Kongl. Maj:ts
Nådige
Kundgiörelse
Med
Ytterligare wilkor och förmoner, gifne och accorderade uppå theras begäran, som sig redan anmält til entreprenade af genomfarten ifrån Siön Wenern til Götheborg förbi Trollhette och the andre fallen uti Götha Elf, utom them hwilka igenom Kundgiörelse af then 11. Maji förledit år i Nåder blifwit bewiljade.

Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 17. Febr.
1749.

Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet,
Hos Directeuren Pet. Momma.


WI FRIEDRICH med GUDS Nåde, Sweriges Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Landt-Grefwe til Heßen &c. &c. Giöre witterligit, at sedan Wi under then 11 Maji 1748. igenom trycket låtit utfärda Wår Nådige Kundgiörelse, angående genomfarten ifrån Siön Wenern til Götheborg förbi Trollhette- och the andre fallen uti Götha elf, samt öfwerlemnat samma angelägna wärks bedrifwande och fullbordande til behörig entreprenade, emot wiße tå til en början anbudne wilkor och förmoner; Så hafwe Wi, i anseende til sednare härwid förekomne omständigheter, i Nåder för godt funnit, at uppå theras begäran, som til thenna entreprenade redan funnits hugade och på hosgående Förtekning stå upförde, härigenom tillåta en ytterligare tilläggning til förenämde wilkor och förmoner, på sätt som följer:

1:mo.

ÅT wederbörande af entrepreneurerne, som sådant åstunda, måge igenom Deputerade öfwertygas både om möjeligheten, at werkställa then projecterade planen til Trollhette Slußwerks byggande, så wäl som om then thertil föreslagne kostnadens, eller 300000. Dal. Silfwermynts tilräckelighet, tå sedan en wiß författning interessenterne emellan kunde fastställas til werkets exequerande.

2:do.

I then oförmodade händelse saken skulle under werkställandet befinnas omöjelig, eller ock ruineras igenom olyckeliga händelser, som, utom entrepreneurernes egit förwållande eller senfärdighet i medlens utgifwande, sig tildraga, skola entrepreneurerne tå hafwa at niuta ersättning af Kronan för theras anwända Capital och therå löpande wanlig ränta à 6. proCent: börandes likwäl hufwudstyrelsen wid thetta werks utförande ej wara Cronan betagen, som ofwannämde Kundgiörelses 6. §. eljest skulle kunna förtydas.

3:o.

At hela then erforderliga summan bör igenom wederhäftande subscribenter upfyllas, innan början giöres med werket, samt at interessenterne förunnes delaktighet i inseendet af medlens disposition i proportion af theras deltagande.

4:to.

At entrepreneurerne måge träda tilsammans och i underdånighet til widare approbation insända projet til en Taxa til behörige Sluß-penningars erläggande på alla the waror samt för passagerare, som igenom meranämde Slußwärk komma at fortskaffas.

5:o.

Hafwe Wi låtit anbefalla Wårt och Riksens Commerce-Collegium

, at inkomma med underdånig berättelse, huruwida thet skulle strida emot andre Städers redan undfångne Privilegier, eller ej, om hwar och en godsägare skulle lemnas frihet, at igenom Slußwärket och öfwer Wenern försända sina waror med hwad Fartyg han behagar, hwarefter Wi härutinnan närmare wele förordna. Til yttermera wißo hafwe Wi thetta med Egen Hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholm i Råd-Cammaren then 17. Februarii 1749.

FRIEDRICH.
(L.S.)

GUST. BONEAUSCHIÖLD.

Til Trollhette Slußwärks Entreprenade hafwa sig anteknat.

Dal. Silf:mt.
Carl Ehrenpreutz 3000
And. J. v. Höpken 2000
Fabian Wrede 2000
Carl Gustaf Lövenhielm 4000
Carl G. Siöblad 1000
Gustaf Hamilton 1000
Eric Brahe 2000
Thure Ollonberg 1000
Olof Håkansson 1000
C.G. Rålamb 1000
G. Stael von Holstein 1000
Carl M. Fleetwood 1000
Calmare Handels Gille 1000
Wenersborgs Stads Cassa 4000
Wenersborgs Borgerskap 1000
Christinehamns Stads Cassa 1000
I Götheborg.
Niclas Sahlgren 10000
Axel R. Sparre 6000
Abrah. Grill 2000
Jacob Schultz 4000
Jean Schultz 2000
Niclas Jacobsson 5000
Petter Coopman 1000
Thomas Andersson 1000
Caspar Wohlfart 500
Lorens Tanggren 500
Petter Lauterback 1000
Niclas Mattsen 500
Eric Christophersen 2000
Wiljam Chalmers 500
Petter Ekman 600
Petter Söderberg 500
Vincent Beckman 500
Joh. And. Lamberg 500
Joh. H. Ölisch 500
Paul Wolfart 200
And. Bartengren 1000
Olof Åman
Magnus Wetterqvist
Carl Jönsson 100
Nils Lundvall 300
Olof Pettersson 100
Joh. Wising 500
And. Möller 100
Carl Ullman 500
Eric Herendal 200
Petter Jernstedt 500
Joh. Mellenberg 300
Collin Campbel 3000
M. Lagerström 2000
Brita Sahlgren 6000
J.P. Selle 6000
F.M. Luth 500
Z. Zachrisson 1000
Sven Böcker 500
Joh. Fr. Bruns 500
Martin & Paul Schultz 200
Joh. Andersson 500
Gustaf Cahman 1000
And. Wiebe och med-Intressenter 1000
Christ. Arvidson 1000
And. Damm 1000
Joh. G. Jeansson 500
And. Wahrenberg 200
Daniel Schiller 333.10⅔
Petter Bagge 1000
Hinric Bratt 200
J.B. Kitz 200
Jac. v. Utfall Jeansson 1000
Dal. 97033. 10⅔

Kongl. Maj:ts Nådige Kundgiörelse med Ytterligare wilkor och förmoner, gifne och accorderade uppå theras begäran, som sig redan anmält til entreprenade af genomfarten ifrån Siön Wenern til Götheborg förbi Trollhette och the andre fallen uti Götha Elf, utom them hwilka igenom Kundgiörelse af then 11. Maji förledit år i Nåder blifwit bewiljade. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 17. Febr. 1749.
Stockholm. Kongl. tryckeriet, [1749]. 4to, [8] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.