Kongl. May:tz
Öpna
Privilegium
För
Commissarien
HINDRICH KÖNIG
& Compagnie,
Angående en
Fart och Handel

Ost-Indien,

Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren den 14 Junii 1731.


Tryckt uti Historiographi Regni Tryckerij, af HARTWIG GERCKEN.


WIj FRIEDRICH med Gudz Nåde, Sweriges Giötes och Wändes Konung &c. &c. &c. Landt-Grefwe til Heßen &c. &c. Giöre witterligit; At som Wår Trotienare och Undersåte, Oß älskelig Commissarien Ädel och Wälbördig Henrich König. Oß i underdånighet tilkiänna gifwit, huruledes han tillika med des Med-Intressenter, är sinnad, at börja och inrätta en Fart och Handel uppå sådana Orter och ställen uti Ost-Indien, hwarest ingen annan Europæisk Mackt någon Jurisdiction eller enskylt Handels rättighet sig förwärfwat: Anhållandes, at, til den ändan, med Wårt Nådige tilstånd ock Privilegio blifwa försäkrad ock understödd; Ock wij icke allenast funnit samma des förehafwande mycket berömmeligit, utan ock så skiäligit, samt såledels inrättat, at ingen annan Nation därmedelst tilfogas något intrång ock förolämpande uti deras enskylte Rättigheter; Altså ock emedan Wår Nådige Omsorg ock Åhuga eij mindre altid sträckt och sträcker sig til Wårt Rikes och trogna Undersåtares Wälfärds befodran, än som Wij ock utaf Konungslig Mackt och Myndighet jämwäl i detta målet äre berättigade ock willige, sådant at låta påskina; Fördenskull, ock i betracktande deraf, hafwe Wij icke allenast härmedelst i nåder welat lemna, äfwen som Wij ock lämne Wårt Nådige bifall til Commissarien Könings förbem:te Ansökning, utan ock til den ändan förunne honom detta Wårt öpne Nådige Privilegium, på följande Wilckor:

1.

I kraft af detta Wårt öpne Bref ock Privilegio, som innan nedannämde Termin icke skal återkallas, hafwe Wij i nåder lemnat ock förundt Commissarien Henrich König & Compagnie, tilstånd ock frihet at idka Siöfart och Handel uppå Ost-Indien, nemligen til alla å andra sidan om Cap de Bonne Esperance belågne [!] Hamnar, Orter och Strömmar, hwarest andre Nationer hafwa en frij ock öpen Handel, ock sådant på Femton efter hwarannan följande Åhr, som ifrån detta Privilegii utfärdande skola taga sin begynnelse: warandes honom icke tillåtit, at extendera denne Handelen til någon af de Hamnar, Orter, Strömmar &c. &c. som andre Europæiske Puissancer och Stater äro tilhörige, utan deras efterlåtelse och tilstånd.

2.

Skieppen som till denne Handel komma at brukas, skola altid afsegla ifrån Giötheborgs Hamn, ock sammaledes dit åter tilbaka komma, at därsammastädes utlasta ock offenteligen försällia sine innehafwande Ladningar, hwilken offentelige Försälgning eller Auction skall anställas, så snart densamma med beqwämlighet skie kan.

3.

Henrich König & Compagnie skola betala til Kongl. May:t ock Cronan, under påstående förbemelte Femton Åhr, Etthundrade Daler Silfwermynt per Last för hwart Skiepp, som de til denna Handel bruka, ock med Wahror aflasta lära, nemligen efter bemelte Skiepps storlek och drächtighet, hwilka til den ändan böra afmätas, innan de ifrån Giötheborg afsegla: kommandes bemelte Afgifft at betalas uti Specie Caroliner, Sex Månader efter Retour Skieppens hemkomst, äfwen som ock uti Städernes Rättigheter för de inkommande Ost-Indiske Wahrorne skal erläggias uti ett för alt, Twå Daler Silfwermynt per Last, uppå förbemälte Fundament. Men i öfrigit skola Henrich König & Compagnie icke wara förplichtade at erlägga någon annan Afgift för bemelte Skiepp, eller Wahror, af hwad Namn ock egenskap den ock wara må, hwarken wid inkommande, eller för hwad af samma Wahror åter igen utgår.

4.

Henric König & Compagnie tillåtes at bruka, utrusta ock armera til bemelte Handel så många Skiepp, som de dertil kunna behöfwa, dock med det wilkohr, at de skola bygga eller kiöpa dem här i Swerige, så wida någre sådane, som til denne Handel kunna wara tienlige, här kunna åstad kommas, samt at deße Skiepp inom Riket med alle därtil nödige Materialier förses ock utrustas. Men på den händelsen, at dylike til merbemälte Handel tienlige Skiepp, Materialier, ock annan nödig redskap, icke inom Sweriges Rikes Gräntzor skulle wara at tilgå, som det i begynnelsen hända torde; Så skall oftabemelte Henrich König & Compagnie, då wara efterlåtit, at utrikes kiöpa, ock derifrån, ehwarest det dem lägligast faller, ock de dem för bästa kiöp sig anskaffa kunna, inkomma låta så wäl Skiepp, som Materialier ock annat, hwad til denne Siöfart ock Handel kan nödigt pröfwas, dock så, at Hindrich König & Compagnie alltijd skola låta sig i synnerhet angeläget wara, at, så mycket möjeligit är, befrämja de Inrikes Producter, Tilwärkningar ock Manufacturer.

5.

Bemälte Skiepp skola fara med Swänsk Kiöpmans Flagga, ock altid blifwa försedde med Siö-Paß, under Kongl. May:tz egen hand, äfwen som ock dem giltige Algieriske Siö-Paß måge tilställas.

6.

Hindrich Konig & Compagnie skola hafwa tilstånd, at til denne Handel anwända ock bruka så store Penninge Summor ock Capitaler, som de til des wärkställande lära nödigt finna; ock efterlätes dem at hopsamla sådane dertil nödige Medel antingen genom subscriptioner, eller på hwad sätt de det till denne Handelens befrämjande tienligast pröfwandes warda: ock skola Subscribenterne wara plicktige at betala den tecknade Summan, antingen straxt wid subscriptionens förrättande, eller på den tid, som Henrich König & Compagnie därtil lära determinera; å widrig händelse, skall deras Subscription wara null ock af intet Wärde, ock de uti bem:te handel ingen del äga.

7.

Hindrich König & Compagnie efterlåtes, at inlasta Artillerie, med annan Krigs-Redskap ock tilbehör, samt alt annat, hwad de nödigt hafwa, jämwäl ock andre allehanda Wahror, tillika med myntade ock omyntade penningar, som de kunna behöfwa, ock ifrån Utrikes Orter inkomma låta: Dock warder dem intet tillåtit, at inlasta eller utföra Swänskt med Kongl. May:tz höga Namn ock Sweriges Rikes Wapn tecknadt Mynt. Sammaledes skall Hindrich König & Compagnie, eller deras Super Cargo och andre Betiente hafwa tilstånd, at uti Indien intaga ock lasta sine Skiepp med sådane Waror ock Effecter, som de lära finna wara mäst tienlige at til Swerige öfwerföras; Som dem också fulkomlig frihet lemnas, at, wid deras Återkomst til Giötheborg utlasta ock försälja dem, af ehwad Art de ock wara må, som derom här ofwanföre uti tredie Articuln förmält finnes.

8.

Oftabemeldte Skiepp skola hafwa fulkomlig frihet, at ifrån Swenska Hamnar och Redder afsegla, när de blifwit inlastade, ock äro Segelfärdige, sammaledes, wid deras Återkomst at inlöpa uti berörde Hambnar, ock på bemelte Redder, utan något det ringaste hinder eller uppehåld, hwarken af Gouverneurer, Landzhöfdingar, Befählhafwande uti Orterne, Magistraterne uti Städerne, eller Tullbetiente, eller någon annan, eho det wara må, ock under hwad förewändning ock prætext det skie kunde.

9.

Alt Skepzwärcke och Materialier, som bemeldte Henrich König & Compagnie, til denne Handels förnödenhet kunna låta komma ifrån den ena inrikes Hamnen til den andra, eller ifrån Utrikes Orter, at brukas til Skepzbyggiande eller reparerande, som här i Riket skall wärkställas, frikallas ifrån all inkommande Tull och Afgift; Ey heller skal någon utgående Tull eller Afgift erläggias för den Proviant ock Ammunition, som så wäl til Besättningens Underhåld ock förnödenhet, som til Skieppens Wärn ock Utrustning, betarfwas. Sammaledes skola också alla Wahror ock Effecter, som Hindrich König & Compagnie lära finna nödigt ifrån någon inrikes Hamn til den andra at transportera, eller ifrån utrikes Orter at inkomma låta, til bemeldte Navigation ock Handels behof ock förnödenhet, wara befriade för all inkommande Tull ock Afgift, dock at de uppå Tullen richtigt angifwas, ock lämnas sedan under wederbörande Tull-Cammars Låß och Wård, dock uti Compagnietz egne Packhus, til deß de komma at inlastas, samt at derföre betales 1/8 proCent uti Recognition: Men för alla de Swenska Producter ock Wahror, som til Skieppens Lastning intages, ock til Indierne utföras, betales den wanlige Tullen, efter Stora Siötuls Taxan, jämte Städernes Rättigheter.

10.

Wederbörande Befehlhafwande uti alla under Sweriges Crono lydande Provincier och Städer, anbefallas alfwarligen, at hwarken an- eller uppehålla de inkomne Ost-Indiske Effecter ock Wahror, som Hindrich König & Compagnie, eller deras Betiänte, ifrån Skieppen uti sine Magaziner lära låta införa, eller ifrån den ena Staden til den andra behörigen förpaßade transportera, ey heller at der af fordra den minsta Afgifft under hwad Namn eller skien det wara må, sedan Kongl. May:t ock Cronan nutit [!] deraf sin Rättighet, efter den tredie Paragraphens innehåld.

11.

Såsom uti dylika widlyftiga ock långwäga Resor, det ganska angelägit är, at i acht taga en noga Discipline til at förekomma alt Myterij ock upror, som kunde tima ibland Besättningen uppå Skieppen; Altså skola Skiepz Capitainerne, eller Befählhafwande uppå bemelte Skiepp, hafwa samma Myndighet, som Kongl. Skiepz Capitainer ock Siö Officerare förundt är, at hålla besättningen af Siöfolck ock Soldater uti wederbörlig Aga, dock at de sig därhos noga til wahra taga, det de på intet sätt betiäna sig af denne dem lämnade Myndigheten emot Lagen, samt at Super Cargo, Skepz Capitainerne, Officerare och andre betiente, altid rätta sig efter de Ordres ock Instructioner, som de af Hindrich König & Compagnie warda undfåendes, uti alt det som deße Skieppens Siöfart och denne Handel widkommer, så wida det icke finnes wara stridande emot de uti detta Privilegio upnämde Wilkohr.

12.

Siöfolcket, Soldaterne, eller andre af bemelte Skieppens Besättning, skola wara frie för all Wärffning, ey heller skola de med Wåld tagas uti Konungens eller någon annans tienst; dock warder icke efterlåtit, at antaga sådant Siö-Folck eller Soldater, som utur Kongl. May:tz och Cronans tiänst kunna wara deserterade.

13.

Henric König & Compagnie lämnas tilstånd, at låta fasttaga ock fängsla de Matroser eller Soldater, som sig uti deras tienst gifwa, ock förr än deras utfäste tijd är förfluten, kunna komma at desertera, eller utan deras Capitainers ock Befählhafwandes Wetskap ock Wilja hålla sig undan, uppå hwad ort de kunna igen finnas, doch at sådant behörigen wärckställes genom wederbörande Befählhafwandes tilhielp uti Orterne, som skola wara plicktige at låta wederfara dem all skyndsam Handräckning.

14.

Enär Retour Skieppen hafwa utlastat ock försåldt sina innehafwande Waror, skola Kiöparne icke wara plicktige at betala någon Afgift för bemelte Wahror, hwarken för friheten at transportera dem til någon annan inrikes Ort, eller eljest: warandes dem jämwäl efterlåtit, at låta directé derifrån utföra sädane Wahror til Utrikes Orter, utan at betala någon utgående Tull eller Afgift, af hwad Namn det wara må, undantagandes 1/8 Pro Cent uti Recognition.

15.

Directionen af Hindrich Königs Compagnie skal åtminstone altid bestå af trenne redlige ock uti Handeln wäl förfarne Personer, ock de twänne, som han lärer sig associera, at wara honom til hielp uti Directionen ock Styrslen af denne Handeln, skola tillika med honom til godo niuta alt det, hwad uti detta Privilegio honom & Compagnie förundt är, lika som wore deras Namn härwid inryckte. Och så framt bemelte Hindrich König, eller någon af des twenne Associerade, skulle med döden afgå, eller för någon annan Orsak skull skillia sig ifrån denne Handels Societeten, så skola de qwarblifwande Directeurer utwälja en redelig ock capabel Mann, at wara uti den afgångnas ställe, på det at altid måtte wara åtminstone Tre, som styra och dirigera denne Handelen, hwilka uti detta Privilegii åtniutande skola wara lika delachtige, som Hindrich König ock hans förste Associerade warit; Dock skola deße Associerade altid wara antingen infödde Swenske, eller naturaliserade, Cronan Swerige med Trohets-Eed förbundne, och den Protestantiske Religionen tilgifne, samt altid wara wistandes uti Riket, undantagandes, om så skulle hända, at de i förbemelte Compagnies tienst, eller uti des förrättningar böra wara frånwarande, ock at sådant skier med de öfrige Associerades tilstånd: Uppå hwilken händelse, den frånwarande Associerade kan sättia en annan redelig ock förfaren Man uti sitt ställe, dock med de twänne andras wetskap, willia ock samtycke; skolandes bemeldte Hindrich König & Compagnie wara efterlåtit, at sins emellan til berörde Handels styrande ock Direction, författa sådana Ordningar ock Inrättningar, som de lära finna tienligast, allenast de icke äro stridande emot det, som detta Privilegium innehåller, dock böra ock skola de låta sig högeligen wara angelägit, at lemna allom, som med dem uti denne Handel lära interessera, en ricktig Räkning, så wäl af deras undertecknade Capital, som deraf flytande profit ock skada, ock det så snart giörligit är, sedan deras Skiepp hemkommit, ock de medförande Wahror offenteligen blifwit försålde. Och skall Hindrich König & Compagnie icke wara tillåtit, at någonsin namngifwa hwarken Interessenterne, eller de Summor, som de kunna komma at undertekna, ei heller skola de wara plicktige, at wisa sine Böcker til hwem, eller under hwad förewändning det wara må; skolandes en hwar af de Associerade uti bemelte Direction wara efterlåtit, när han finner, at de andre antingen uppenbarat det, som borde tyst hållas, eller på något sätt förfördelat de Interesserade, eller giordt något emot deras Allmänna Nytta, at sig deröfwer beswära uti Wårt och Riksens Commercie Collegio, samt anhålla om ändring, ock skola dylika öfwerträdare af det uprättade öfwerens kommandet, antingen ifrån bemelte Direction suspenderas, eller aldeles afsättias, alt som brottet finnes wara stort til, då de öfrige Associerade en annan redelig ock Capabel Mann i stället komma at tilsättia. Lika Rättighet skola jemwäl samptelige Interessenterne hafwa, så frampt de finna, at bemelte König & Compagnie begå någon malversation, eller giöra dem någon orätt, til at Lagsöka dem för Wederbörande Domare.

16.

Hindrich König & Compagnie förunnes ock efterlåtes frihet ock tilstånd at i tienst taga så många Super Cargo, Officerare, Matroser ock Soldater, eller andre Betiente, som de til bemelte Siöfart och Handel lära nödigt pröfwa. Och som det lärer wara ganska angeläget, til befrämjande af denne Handel, at dertil employera redeligit ock uti Siöfarten så wäl, som den Ost-Indiske Handeln wäl förfarit Folck, så lämnas dem tilstånd, at der til antaga dem, som de skickeligast ock tienligast warda finnande, antingen de äro Swenske infödde, eller främmande; ock försäkras i kraftigaste måtto alla främmande, som willia nedersättia sig här i Swerige, ock uti bemelte Handel interessera, eller af Hindrich König & Compagnie, antingen på Skieppen, eller i Landet, i tiänst tages, at de skola åtniuta lika förmåner ock rättigheter, til deras Personer ock Egendom, som dem Swenskom inföddom förundte äro; som också Fremmandes så wäl som Inhemska Interesserades uti denne Handel instuckne Penningar, skola aldeles wara ifrån all Arrest befriade, eho också densamma deruppå sökia skulle, eller under hwad prætext en sådan Arrest begiäras kunde, warandes Wij i nåder benägne, at, til deras så mycket större Säkerhet, meddela dem Naturalisations Bref efter deras stånd ock wärde, enär de derom i underdånighet warda ansökning giörande.

17.

Om så skulle hända, at Hindrich König & Compagnie, eller deras Betiente, uti deras Handel eller Siöfart, skulle blifwa illa handterade, oroade, eller på något sätt förhindrade eller förfördelade, antingen med list eller wåld, utaf hwem och ehwarest i Werlden det ock skie måtte; Så förunnar Kongl. Maytt. i kraft ock förmågo af närwarande öpne Privilegio, dem full Macht och Myndighet, at på alt nödigt ock tiänligit sätt förskaffa sig fulkoml. rätt ock ersättning, samt at bemöta Wåld med Wåld, ock at förfara med alla sådane, som med Siö-Röfware ock uppenbara Fiender. Ock will Kongl. May:t at til deras större Säkerhet, förbemelte Frihet ock Myndighet uttryckeligen skal nämnas uti alla de Siö Paß, som til Capitainerne eller Befählhafwande af Hindrich Königs & Compagnie uti denna Handel brukande Skiepp af Kongl. May:tt komma at utfärdas. Och där så skie skulle, at emot all förmodan, oftabemelte Skiep antingen skulle attaqueras eller borttagas, af hwem det ock wara måtte, så will Kongl. May:tt efter undfången efterrättelse om Sakens eller den tilfogade oförrätts beskaffenhet, samt så wida Compagniet icke öfwerträdt det som uti den första puncten är föreskrifwit, medelst deras Handels drifwande på sådane Platzar, hwarest andre Mackter någon enskylt Handels-Rättighet sig förwärfwat, förunna dem Des nådige Protection ock all myndighet som fordras, at förskaffa sig rätt ock fulkomlig Satisfaction, antingen genom Repressalier eller på sätt ock wis som bäst och snarast skie kan.

18.

Kongl. May:tt will alfwarligen hafwa förbudit alla andra sina Undersåtare, at hwarken directé eller indirecté idka bemelte Siö-Fart ock Ost-Indiske Handel, til de Orter, som å andra sidan om Cap de Bonne Esperance äro belägne, på hwad sätt ock någonsin skie måtte, så länge förbemelte Femton Åhr påstå, wid Kongl. May:tz onåde, ock Skeppens, Wahrornes, samtz Ammunitionens ock hela utredningens Confiscation, Hindrich Königs & Compagnie, samt alle med honom uti berörde Handel interesserades, eensak.

19.

Som Wårt nådige Upsåt är, at på alt sätt befrämja ock favorisera en Handel, hwilken för Riket med tiden så stor Nytta ock fördel af sig föda kan; Altså försäkras honom Hindrich König & Compagnie, tillika med alla dem som med honom uti bemelte Handel lära interessera, eller derwid blifwa brukade, ehwad de äro Swenske Infödde eller Fremmande, om Wårt Kongl. hägn och beskydd, enär så skulle påfordras, med nådig tilsäjelse, at förändra eller tilöka deße förundte willkohr ock Privilegier, om så skulle til denne Handelens befrämjande nödigt pröfwas, ock Hindrich König & Compagnie, hos Oß därom i underdånighet skulle ansökning giöra. Til yttermera wißo, hafwe Wij detta med egen Hand underskrifwit, ock med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholm i Råd-Cammaren den 14. Junii 1731>