Kongl. Maj:ts och Riksens
Commerce Collegii
CIRCULAIRE Bref,
Til
Samtelige Magistraterne uti Stapel-Städerne, angående Kongl. Maj:ts nådiga Förklaring öfwer rätta förståndet af 3. Art. 4. §. och 6. Art. 3. §. i Kongl. Reglementet för Coopvaerdie Skeppare och Siö-Folk af den 30 Martii 1748.

Stockholm then 31 Januarii 1755.


Tryckt uti Kongl. Tryckeriet.


Anledning af gjord underdånig förfrågan, huru wida den Sjöman, som utomlands från Skeppet olofligen afwiker, bör, jemte thet han efter 3. Art. 4. §. i Kongl. Reglementet för Coopvaerdie-Skeppare och Sjö-folck af den 30 Martii 1748. förlorar all undersåtelig fri- och rättighet, samt thet arf honom här inrikes kan tilfalla, äfwenwäl anses hafwa giorde sig förlustig alt hwad han efter sig lemnar, ware sig theß enskildte egendom eller fordringar, samt om sådant, tillika med innestående Hyror, bör wara til wederbörande Sjömans-Hus förwärkade, efter 6. Art. 3. §. uti the händelser, som 3. Art. i högstberörde Reglemente omtalar; har Hans Kongl. Maj:t, medelst recript til Theß och Riksens Commerce Collegium af then 20 Decembr sistledit åhr, i nåder täckts förklara, at som, hwad innestående hyror angår, 5. Art. 3. §. å högbemälte Reglemente stadgar, at en förrymd Sjöman, utom thet han, efter 3. Art. 4. §, förlorar rättigheten til arftagande här i Riket, hwilken Sjömans-Huset tillfaller, jemwäl förwärkat alla förtjente och innestående Hyror, så at deß Hustru eller Arfwingar dertil ej någon rätt åga, så bör Sjömans-Huset til samma förbrutne Hyror ej mindre, än til det en sådan Sjöman tilfallande Arf, wara berättigadt; Widkommande åter all annan then förrymdes egendom, så kommer then samma at hans Hustru och Arfwingarm som thertil efter Lag äro berättigade, tilfalla, men i händelse af Dana-Arf, Sjömans-Huset tilhöra.

Thetta Hans Kongl. Maj:ts nådigste förklarande har Kongl. Collegium skolat tillkänna gifwa, til rättelse förefallande händelser. Wi befalle

GUD Alsmäcktig. Stockholm the 31 Januarii 1755.

På dragande Kall och Ämbetes wägnar.

ERLAND BROMAN.

VULT von STEYERN.   J. von DÜBEN.
C.G. BUNGENCRONA.   U. RUDENSCHIÖLD.
J. SILFWERSKIÖLD   Js. J. DRAGMAN.
C.L. EHRENFALK.   Å.H. FRESER.

Pehr Dan. Holmér.
L. Secret.


Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce Collegii CIRCULAIRE Bref, til Samtelige Magistraterne uti Stapel-Städerne, angående Kongl. Maj:ts nådiga Förklaring öfwer rätta förståndet af 3. Art. 4. §. och 6. Art. 3. §. i Kongl. Reglementet för Coopvaerdie Skeppare och Siö-Folk af den 30 Martii 1748.
Stockholm. Kongl. Tryckeriet, 1755. 4to, [2] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.

The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2008 Lars Bruzelius.