Kongl. Maj:ts
Nådige
Kungiörelse,
Angående
Genomfarten ifrån Siön Wenern til Giötheborg förbi Trollhette och the andre fallen uti Götha Elf.
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 11. Maji 1748.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet,
Hos Directeuren Pet. Momma.


WI FRIEDRICH med GUDS Nåde, Sweriges, Göthes, och Wendes Konung &c. &c. &c. Landt-Grefwe til Heßen &c. &c. Giöre witterligit, at som Wi fördt Oß til finnes then ansenliga nytta som til Rikets och handelns förmon theraf härflyta månde, at durchfarten wid Trollhättan blifwer öpnad och segelbar gjord, hwilket Wåre Storwördige Företrädare på Thron oftast påtänkt, men för andra emellankommande hinder icke hunnit med i wärket ställa; Så hafwer Wi til at lemna Wåre trogne undersåtare et öfwertygande förnyat prof om Wår Faderliga ömhet, och uppå Riksens Ständers under then 23. Julii 1747. anhållan, tagit thetta högstwigtiga ärende å nyo under behörigt öfwerwägande, hwarwid Wi eftersinnat i synnerhet then omständigheten, nemligen, hwilketetthera skulle kunna pröfwas nyttigare och med Wår afsikt at förnämligast befrämja Wåra undersåtares bästa, mera instämmande, antingen å Cronans omkostnad och försorg angripa thetta wärket, eller ock öfwerlemna theß bedrifwande och fullkomnande, med the theraf flytande inkomster och förmoner såsom en tilräckelig säkerhet och hypotheque uti theras af Wåre trogne undersåtares disposition, hwilka skulle wilja entreprenera thenna durchfarten och nyttia för sig och sina efterkommande en så mycket indrägtigare underpant som then icke kan brista i afkomst, utan snarare theruti förökas, tå rörelsen tiltager igenom lättheten och beqwämligheten af transporten. Wid hwilken omtanka som Wi endast och allenast wilja befrämja Wåra undersåtares wälstånd, uti hwilken Cronan äger sin säkraste stöd, hafwe Wi ock welat lemna them företrädet och anbiuda them som på egen kostnad hafwa hug före at entreprenera thetta wärket, nu til en början följande wilkor och förmoner, nemligen:

1.

WEle Wi uptaga som en riktig fordran hos Cronan then omkostnings-räkning entrepreneurerne på Ed upgifwandes warda och hwarföre Slußarne blifwa hypotheque för hufwudstol och ränta, utan at til en sådan räknings bestyrkande behöfwes biläggas verificationer eller andra wid slika tilfällen brukelige formaliteter i akt tagas, hwarwid the ock äga frihet at hålla sig til Oß immediate.

2.

ÄRom Wi sinnade, sedan entrepreneurerne hörde blifwit, en sådan taxa at fastställa wid durchfarten, hwarwid Landet måtte hafwa lika och entrepreneurerne fullkomlig nytta och fördel.

3.

SÅ snart entrepreneurerne på sätt i föregående 1. §. omförmält är, upgifwit sin omkostnings-räkning, och med them blifwit öfwerenskommit om räntan, hwilken Wi til mindre än 12. proCent icke utsättia och determinera wela, skola förbemälte entrepreneurer äga Slußarne uti orubbad besittning til thes the til Capital och interesse fulleligen förnögde blifwit.

4.

SKulle Wi och Wåra Efterträdare på Thron sedermera pröfwa nyttigt, at öfwerlåta theße Slußar under arrende uti privatorum disposition, blifwa entrepreneurerne thertil the närmaste.

5.

SOm Wi redan anbefalt Wår Tro-Man Commercie-Råd och Commendeur af Nordstierne Orden Christopher Polhem, hwars insikt och skicklighet allmänt bepröfwad och widkänd är, och af Wår Högstsalige Swåger K. CARL XII. i samma afsikt brukad blifwit, at upställa en til wärkställigheten lätt och til omkostnaden lindrig plan, så har han redan theruti til Wårt nöje efterkommit thenna Wår intention och befallning; Wiljandes Wi låta upgifwa til entrepeneurerne samma uprättade plan och ritningar, på thet the therefter måtte kunna giöra theras uträkning och hafwa tilfälle at anföra och påminna hwad the widare therwid skulle hafwa at desiderera.

6.

ARbetets utförande skal endast ankomma uppå entrepreneurernes föranstaltande: Men skulle the til theß lättande och befordrande behöfwa anlita Oß i något wäl, försäkre Wi them om all willfarighet och at the utan upskof skola expedierade warda.

7.

LIkaledes skola Wi ock med them låta öfwerläggia om the betingningar och förmoner, som entrepreneurerne til theras säkerhet i framtiden af Oß i underdånighet åstunda skulle, och hwaröfwer Wi icke nu kunna utlåta Oß, innan Wi förut förnummit, hwaruppå theras egenteliga önskan utgå måtte.

8.

EMedlertid hafwe Wi utsedt Wåre och Riksens Råd Herrar Grefwar CARL GUSTAF TESSIN och CLAS EKEBLAD, at öfwer thetta wärket hafwa et besynnerligit inseende, och Oß immediate föredraga the ansökningar entrepreneurerne hos Oß i underdånighet anmälandes warda.

9.

SLuteligen, som thetta wärkets angelägenhet icke kan tillåta någon tidsens utdrägt, emedan efter planen, genomfarten bör wara färdig til 1750. års slut; Ty hafwe Wi welat utsättja tre månaders tid ifrån thetta datum, nemligen til then 11:te Augusti nästkommande, innom hwilken hwar och en har hos Wåra uti förra §. omnämde Riksens Råd sig behörigen at anmäla.

Til yttemera wißo hafwe Wi thetta med Egen Hand underskrifwit, och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholm i Råd-Cammaren then 11. Maji 1747.

FRIEDRICH.
(L.S.)


Kongl. Maj:ts Nådige Kungiörelse, Angående Genomfarten ifrån Siön Wenern til Giötheborg förbi Trollhette och the andre fallen uti Götha Elf. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 11. Maji 1748.
Kongl. tryckeriet hos Directeuren Pet. Momma, Stockholm, [1748]. 4to, [4] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.