Kongl. Maj:ts
Förnyade
Nådige
PRIVILEGIUM
För
Levantiske Compagniet.
Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 15 Januarii 1748.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM. Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, hos Directeuren Pet. Momma.


WI FRIEDRICH med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung, &c. &c. &c. Landt-Grefwe til Heßen &c. &c. Giöre härmed witterligit, at som Riksens Ständer hos Oß i underdånighet anmält Directeurernes af Levantiske Compagniet, Oß älskelige Claes Grills, Anders Plomgrens och Petter Hultmans giorde ansökning, at til thenne Handels widare fortsättande, sedan the, igenom Wårt then 20. Februarii 1738. utfärdade Nådige Privilegium och Octroy, för Levantiske Handels Compagniet utsatte Tijo år, nu mera til ända löpa, erhålla ännu ytterligare Tijo Frihets år, samt therwid niuta någon tilökning och förbättring på the Compagniet i ofwanförmälte Wårt Nådige Privilegio tillagde, förmoner och rättigheter. Förthenskul och emedan Wi altid äre benägne, thenna til Rikets gagn och förmon, samt Wåre trogne Undersåtares nytta och förkofring ländande Handels inrättning på alt giörligit sätt at understödja och befrämja, samt med Nådigt nöje anse Compagniets och theß Directeurers wiste håg och omsorg, at ej allenast fortsättia thenna för Riket ganska nyttiha Handel, utan ock then samma til än ytterligare tilwäxt och mognad at bringa: Altså hafwe Wi, uppå Riksens Ständers underdånige tilstyrkande, i Nåder samtyckt til bemälte Directeurers å Compagniets wägnar giorde underdånige ansökning, samt härmed och i kraft af thetta, welat benåda thet nu warande Levantiske Compagniet med än ytterligare Tijo års Octroy til thenne Handels idkande, jemwäl ock förse thet samma med följande förmoner och friheter.

1.

SKal under theße Tijo frihets åren ingen utom Compagniet här i Riket wara tillåtit, at idka Handel på Levanten til alle ifrån Kusten af Morea belägne Hamnar och Orter, wid confiscation af Skepp och Gods, Compagniets ensak. Dock andre Swenske Skepp och Fartyg icke betagit, at til Seglationens fortsättjande på Medelhafwet gå på Frakter fram och tilbaka ifrån Levanten til andra utrikes Orter eller Hamnar, allenast med them inga Swenske producter härifrån directe thitföras, eller theße Orters waror hit återbringas.

2.

TIllåte Wi i Nåder Compagniet at til thenne Handel och siöfart, såsom på en ständig fond inrättad, ihopsamla så store penninge-Summor och Capitaler, som thet samma har tilfälle, therutinnan at anwända, på sätt och wis, som Directionen thet för Compagniets bästa tienligit pröfwar.

3.

FÖrunne Wi Compagniet fritt nederlag af främmande Rikens sådane waror af hwad namn the wara måge, som til exportation til Levanten kunna pröfwas nyttige och tienlige, emot then wanlige nederlags recognitionens erläggande.

4.

THeßlikes måge alle ifrån Levanten med Compagniets egne eller befraktade Swenske Skepp directe inkommande Waror, efter nederlags Förordningen upläggas, och för hwad som icke theraf efter handen här kan försäljas betales wid åter-utskeppningen lika nederlags afgift.

5.

ALle profwer och modeller, som Directionen kan finna nödigt at til eftergiörande här i Riket inkomma låta, tilstädje Wi fritt och obehindrat at få införas, samt at the emot en åttondedels procent recognition måge niuta befrielse, så wäl för Stora Sjö-Tullen tå the inkomma, som ock för Land-Tullen, enär the til Manufactur-wärken i Riket försändas.

6.

WIJ wele jemwel under theße Compagniet lemnade Tijo frihets-år, hafwa förundt thet samma Tullfrihet på alle härifrån Riket directe til Levanten utskeppande effecter och Swenske manufacturerade waror, emot en åttondedels procent recognition, och theribland äfwen på Tretusende Skeppund Stångjern årligen; Dock at för hwad utöfwer berörde skeppundtal Jern årligen blifwer utskeppat, hela Tullen med alla umgälderne betalas bör.

7.

LIkaledes tilstädje Wi Compagniet at Tullfritt och emot en åttondedels procent recognition låta inkomma, samt här i Riket försälja the i Levanten upphandlade effecter och rudimaterier; Dock, at alla eljest til införsel förbudne waror, enligit föregående 4. §. åter warda exporterade, emot nederlags recognitionens erläggande. Och therest en eller annan uti Levanten tilwärkad wara, som nu för tiden til införsel är förbuden, skulle hädanefter tillåtas at til bruk och nyttiande här i Riket qwarvlifwa, böra tå the afgifter, som therpå allaredan äro, eller hädanefter kunna blifwa utsatte, therföre erläggas.

8.

FÖr the directe ifrån Levanten inkommande Winer, wele Wi låta Compagniet niuta samma lindrig i Tullen, som the ifrån Medelhafwet kommande Winer för thetta i Nåder är tillagt. Och hwad the ifrån Levanten kommande Caffé-bönor angår, måge the samma tullfritt införas, och therföre ej emra i afgift betalas, än Ost-Indiske Compagniet nu för tiden erlägger. I öfrigt bör Directionen til förekommande af alt befarat mißbruk och underslef, med the härifrån til Levanten utgående, eller therifrån ankommande waror, wara underkastad alla the mått och författningar, som til Publici säkerhet kunna widtagas,

9.

Warder Interessenterne frihet lemnad, at ändra och förbättra the för thetta uprättade Associations-Reglor, om och när the sådant nödigt pröfwa.

10.

WEle Wi hädanefter, som hittils skedt, hafwa lemnat Directionen makt och frihet, at til Consuls betälningens i Smirna besättjande, föreslå en sådan person, som Directionen finner skickelig ock kan hafwa förtroende til, skolandes the Twå Tusende Riksdaler Banco, som Consulen i årlig lön, och til the bestälningen åtföljande utgifter hittils bestådde blifwit, alt framgent på samma fot til honom af Convoi-medlen betalas.

11.

WI tillåte jemwäl Drectionen, at genom Consulen, och uti theß frånwaro eller under timande Vacance, genom hwem som hälst Direction hafwer förtroende til, låta utaf the til och ifrån Levanten gående Swenska Fartyg upbära Consulade-afgift, then samma minska, förhöja, eller ock uphäfwa efter handelens upkomst, samt til Extra-ordinarie Handels-depenser uti Levanten anwända och disponera, alt efter som omständigheterne thet kunna fordra. Til hwilken ända Consulen eller then, som efter Directionens förordnande Consulade-upbörden om händer hafwer, skal wara förpliktad, at wid påfordran therföre giöra Directionen redo, utan at han wid answar en sådan skyldighet sig må kunna undandraga.

12.

SLuteligen lemne Wi Compagniet frihet, at genom egne betiente eller ock Stadsens Mäklare, låta försälja the hitkommande Levantiske warorne wid hwad tid och uppå sådane försälgnings wilkor, som Directionen för Handelens fördel nyttigast finner; Börandes bemälte försälgnings wilkor utan alt påtal gälla, såsom en oryggelig lag emellan både köpare och säljare, samt i anseende thertil, antingen efter bokstafwens lydelse af wederbörande fullgiöras, eller ock i widrig händelse en promt utmätning therpå följa.

Til yttermera wißo hafwe Wi thetta egenhändigt underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 15. Januarii 1748.

FRIEDRICH.
L.S.

C. Rudenschöld.


Kongl. Maj:ts Förnyade Privilegium för Levantiske Compagniet. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 15 Januarii 1748. Stockholm. Tryckt uti Kongl. Tryckeriet hos Directeuren Pet. Momma, [1748]. 4to, [8] pp.


The Maritime History Virtual Archives | Maritime_history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.