LEVANTISKE
Handels-Societetens
Författade
Associations-
REGLOR.


Stockholm,
Tryckt hos Sal Benj. Gottl. Schneiders Enkia,
År 1739.


SEdan Hans Kongl. Maij:t igenom deß nådige Resolution angående Sweriges Siöfart och Handel på Levanten, under den 20. Februarii förledit år, stadgat och förordnat, huruledes bemelte Handel idkas och drifwas skall, hafwa Kiöpmännerne här i Stockholm, Johan Claesson, Claes Grill, Mich. Hising, Samuel Worster, Hindrich Schröder & Son, And. & Thomas Plomgren, Gustaf Kierman och Jacob Buchau, till underdånigst följe af högstbem. Kongl. Maij:tz nådigste förordnande, igenom 3ne på särskilte tider utfärdade allmänne Notificationer, låtit invitera samtl. Riksens Inwånare, at interessera och deltaga uti denne Handel och Siöfart. I anledning hwaraf, som wil underteknade genom wederbörlige Subscriptioner, äro blefne Intressenter och deltagande uti merbem. Handel och Siöfart, och wij billigt besinna, at et wärk af den beskaffenhet och angelägenhet som detta är, icke kan utan en god inrättning och styrelse komma i stånd eller fortsätjas; Så hafwe wij uti Herrans Namn med hwarandra öfwerens kommit och faststält, at den samma således inrätta och drifwa, som följande Reglor föreskrifwa och innehålla.

1.

FFör [!] det Capital som hwar och en efter deß anteknade Lotter insätter att denne Levantiske Handel, kommer han proportionaliter at wara delaktig i den winst eller förlust, som deraf härflyter.

2.

Som hwarje Lott är faststäld til 500. Dlr Silf:mtz Capital, samt at icke något widare tilskåt deruppå framdeles bör fordras, så skola Interessenterne promt, på den tid som utsat och igenom allmän publication notificerat blifwer, den resterande Summan af deras teknade Lotter ärlägga och betala; I annor Händelse, bör den, som der uti brister, wara förfallen til Societeten at betala 1. pro Cent hwarje Månad, som han med betalningen ute blifwer, hwilket honom kommer at beräknas; Men öfwerskrides 3. Månader effter den utsatte Terminen, så bör deß insatte Capital wara förfallit til Societeten.

3.

Til Interessenternes säkerhet utfärdas behörige Lottsedlar, hwilka af Directeurerne blifwa underskrefne af följande innehåld, neml.

N:o

WIj underskrefne Directeurer af den med Hans Kongl. Maij:tz allernådigste Privilegio inrättade Levantiske Handelen, betyga härmed, det N.N. hafwer insat och betalt för en Lott uti bem. Handel, en Summa af femhundrade Dal. Silfwermynt, för hwilken Summa N.N. eller den, som förmedelst behörig Transport är innehafware af denne Lottsedel, skal wara delaktig uti samma Handel och Siöfart, på sät och wijs, som de utfärdade Associations-Reglorne förmå och innehålla. Til wißo hafwe wij denne Lottsedel med wåre namns egenhändige undersätjamde och Societetens-Sigill bekräftat. Datum Stockholm.

4.

Deße Lottsedlar, äger hwar och en frihet at försälja och transportera til hwem han behagar, skolandes de hos Societeten gälla och niuta usum fructum i hwars hand de äro, sedan de wederbörligen äro wordne transporterade; Dock åligger sidsta innehafwaren, at upwisa bem. Lottsedlar uti Contoiret och låta notera dem för deß räkning, uti den der til inrättade Transport-Boken.

5.

Enär på Lottsedlarne kommer at göras någre utdelningar til Interessenterne, så bör sådant 6. weckor förut almänt kundgiöras, samt huru mycket på hwarje Lott blifwer utbetalt.

6.

När samtl. Interessenterne af Directeurerne blifwa sammankallade, bör på den utsatte tiden, hwar och en i egen person eller genom authoriserad fullmäktig sig infinna, dock får ingen som fullmäktig antagas, den der icke sielf är en med-interessent i denna Societet, men der någon woro frånwarande, bör och måste han anse det för godt och giltigt, som af de närwarande per pluralitatem votorum afgiordt och beslutit blifwer: Kunnandes ingen annan wara tilstädes wid deliberationerne uti Societetens almänna sammankomster, mycket mindre wäljas til Directeur eller Hufwud-participant, än den, som är Swensk undersåte.

7.

Alla Voteringar, som uti denne Societet ibland Interessenterne förefalla, böra skie, icke efter Personernas, utan efter Lotternas antal, så at den som äger en Lott, har en röst och så widare.

8.

Skulle emot förmodan någon twistighet förefalla uti Sociteten, interessenterne emellan, så i fall, den samma icke i godo, genom Directeurerne allena, kunde afgiöras, böra de tillika med Interessenterne den samma genom votering, som föregående Punct förmår, afgiöra, och i hwad slut de då stadna, bör der wid förblifwa.

9.

Wid Interessenternes almänne sammankomster hålles altid et Protocol af hwad som då proponerat och slutit warder, hwilket justeras och underskrifwes innan de skiljas ifrån hwarandra.

10.

Societeten bör enligit Kongl. Maij:tz nådige Förordnande, hafwa 4. á 5. Directeurer som äro handlande Köpmän, hwilka af Interessenterne genom Votering komma at utwäljas, hwarwid observeras det, som i föregående 7. §. förmält är; Dock får ingen till Directeur antagas som icke sielf åtminstone för 10. Lotter interesserad är, hwilka han icke får försälja eller til någon annan transportera, så länge han sitter wid syßlan.

11.

Societeten kommer jämwäl igenom votering at utwälja 4. Hufwud participanter, som til det minsta hwardera äga 2. á 3. Lotter, hwilka Directeurerne böra låta sammankalla, enär de finna för godt, at antingen kiöpa Skep, invitera flere Interessenter, eller uptaga penningar til låns, och med dem gemensamt uti förenämde mål, öfwerlägga och per pluralitatem fastställa, hwad de derutinnan för Sociteteten nyttigast finna at företaga, dock blifwer här wid förbehållit, at i fall nödigt pröfwas skulle, at föröka Capitalet igenom flere Lotter, då skal sådant de nu warande Interessenterne först tilbiudas, och hwad dem icke blifwer antagit, sedan til andra uplåtas; jämwäl ock hwad penninge-lån widkommer, bör ingen större Summa för Societetens räkning uplånas, än som swarar emot helften af Societetens Capital. Förenemde Hufwud participanter komma at företräda syßlan på lika lång tid som Directeurerna, och helften af dem at ombytas, på samma sät, som om Directeurerne uti 27. §. förmält finnes.

12.

Directeurerne åligger i gemen at efter yttersta förstånd styra och förwalta denne Handel på det sät, som de bäst finna, samt at bewaka alt det, som til Societetens gemensamma nytta och gagn lända kan, til hwilken ända de böra sammanträda, så ofta nödwändigheten fordrar, skolandes alla saker per Capita af dem afslutas; Dock kan ingen sak af någon angelägenhet afgiöras, med mindre 3ne Directeurer äro närwarande, hwarwid bör altid föras til Protocols, hwad som uti deras sammankomster warder faststält och expedierat, hwilket sedan behörigen justeras.

13.

Alla Waror som för Societetens räkning komma at utskeppas, böra af Directeurerne efter gemensam öfwerlägning, til det bästa pris som kan betingas, blifwa uphandlade.

14.

De hemkommande Waror försäljas på Compagniets egne Auctioner til den mästbiudande, sedan förut behörige Anslager blifwit giorde; Men i fal Directeurerne de hemkommande Warorne, icke utan särdeles skada för Societeten, på Auctionerne försälja kunde, så äga Directeurerne frihet för Societetens Räkning, Warorne at utskeppa och Utrikes försälja låta, sedan de 2ne gånger warit på Auction upsatte.

15.

Alle inflytande Penningar böra uti Riksens Ständers Wäxel-Banco insättas för Levantiska Handels-Directionens räkning, och sedermera utassigneras af Directeurerne til Societetens behof och förefallande utgifter, börandes alla AssignationerBanquen, åtminstone af 3ne Directeurer underskrifwas, samt af Societetens Bokhållare Contrasigneras.

Directeurerne äga makt och frihet til Societetens tienst, at inne- och utomlandz befrakta och försälja Skep, alt som de sådant bäst och fördelaktigast finna. Likaledes kunna de låta Societetens Skep gå för frakt ifrån och til hwad ort de det nyttigt pröfwa.

17.

Samtelige Interessenterne böra af Directeurerne en gång om året, sedan böckerne förut blifwit afslutne och bilancerade, sammankallas, då de äga frihet, under sig allena utom Directeurerne och Hufwud-participanterne, igenom Votering at utwälja 4. á 5. Deputerade, hwilka på Interessenternes wägnar, lämnas tilträde hos Directeurerne, at af böckerne och Contoirets handlingar, giöra sig underrättade om Societetens tilstånd.

18.

Directeurerne komma at regulera Consulatet uti Levanten på de inkommande och utgående Waror, enligit högstberörde Hans Kongl. Maij:tz nådigste Resolution, såsom de det pröfwa för Handelen nyttigt.

19.

Så böra och Directeurerne, de, för Societetens räkning inkommande och utgående Waror, altid behörigen försäkra låta; men hwad Assecurencen på de Societetens egna Skep widkommer, som kunna komma at gå för Frakt uti Levanten, lemnas til Directeurernes godt finnande, at derutinnan giöra och låta, som de bäst och nyttigast finna.

20.

Enär nödigt finnes äga Directeurerne rättighet uppå Societetens wägnar, at giöra underdånige föreställningar hos Hans Kongl. Maij:t så wäl som Riksens Högl. Collegier och annorstädes, om alt hwad de finna kunna lända til Societetens bästa, nytta och förkofring.

21.

Til Societetens tienst böra Directeurerne hyra tienliga Rum til deras sammankomster och Contoir, likaledes nödige Magazins-Rum, til Warornes upläggande.

22.

Til Böckernes hållande, hwilka uti dubla Partier, efter Italienskt maner böra wara inrättade, samt Correspondencens förande, antaga Directeurerne en sådan person, som de dertil skickeligast pröfwa, likaledes en eller flere Contoirs-Betiente, som förrätta de wid Societeten förefallande ärender.

23.

Kommer enligit Hans Kongl. May:tz nådige Resolution, Directionen at fastställa och kundgiöra Reglor för dem, som utom detta interessentskap, sielfwe, emot ärläggande af 12. procent til Societeten, wilja idka Handel på Levanten.

24.

Skeps Capiteinerne, jemte alle de, som i Societetens tienst blifwa antagne, och hälst böra wara Swenske Undersåtare, stå directe under Directeurernes hörsamhet, och böra hwar för sig, för deras syßlor och giöromål, wara dem på Societetens wägnar answarige.

25.

Directeurerne blifwa för deras Personer och Ägendom aldeles ograverade, för hwad, som Societeten gemensamt angår; Såsom de ock icke böra stå uti answar frö de oförmodelige olycklige händelser, som uti denne Handel sig tilstöta kunde, widare än at taga lika del deruti med de öfrige Interessenterne, i proportion af deras ägande Lotter.

26.

Som denne Handelens upkomst och förkofring mycket ankommer på Directeurernes mogna omsorg, flit och försiktiga styrsel, och de alt derföre måste derwid anwända mycken tid, möda och arbete; Så ehuruwäl man gärna wille utsätta för dem ett ständigt årligit honorarium, som deremot swara kunde; Likwäl emedan denne Handel nu är i sin största uprinnelse, och således icke sådant tål, ty har man i det stället öfwerenskommit och faststält, det skola Directeurerne, för de första 4. åren, til delning sins emellan åtniuta 2. Procent Povision [!] för alla utskeppade Warors belop, samt likaledes 2. Procent för alla hemkommande Warors försälgnings wärde, hwaremot de sielfwe böra bestå Bokhållarens och Contoirs-Betienternes aflöningar; Men sedermera förbehälles Interessenterne at regulera Directeurernes honorarium, som emot deras arbete och beswär swara kan.

27.

De första Directeurerne komma at företräda syßlan 4. år, då de alla blifwa endtledigade, och samtl. Interessenterne så wäl som de afgångne Directeurerne, hwilka då såsom Interessenter allena anses, å nyo utwälja för de 3. följande åren 3ne af de afgångne Directeurerne och de öfrige 2ne utaf Interessenterne, och enär den tiden är ute, så procederas på lika sätt för de följande 3ne ären, som denne handel efter sin nu warande inrätning continuerar; Men enär någon Directeur med döden afgår, eller syßlan sig afsäger, så böra samtl. Interessenterne tillika med warande Directeurer, utwälja en annan uti den afgångnes ställe, wid hwilka wal och voteringar altid i akt tagas bör, hwad som förut i 7. §. är öfwerenskommit och faststält.

28.

Ehuruwäl deße Articlar förblifwa såsom Societetens Lag i sin fulla kraft och wärkan på de 10. års tid, som Hans Kongl. Maij:t i nåder behagat priviligera denne Handel, så är dock Directeurerne tillika med interessenterne Conjunctim förbehållit, at efter de första 4. årens förlop, få ändra och förbätra, hwad de wid deße Associations-Reglor finna för Societetens gemensamma bästa nödigt och nyttigt.

29.

Sluteligen lofwe och förbinde Wij oß samtel. och hwar och en i synnerhet, såsom redelige Swänske Män och Med-Interessenter, så wida hos oß står, at befrämja Societetens bästa, samt deß skada och förderf at afwärja. Til yttermera wißo hafwe wij denne Förening och Associations-Reglor med egne Händers underskrift bekräftat, som skiedde i Stockholm den 29. Martii År 1739.


Levantiske Handels-Societetens författade Associations-Reglor.
Stockholm. Tryckt hos Sal Benj. Gottl. Schneiders Enkia, 1739. 4to, [12] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


The Maritime History Virtual Archives | Maritime_history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.