Kongl. Maj:ts
Ultimate
Nådige
Kundgjörelse,
Angående
Wilkoren hwaruppå Trollhätte Slußwerks-Byggnad nu i Höst kommer at börjas och widare fortsättas.
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 25. Octob. 1749.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM, Tryckt uti Kongl. tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma.


WI FRIEDRICH med Guds Nåde, Sweriges, Göthes, och Wendes Konung &c. &c. &c. Landt-Grefwe til Heßen &c. &c. Giöre witterligit, at sedan Wij en tid bårt åt med all sorgfällighet warit omtänkte, huru och på hwad sätt wärkställigheten af then redan uti forna Swea Konungars tid påtänkte, men nu af Oß til behörig fullbordan ärnade igenomfarten ifrån Siön Venern til Götheborg förbi Trollhette och the andre fallen i Götha Elf, med gjörligaste skyndesamhet måtte kunna så befrämjas, at ej allenast Wi och Cronan, utan ock Rikets undersåtare, så fiärmare som närmare, therwid måge kunna winna någon anständig fördel, och Wi til then ändan igenom utfärdade publicationer erbudit samtelige Rikets undersåtare at medelst Entreprenade emot wißa fördelaktige wilkor uti thenna Inrättning deltaga, samt änteligen under then 24. sidstledne, jemte tilstädjelse at af Cronans medel förskiuta bristen i the private subscriptionerne, i anledning af större delens bland the tå redan anteknade deltagandes egit gjorda underdånige förbehåll, at igenom Deputerade i Orten få giöra sig underrättade om Slußwerckets anläggning, samt taga alla nödige mått och steg til arbetets drift och utförande, äfwen utsedt Öfwer-Intendenten och Ceremonie-Mästaren af alla Wåre Orden samt Riddaren af Wår Nordstierne-Orden Baron Hårleman berörde Sammankomst å Wårw och Cronans wägnar at bewista, hafwe Wi nu mera med särdeles Nådigt nöje och wälbehag förnummit, huru som bemälte Wår Öfwer-Intendent, så wäl wid theß, i anledning häraf, samt til följe af Wår then 5. Aprilis och 7. Augusti sidstledne aflåtne befallningar hafde sammanträde i Göteborg med de therstädes wistande deltagarne i thenne Trollhätte Slußinrättningen, förmärkt the hos them härwid gjorde föreställningar hafwa wunnit then goda och billiga werkan, at the blifwit öfwertygande ej mindre om Publici än theras enskylte härunder beroende interesse; som ock, at han sedermera under theß wistande wid Trollhättan, hwarest han, jemte then för sin lärdom och kundskap i Mathematiske Wetenskaperne allmänt berömde, och nu mera lika allmänt saknade afledne Secreteraren wid Wår Wetenskaps Academie Petter Elvius, med berörde deltagares Deputerade, samt wederbörande, som arbetet komma at utföra, nemligen Konstmästaren wid Sala Silfwerwärk Gustav Adolph Wiman och Styck-Junckaren wid Wårt Artillerie Regemente Lars Moëll, besedt sielfwa lägenheterne, ej allenast funnit beskaffenheten sådan, at arbetet therstädes genast kunde begynnas, utan ock, efter behörige i samtelige förberördes närwaru anstälte Calculationer öfwer then til thenne byggnad erforderlige kostnaden, funnit then samme emot förmodan långt drägeligare än man sig förut kunnat föreställa, och förthenskull til förmän både för Cronan och samtelige deltagare i thetta wärket, ej mindre i skyndsamheten af arbetet, än i en skälig kostnad, nyttiat thetta, tilfälle, at i förberörde Deputerades närwaru efter nogaste betingande med berörde Konstmästare och Styck-Junckare genast sluta behörigt Contract om genomfartens förfärdigande förbi Trollhätte och the andre fallen uti Götha Elf och Carls graf inom 3:ne års tid, och thet för en i thet nogaste betingad Entreprenade-summa. Jemte thet förberörde Contract således blifwit slutit, hafwa äfwen ofwannämde i Götheborg wistande deltagare i Werket, i anledning af 7. §. uti Wår then 11. Maji förledit år utfärdade Nådige Kundgjörelse, hos Oß i underdånighet gjordt någre ytterligare betingande och förbehåll til theras närmare fördel samt trygg- och säkerhet i framtiden för theras i thetta Werk teknade Capitaler. Och ehuruwäl Wi gierna önskat, at innan något härutinnan sluteligen af Oß blifwit tilgiordt, the öfrige Wåre trogne undersåtare, som antingen redan låtit, eller ock hädanefter ärnat sig för något Capital i thetta Wrck antekna, äfwen måtte haft tilfälle at sine underdånige tankar i thetta mål afgifwa; Så hafwe Wi dock wid öfwerwägande häraf funnit, at sådant nu mera, sedan all ting är redo til arbetets önskade början och wärkställighet, icke kunnat ske, utan en både för Oß och Riket, och samtelige deltagarne i Werket högst skadelig förlust och tidspillan.

Wi hafwe således, til at å ena sidan icke försumma något, som kunnat lända til en skyndesam befordran af et så länge påtänkt, och för thet allmänna så nyttigt och angelägit werk, ej allenast funnit nödigt ofwanberörde med Entrepreneurerne af arbetet slutne billige Contract i Nåder at gilla och stadfästa, samt at i anledning theraf tillika förfoga ala nödige författningar och anstalter, at berörde arbete uppå Cronans förskått nu i thenne höst genast warder med all drift börjat och fortsatt, utan ock, til at å andra sidan så mycket mer öfwertyga Wåre trogne undersåtare om then ömhet och wälwilja, Wi under alt thetta hyse för theras förkofring och wälstånd, såsom Wår säkraste stöd, welat i anledning af Interessenternes i Götheborg ofwanberörde underdånige betingande, än ytterligare härwid bewilja och tillägga them, samt äfwen härmedelst tilbiude alle öfrige Rikets undersåtare, som antingen redan låtit, eller hädanefter ärna sig för nägot Capital i thetta Werket antekna, följande wilkor och förmåner, så wäl til theras närmare fördel samt trygg- och säkerhet i framtiden, som til Werkets behörige drift och befrämjande, nemligen:

1:mo, At samtelige Interessenterne, som nu i början tilskiuta någre medel til thetta Werks befordran, skola under the 3, första åren, medan arbetet påstår, för theras werkeligen förskutne Capitaler wid hwart års slut af Cronan niuta Ränta ā 6. för hundrade, och thet ifrån then tiden första sammanskåttet sker.

2:o, Efter förenämde 3. års förlopp, skola berörde Interessenter i lika måtto alt framgent af Cronan undfå för theras werkeliga utbetalte Capitaler i årlig ränta 12. för hundrade, och thet oansedt werket tå ännu icke wore i stånd at af sig kasta thet, hwarmed Räntan betalas kunde.

3:o, Försäkre Wi härmed, at the Interessenter, som således biträdt werket med insättningar ifrån första början och i förenämde måtto under the 3. första åren icke niutit mer än 6. procent i årlig Ränta, icke skola på 100:de års tid, räknadt ifrån berörde 3:ne års förlopp, emot theras wilja förbindas at återtaga sine Förskotter, utan äge frihet, at in[n]an sådane 100. år, emot oafkortad årlig Ränta ā 12. proCent få hafwa sine Capitaler i werket ständigt innestående, så länge the ock theras Arfwingar eller Rätts innehafware thet åstunda; Hwarjemte berörde Interessenter äfwen skola wara frikallade ifrån all Contribution å theras uti thetta werk i förberörde måtto ågande fruktbare Capitaler: Kommandes Cronan imedlertid för thet öfwerskott, som af inkomsten wid Slußarne Cronan tilfalla kan, sedan berörde 12. proCent blifwit betalte, ensam at draga försorg så wäl om Slußwerkens underhållande som then therwid erforderlige Betieningens aflöning.

4:o, I fall Wåre Efterträdare på Thronen, sedan förenämde 100:de år til ända lupit, och Interessenterne till sine Capitaler utlöste blifwit, skulle finna godt at antingen under Arrende, eller eljest uplåta förberörde Slußwerk uti privatorum händer och disposition, skola tå Rätts innehafwarne til ofwanbemälte Interessenter, som nu i första början biträdt werket med penningar, til sådan förmons åtniutande fram för alle andre wara berättigade.

5:o, Ehuruwäl kostnaden til thetta werk, efter thet med förberörde 2:ne Entrepreneurer af arbetet i förberörde måtto slutne Contract är betingad til ringare summa än 250000 Daler Silfwermynt; Dock som Interessenter i Götheborg, i anseende til oförmodelige händelser och swårigheter under arbetet, hwilka kunna gjöra kostnaden drygare, och hwarföre förbemälte Entrepreneurer efter Contractet böra hållas skadeslöse, öfwerens kommit, at för säkerhetens skull hällre fixera en högre summa nemligen 250000. Daler Silfwerm:t, hwarefter sammanskåttet kunde gjöras, och Wi sådant äfwen i Nåder gillat, så kommer hädanefter sammanskåttet til arbetets bedrifwande at ske til thenne summan nemligen 250000. Dal. Silfm:t, och hwad som wid arbetets slut icke fult upgått, tå samtelige Interessenter at til godo beräknas och återbetalas i proportion af hwars och ens tilflutne Capital.

6:o, Som likwäl hela thenne summa til arbetets bedrifwande nu i början icke på en gång kan behöfwas, och thet jemwäl torde falla en del af Interessenterne olägligit, hela sin anteknade summa genast at tilskiuta, så hafwe Wi til samtelige Interessenternes lindring funnit bäst at tillåta, thet sammanskotten til thetta behof måge ske efter hand wid the tider och thet quantum hwarie gång, som arbetet thet fordrar och Wi sådant til then ändan framdeles kungjörandes warde: kommandes förberörde sammanskott nu til en början för thenne gången at ske allenast til En Femtedel af ofwanberörde utsatte Capital, på sätt som här nedanföre förmäles.

7:o, Emedan Wi i Nåder tillåtit, thet Chronan må gå i förskått för fyllnaden af hwad som brister uti the private subscriptionerne til thetta werk, och at thensamma sedermera efter hand må låta sig utur thenne försträcknings summa utlösa, så snart någon thertil sig anmäler; Så wele Wi än ytterligare härmedelst hafwa förlängt samma frihet för någon hwar af Rikets undersåtare, så länge och in til thes Cronan til et wist quantum blifwit utlöst, tå resten af förberörde theß förskott sedermera för thes egen räkning kommer i Werket at innestå.

8:o, Til förekommande af thetta Werks oförmodelige undergång igenom Interessenternes förwållande eller senfärdighet i Medlebs utgifwande, hwarom i 2. §. af Wår Nådige Kundgjörelse dat. then 17. Febr. sidstl. handlas, hafwa Interessenterne i Götheborg sielfwilligt underkastat sig promt utmätning för hwars och ens antecknade summa. Och som sådant i sig sielft werkeligen länder så wäl til Werkets behörige drift, som til Interessenternes egen säkerhet och förmon wid någon under arbetet påkommande oförmodad olyckelig händelse af Werkets afstadnande; Altså hafwe Wi äfwen funnit nödigt at fastställa, thet samtelige Interessenterne sig samma wilkor underkasta, hwaremot the i oförmodad händelse af Werkets omöjelighet eller undergång kun[n]a wara aldeles säkre at til fullo bibehållas wid thet som beröde [!] 2. §. utfäster.

9:o, Til Penningarnes utassignerande hafwe Wi wäl för Interessenterne i Götheborg, efter theras underdåniga betingande, faststält then methode, at deltagarne therstädes och ther omkring betala hwar sin andel til 2:ne theras Deputerade, hwilka insamla penningarne ther i Staden, och sedan insätta them i LandtRänteriet, och tå Landshöfdingen såsom Wår och Cronans Man i orten underskrifwit anordningen, komma the 2:ne Deputerade at tillika undertekna then samma. Men för the öfrige deltagande i Werket, som antingen i Stockholms Stad eller å andra orter i Riket boende äro, finne Wi i Nåder then methoden lämpeligast, at så ofta något sammanskott kommer at ske, the tå them förut til then ändan påbudne andelen af theras teknade Capitaler hwarje gång i Riksens Ständers Banco härstädes låta insätta för then öfwer Slußwerk förordnade Kongl. Directionens Räkning, och at Banco Attesterne på sådane insättningar sedermera enot särskilte quittencer för hwar och en genast aflefwereras til någonthera af the 2:ne Wåre och Riksens Råd, samt Riddare och Commendeurer af Wåre Orden &c. &c. som sig förberörde Direction welat åtaga, nemligen Herrar Grefwar carl Gustav Tessin och Clas Ekeblad, hwarefter Medlen af them utassignerade och til förberörde behof på Götheborgs LandtRänteri anordnade warda.

Theße äro således the ytterligare wilkor och författningar, som Wi funnit lända så wäl til merkelig fördel och nytta samt säkerhet för them af Wåre trogne underåtare, hwilka i förenämde måtto uti thetta Werket wilja taga del, som ock til werkets drift under arbetet och bestånd i framtiden, kommandes i alt öfrigit, som här icke utsatt finnes, angående the flere wilkoren at förblifwa efter Wåre then 11. Maji förledit år och then 17, Febr. sidstl. therom utfärdade Nådige Kundgjörelse.

Med theße wilkor kunna och böra Intressenterne så mycket mera wara belåtne, som the emot hwad i förstone utfäst blifwit ansenligen, efter sig företedde fördelaktigare omständigheter blifwit förbättrade.

Imedlertid och som angelägenheten fordrar, at första sammanskottet til thetta behofwet aldrasidst inom nästkommande Februarii Månads slut bör wara gjordt, som förbemält är, til En Femtedel af ofwannämde Capital 250000. Dal Silf:mt, och således äfwen nödigt är, thet Wi thesförinnan ju förr thes hellre måtte warda förwißade, hwilka Interessenter uti theße förenämde wilkor och författningar ingå, och sig förena wilja, samt til hwad summa för hwar och en, på thet penningarne til thetta behof måtte af them til förenämde tid kunna insamlas, i proportion af hwars och ens anteknade summa, och Wi äfwen inom samma tid måge kunna besörja om restens tilskjutande af Cronan, hwars rätta quantum Wi ejest förut icke egentel. kunna weta; Altså hafwe Wi funnit Oß föranlåtne at härmedelst allmänneligen kundgjöra och påbjuda, thet alle the, som sig antingen redan antekna låtit eller hädanefter ärna antekna, och uti förberörde af Oß utsatte wilkor wela delaktige warda, hafwa ju förr thes hellre och aldrasidst inom then 1. nästkommande Februarii, at til then ändan hos förbemälte Wåre och Riksens Råd samt Riddare och Commendeur och Wåre Orden Herrar Grefwar Carl Gustav Tessin och Claes Ekeblad sig anmäla, samt therjemte utnämna summan, för hwilken the sig i thetta werket låta antekna, tå the antingen tillika, eller ock aldrasidst inom then 1. påföljande Martii äfwen hafwa til förenämde Herrar Riksens Råd at insända eller aflefwerera låta Götheborgs LandtRänteriets Arrest, för them som bo i Götheborg och ther omkring; men Riksens Ständers Banco Attest för them, som bo i Stockholm och the öfrige Rikets provincier, at then nu härmedelst påbudne 5:te delen af samma theras anteknade summa til arbetets början therstädes blifwit deponerad för then öfwer Trollhätte Slußwerk förordnade Kongl. Directionens Räkning.

För öfrigit hafwe Wi til behörig kundskap för Interessenterne så wäl angående the til thetta werket anordnade medlens Diposition af wederbörande i orten, som angående arbetets framgång therstädes, funnit godt at föranstalta, thet ej allenast en gång i hwarje wecka til ofwannämde Wår Öfwer Intendent Baron Hårleman bör insändas behörig berättelse om Werkets framgång och alt hwad therwid förefalla kan, utan ock, at then hos Oß upgifne Dessein och Ritning, hwarefter arbetet kommer at werkställas, må igenom Trycket warda utgifwen, på thet the fiermare Interessenterne i Werket efter the om arbetet utkom[m]ande berättelser therpå måge kunna märka, huru långt thet efter hand med berörde arbete lider. Thet alle som wederbör hafwa sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttemera wißo hafwe Wi thetta med Egen Hand underskrifwit, och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholm i Råd-Cammaren then 25. October 1749.

FRIEDRICH.
(L.S.)

Gust. Boneauschiöld.


Kongl. Maj:ts Ultimate Nådige Kundgjörelse, angående Wilkoren hwaruppå Trollehätte Slußwerks-Byggnad nu i Höst kommer at börjas och widare fortsättas. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 25. Octob. 1749.
Kongl. tryckeriet hos Directeuren Pet. Momma, Stockholm, [1749]. 4to, [8] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2010 Lars Bruzelius.