Kongl May:tz
Nådiga
RESOLUTION
Angående
Sweriges Siöfart
Och
Handel
LEVANTEN,
Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren, den 20. Febr. Anno 1738.


STOCKHOLM/
Tryckt hos Joh. Laur. Horrn, Kongl. Antiq. Archivi Boktr, 1738.

Och finns hos honom til kiöps.


FÖrutan de mått och författningar, hwilka Kongl. May:t, allaredan för detta, i nåder för godt funnit, at låta taga den Swenska handelens och siöfartens inrettande och utwidgande på åtskilliga aflägsna orter, har Konglig May:t af en öm och nådig sorgfällighet, så wäl för Rikets bästa och upkomst i gemen, som för des trogna handlande Undersåtares deraf flytande wältrefnad och förkofring i synnerhet, än widare i nåder warit omtänckt på tienlige och tilräckelige medel, hwarigenom siöfart må kunna utwidgas och befordras. Och aldenstund Konglige May:t derwid hos Sig i nådigt betracktande komma låtit, hwad ansenlig fördel och nytta, både Riket och des handlande Undersåtare, af en försicktig siöfart och handels inrettning på Levanten tilflyta skulle, särdeles nu, sedan igenom Konglig May:tz nådiga omsorg och berabetande, icke allenast Frid blifwit uprettad med de förnemsta RepubliquerneAfricaniska kusterne til en sådan farts så mycket större säkerhet och befredande, utan jemwäl för kort tid tilbakars, en mycket fördelacktig Handels-Tractat med den Ottommanniska Porten är worden sluten, hwarmedelst för de Swenska handlande, all nödig fri- och säkerhet til handelens idkande på de Turkiska Länderne är betingad och förskaffad; Fördenskuld har Konglig May:t, så wäl i anseende til alt sådant, som i anledning af Riksens Ständers egen derom giorda underdåniga förestellning wid senaste 1734. års Riksdag, för godt funnit, Sig herigenom i nåder at utlåta, icke allenast om sielfwa sättet til denna handelens inrättande utan jemwäl om de förmåner, som Konglig May:t i nåder är benägen at förunna dem af Des handlande Undersåtare, hwilke derutinnan deltagande warda. Hwad alså det förra widkommer, nemligen sielfwa sättet til denna handelens reglerande och försättjande på en sådan fot, at den samma framgent må kunna med tilbörlig fördel fullföljas och beständig giöras; så finner Konglig May:t, i anseende til de härwid förekomma, och i noga öfwerwägande tagna wälgrundada skiähl och omständigheter, til ändamålets erhållande säkrast och fördelacktigast wara, at denna Levantiska handelen försättes och styres under en Direction af några förståndiga och förfarna Köpmän: Och på det ingen af Konglig May:tz Undersåtare, som har håg och lägenhet at försöka denna handelen, derifrån må uteslutas, utan hwar och en frihet lemnas deri at interessera, så wil Konglig May:t således herom i nåder hafwa förordnat, at de handlande, som så berömligen och til Konglig May:tz nådiga nöje styrkt til denna Levantiska handelens försökande på förbemälte sätt, nemligen Johan Claesson, Claes Grill, Michel Hising, Samuel Worster, Hindrich Schröder & Son, Anders & Thomas Plomgren, Gustaf Kierman & Jacob Buckau hafwa medelst intimationer i Avisorne och genom Correspondence derom allment efterrättelse at gifwa, samt til interssentskap i merbemälte handel hwar och en Rikets inwånare, som der til håg och lägenhet hafwer, at invitera, til at innom en wiß tid, som de finna nödigt i intimationerne at utsätta, til interesserande sig angifwa; kommandes alle de, som i anledning heraf blifwa deltagande uti denna handelen, at sielfwe utse och wälja Fyra á Fem uti handel och siöfart wälförfarne Köpmän, til ofwanbemelte Direction och denna handelens styrsel, til i ackt tagande af alt, hwad til befordran af des och Rikets derunder beroende nytta, samt skadas och förderfs afböjande lända kan. Och på det Konglig May:tz trogne Undersåtare så mycket mera til denna Levanitiska handelen måga upmuntras; så wil Konglig May:t til den ändan hermed i nåder hafwa förundt dem, som deri interesserandes warda följande förmåner och wilkår.

1.

At ingen utom Directionen, och de med den samma interesserade, må wara tillåtit på Tio åhrs tid, at idka handel på Levanten, til alla från kusten af Morea belägna hamnar och orter. Men likwäl at de, som under denna Directionen icke träda wilja, måga dock för egen räkning denna Levantiska fart och handel med det wilkår hafwa tilstånd och frihet at idka, at de betala til Directionen en afgift af Tolf proCent för hwarje ditgående ladning, samt efterlefwa de reglor, som Directionen til handelens befordran kan pröfwa nödigt at faststella, men eljest icke. Til hwilken ända Konglig May:t i nåder för godt finner, af ofwannemde handlande, som komma at initera Rikets inwånare til interessentskap i denna handelen, gifwa dem tillika del af de omständigheter, som denna §. innehåller.

2.

WIl Konglig May:t i nåder hafwa förundt Directionen fritt nederlag af främmande Rikens sådana wahror, af hwad namn de wara måga, som til reexportation til Levanten kunna pröfwas nyttiga och tiänliga, emot den wanliga nederlags recognitionen. Äfwen som Konglig May:t.

3.

I Nåder tillåter, at alla ifrån Levanten directe med Swenska skepp inkommande wahror, måga efter nederlags förordningen på nederlag få uppläggas, och för hwad, som icke efterhanden deraf här kan förseljas, lika nederlags afgift wid åter utskeppningen betalas.

4.

OCh på det denna Handelen än ytterligare må befordras och lättas, så wil Konglig May:t til den ändan i nåder hafwa förundt Directionen, under ofwanbemelte tio åhr, tullfrihet på alla härifrån Riket directe til Levanten utskeppande effecter och Swenska manufacturerade wahror, emot en ottonde dels proCents recognition, och deribland äfwen på Etthundrade skeppund går-koppar, samt Ettusende Fembhundrade skeppund stångjern åhrligen, men hwad utöfwer berörde skeppundetal går-koppar och jern, eller af så kallade Ungerske plåtar årligen blifwer utskeppadt, derföre bör betalas hela tullen, med alla umgiälderne.

5.

KOnglig May:t, wil i lika måtto hafwa efterlåtit Directionen, at under de 10. frihets åhren låta tullfritt, och emot en ottondedels proCents recognition inkomma, samt i Riket försälja de i Levanten uphandlade effecter och rudematerier, dock at alla eljest til införsel förbudna wahror, enligit den föregående tredie §, åter warda reexporterade emot nederlags recognitionen; och hela tullen med alla umgielderna erläggas för dem, som på något sätt röra inrikes Fabriquernes upkomst och förkofring, hwaröfwer wårt och Riksens Commerce-Collegium har at hålla noga hand och inseende. Och hwad förtullande af Levantiska winer och Caffe-boner betreffar, så kommer dermed at förhållas efter Konglig May:tz nådiga bref til Des och Riksens Cammar- Och Commerce-Collegier af den 6. Martij 1733. med flera sedermera utfärdade nådiga förordningar.

För öfrigit och på det intet underslef, med de herifrån til Levanten utgående eller derifrån hitsändande wahror, måtte kunna förelöpa, finner Konglig May:t herwid i nåder för godt, at den Swenska i Smirna warande Consuln, wid hwart och ett dit anländande skep, under en förteckning öfwer ladningen, gifwer sit betygande om wahrornes werkeliga ditförande och låßning, samt likaledes bewitnar de derifrån til afsändande wahrornes sanfärdiga inlastning.

6.

OCh på det den Swenske Consuln i Smirna må så mycket bättre wara i stånd, at gå Directionen tilhanda uti alt, hwad til denna handelens befrämjande der å orten kan tienligit wara, så wil Konglig May:t, nu i förstone och til deß denna handelen med tiden kan få mera styrckio, under merberörde 10 frihets åhr. bestå honom i et för alt, Tutusende Riksdahler Banco årligen uti lön, och til de wid Consuls beställningen erfordrade utgifter: kommandes deße 2000. Riks-Daler Banco at tagas af Convoi-medlen, hwarom Konglig May:t, fördenskuld nu tillika til Convoi-Commissariatet i Götheborg låtit afgå Des nådiga ordres.

7.

LEmnar Konglig May:t, Directionen härmed fullkommen frihet, at under deße warande tio frihets åhren, minska, förhöja eller uphäfwa Consuladet efter handelens upkomst, och det samma til extraordinarie depenser at anwända och disponer, alt efter som onständigheterna det kunna fordra; och in til des den Swenska negocen kan derstädes winna tilbörlig styrckio och säkerhet om des bestendighet.

8.

SLuteligen wil Konglig May:t, i nåder hafwa tillåtit Directionen af Levantiska handelen, de hitkommande Levantiska wahrorna obehindrat at låta försälja medelst Auction antingen genom egne Betiente, eller Stadsens Mäklare, alt efter som den samma der för sig til drägeligast och nyttigast pröfwandes warder.

Datum ut supra.

FRIEDRICH.

V. Gedda.


Kongl May:tz Nådiga Resolution angående Sweriges Siöfart och Handel på Levanten, Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren, den 20. Febr. Anno 1738.
Stockholm. Tryckt hos Joh. Laur. Horrn, Kongl. Antiq. Archivi Boktr, 1738.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Maritime_history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.