Kongl May:tz
Nådiga
RESOLUTION
Angående
Sweriges Siöfart och Handel
LEVANTEN,
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren/ den 20. Febr. Anno 1738.

Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM/
Tryckt uti Kongl. Boktryckeriet/


Kongl May:tz nådiga Resolution angående Sweriges Siöfart och Handel på Levanten, Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren/ den 20. Febr. Anno 1738.

FÖrutan de mått och författningar/ hwilka Kongl. May:t/ allaredan för detta/ i nåder för godt funnit/ at låta taga den Swenska Handelens och Siöfartens inrättande och utwidgande på åtskilliga aflägsna orter/ har Konglig May:t af en öm och nådig sorgfällighet/ så wäl för Rikets bästa och upkomst i gemen/ som för des trogna handlande Undersåtares deraf flytande wältrefnad och förkofring i synnerhet/ än widare i nåder warit omtänkt på tienlige och tilräckelige medel/ hwarigenom Siöfart må kunna utwidgas och befordras. Och aldenstund Konglige May:t derwid hos Sig i nådigt betracktande komma låtit/ hwad ansenlig fördel och nytta/ både Riket och des handlande Undersåtare/ af en försicktig siöfart och handels inrettning på Levanten tilflyta skulle/ särdeles nu/ sedan igenom Konglig May:tz nådiga omsorg och bearbetande/ icke allenast Frid blifwit uprettad med de förnämsta RepubliquerneAfricaniska kusterne til en sådan Farts så mycket större säkerhet och befredande/ utan jemwäl för kort tid tilbakars/ en mycket fördelacktig Handels-Tractat med den Ottommanniska Porten är worden sluten/ hwarmedelst för de Swenska handlande/ all nödig fri- och säkerhet til handelens idkande på de Turkiska Länderne är betingad och förskaffad; Fördenskuld har Konglig May:t/ så wäl i anseende til alt sådant/ som i anledning af Riksens Ständers egen derom giorda underdåniga förestellning wid senaste 1734. års Riksdag/ för godt funnit/ Sig herigenom i nåder at utlåta/ icke allenast om sielfwa sättet til denna handelens inrättande/ utan jemwäl om de förmåner/ som Konglig May:t i nåder är benägen at förunna dem af Des handlande Undersåtare/ hwilke derutinnan deltagande warda. Hwad altså det förra widkommer/ nemligen sielfwa sättet til denna handelens reglerande och försättjande på en sådan fot/ at den samma framgent må kunna med tilbörlig fördel fullföljas och beständig giöras; så finner Konglig May:t/ i anseende til de härwid förekomma/ och i noga öfwerwägande tagna wälgrundada skiähl och omständigheter/ til ändamålets erhållande säkrast och fördelacktigast wara/ at denna Levantiska handelen försättes och styres under en Direction af några förståndiga och förfarna Köpmän: Och på det ingen af Konglig May:tz Undersåtare som har håg och lägenhet at försöka denna handelen/ derifrån må uteslutas/ utan hwar och en frihet lemnas deri at interessera/ så wil Konglig May:t således derom i nåder hafwa förordnat/ at de handlande/ som så berömligen och til Konglig May:tz nådiga nöje styrkt til denna Levantiska handelens försökande på förbemälte sätt/ nemligen Johan Claesson, Claes Grill, Michel Hising, Samuel Worster, Hindrich Schröder & Son, Anders & Thomas Plomgren, Gustaf Kierman & Jacob Buckau hafwa medelst intimationer i Avisorne och genom Correspondence herom allment efterrättelse at gifwa/ samt til Interssentskap i merbemälte handel hwar och en Rikets Inwånare/ som der til håg och lägenhet hafwer/ at invitera/ til at innom en wiß tid/ som de finna nödigt i intimationerne at utsätta/ til interesserande sig angifwa; kommandes alle de/ som i anledning häraf/ blifwa deltagande uti denna handelen/ at sielfwe utse och wälja Fyra á Fem uti Handel och Siöfart wälförfarne Köpmän/ til ofwanbemälte Direction och denna handelens styrsel/ til i ackt tagande af alt/ hwad til befordran af des och Rikets derunder beroende nytta/ samt skadas och förderfs afböjande lända kan. Och på det Konglig May:tz trogne Undersåtare så mycket mera til denna Levanitiska handelen måga upmuntras; så wil Konglig May:t til den ändan hermed i nåder hafwa förundt dem/ som deri interesserandes warda följande förmåner och wilkor.

1.

At ingen utom Directionen, och de med den samma interesserade/ må wara tillåtit på Tio åhrs tid/ at idka handel på Levanten, til alla från kusten af Morea belägna hamnar och orter. Men likwäl at de/ som under denna Directionen icke träda wilja/ måga dock för egen räkning denna Levantiska fart och handel med det wilkår hafwa tilstånd och frihet at idka/ at de betala til Directionen en afgift af Tolf proCent för hwarje ditgående ladning/ samt efterlefwa de reglor/ som Directionen til handelens befordran kan pröfwa nödigt at faststella/ men eljest icke. Til hwilken ända Konglig May:t i nåder för godt finner/ af ofwannemde handlande/ som komma at invitera Rikets inwånare til interessentskap i denna handelen/ gifwa dem tillika del af de omständigheter/ som denna §. innehåller.

2.

WIl Konglig May:t i nåder hafwa förundt Directionen fritt nederlag af främmande Rikens sådana wahror/ af hwad namn de wara måga/ som til reexportation til Levanten kunna pröfwas nyttiga och tiänliga/ emot den wanliga nederlags recognitionen. Äfwen som Konglig May:t.

3.

I Nåder tillåter/ at alla ifrån Levanten directe med Swenska skepp inkommande wahror/ måga efter nederlags förordningen på nederlag få uppläggas/ och för hwad/ som icke efterhanden deraf här kan förseljas/ lika nederlags afgift wid åter utskeppningen betalas.

4.

OCh på det denna handelen än ytterligare må befordras och lättas/ så wil Konglig May:t til den ändan i nåder hafwa förundt Directionen/ under ofwanbemelte tio åhr/ tullfrihet på alla härifrån Riket directe til Levanten utskeppande effecter och Swenska manufacturerade wahror/ emot en ottonde dels proCents recognition, och deribland äfwen på Etthundrade skeppund går-koppar/ samt Ettusende Fembhundrade skeppund stångjern åhrligen/ men hwad utöfwer berörde skeppundetal går-koppar och jern/ eller af så kallade Ungerske plåtar årligen blifwer utskeppat/ derföre bör betalas hela tullen/ med alla umgiälderne.

5.

KOnglig May:t/ wil i lika måtto hafwa efterlåtit Directionen, at under de 10. frihets åhren låta tullfritt/ och emot en ottondedels proCents recognition inkomma/ samt i Riket försälja de i Levanten uphandlade effecter och rudematerier; dock at alla eljest til införsel förbudna wahror/ enligit den föregående tredie §. åter warda reexporterade emot nederlags recognitionen; och hela tullen med alla umgielderna erläggas för dem/ som på något sätt röra inrikes Fabriquernes upkomst och förkofring/ hwaröfwer Wårt och Riksens Commerce-Collegium har at hålla noga hand och inseende. Och hwad förtullande af Levantiska winer och Caffé-böner beträffar/ så kommer dermed at förhållas efter Konglig May:tz nådiga bref til Des och Riksens Cammar- Och Commerce-Collegier af den 6. Martij 1733. med flera sedermera utfärdade nådiga Förordningar.

För öfrigit och på det intet underslef/ med de härifrån til Levanten utgående eller derifrån hitsändande wahror/ måtte kunna förelöpa/ finner Konglig May:t härwid i nåder för godt/ at den Swenska i Smirna warande Consuln, wid hwart och ett dit anländande skep/ under en Förteckning öfwer ladningen/ gifwer sit betygande om wahrornes werkeliga ditförande och låßning/ samt likaledes bewitnar de derifrån til afsändande wahrornes sanfärdiga inlastning.

6.

OCh på det den Swenske Consuln i Smirna må så mycket bättre wara i stånd/ at gå Directionen tilhanda uti alt/ hwad til denna handelens befrämjande der å orten kan tienligit wara/ så wil Konglig May:t/ nu i förstone och til deß denna handelen med tiden kan få mera styrckio/ under merberörde 10 frihets åhr/ bestå honom i et för alt/ Tutusende Riksdahler Banco årligen uti lön/ och til de wid Consuls beställningen erfordrade utgifter: kommandes deße 2000. Riks-Daler Banco at tagas af Convoi-medlen/ hwarom Konglig May:t/ fördenskuld nu tillika til Convoi-Commissariatet i Götheborg låtit afgå Des nådiga ordres.

7.

LEmnar Konglig May:t/ Directionen härmed fullkommen frihet/ at under deße warande tio frihets åhren/ minska/ förhöja eller uphäfwa Consuladet efter handelens upkomst/ och det samma til extraordinarie depenser at anwända och disponera, alt efter som omständigheterna det kunna fordra; och in til des den Swenska negocen kan derstädes winna tilbörlig styrckio och säkerhet om des beständighet.

8.

SLuteligen wil Konglig May:t/ i nåder hafwa tillåtit Directionen af Levantiska Handelen/ de hitkommande Levantiska wahrorna obehindrat at låta försälja medelst Auction antingen genom egne Betiente/ eller Stadsens Mäklare/ alt efter som densamma der för sig til drägeligast och nyttigast pröfwandes warder.

Datum ut supra.

FRIEDRICH.

V. Gedda.


Kongl May:tz Nådiga Resolution angående Sweriges Siöfart och Handel på Levanten/ Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren/ den 20. Febr. Anno 1738.
Stockholm. Tryckt hos Kongl. Boktryckeriet, [1738]. 4to, [8] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Maritime_history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.