhen är lastat för Konungens egen/ eller en Neutral och Allierade Staats Undersåtares Räkning.

7. Hwart och ett Skepp som antingen af Fienderne bygt/ eller haar en Fiendlig Redare/ kan intet för Neutral ansedt blifwa/ så framt dhet icke medh trowärdige och publique Personers Wittnesbörd kan bewijsas/ att dhet är kiöpt för detta Krigetz Declaration och Begynnelse.

8. Man lärer icke giöra dhen ringaste Reflection, uppå ett af en Neutral Staat åt Fiendlig Redare eller Skeppare medhdelt Paß/ så framt dhe icke Naturaliserade äro/ och för detta nu påstående Krigetz begynnelse uti dhen Neutrale Orten sig boofast nedersatt/ doch skola och sådane icke niuta sin Naturalisation til goda/ enär dhe uti ett Fiendligit Land tilbaka gångne/ där sin Handel at drifwa.

9. Det skola och alle sådane rämmande [!] Skepp förfallne wara/ om hwars Bord finnes någon Fiendens Kiöpmann/ Commissarius eller Siö-Officerare, eller uppå hwilket Skepp mehr än som en tredie dehl Boßmann finnes/ som äre af Fiendlig Nation, eller och dhen som icke hafwer medh sigh en af wederbörande underskrefwen trowärdig Rulle/ på dhet i dhen Ort antagne Skepsfolck/ hwadan Skeppet kommer.

10. Under förenämbde Articul wele Wij icke hafwa förstått dhe Skepp/ hwars Capitainer eller Skeppare/ nöyachteligen kunna bewijsa/ dhet dhe warit twungne at på dhen Fiendlige Oreten hwarest dhe warit/ antaga Siö-Officerare och Boßmänn/ at ersättia dheras Ställen/ som för dhem på Resan kunna wara döde blefne.

11. Deße fyra förenämde Articlar, skola icke förr hafwa någon wärckan/ eller efterlefwas och exequeras, förr än 4 Månader efter/ sedan dhetta Reglementet blifwit publicerat och allmänt giordt.

12. Alle uthur wårt Konungariks Hambnar utlupne Skepp/ som icke hafwa an Bord andre Maat- och Kiöpmans-Wahror/ än sådane som dhe där intagit/ och hwilke af Wår Ammiral förpaßade/ böra af Wåre Commiss fahrare icke anhållas/ eller af dhem under någon den ringaste Prætext i någon af Wåre Hambnar tillbaka brachte blifwa.

13. Wedh dhen händelsen/ att dhe Fransöske Commiss-fahrare/ förbryta sigh emot dhetta Reglement, och upbringa dhe Neutrale Puissancers och Herrskapers Undersåtare tilhörige Skepp/ som de medelst denna Förordning ey hafft fog til; Så will Hans May:t att icke allenast sådane Skepp med innehafwande Wahror/ genaste och utan drögsmåhl skole blifwa relaxerade och frijgifne/ utan och Commiss fahrerne wara förplichtade/ jämwäl utan uppehåld ersättia all Skada/ Kostnad och Försummelse.

14. För dhet öfrige skall dhen för allegerade Ordonance af åhr 1681. och Reglementet af den 17. Febr. 1694. och flera om denne Saak utgifne Ordningar/ så wijda efterlefwas/ som dhe igenom denne icke afskaffade eller ändrade äre. Fördenskull anbefaller Hans Kongl. May:t dhes Ammiral af Franckrijke/ Grefwen af Toulouse, att hålla hand häröfwer/ jämwäl tilhålla Officerarne af Ammiralitet, att efterlefwa sin Skyldighet/ dhetta Reglemente och öfweralt hwar dhet kan finnas nödigt publicera, allmänt giöra och en registrera, på dhet sig ingen af des okunnighet må ursächta kunna. Gifwen Versailles den 23. Julij 1704.

LOUIS.

Phelipeaux


Konungens af Franckrijkes Reglement angående Siö-Prijserne/ och huru dhen af Neutrale och Allierade Staater och Herrskaper anstälte Siöfahrt må i detta påstående Kriget hafwa nogon Säkerhet. Tryckt i Paris den 23 Julii 1704.
Stockholm. Kongl. Boktryckeriet, 1704. 4to, [8] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime History | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.