Kongl. Maj:ts
Nådiga
PUBLICATION,
Angående
Levantiske Handelen.
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 10 Januarii 1757.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


STOCKHOLM, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma.


WI ADOLPH FRIEDRICH med GUDs Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung, &c. &c. &c. Arfwinge til Norige, samt Hertig til Sleßwig Hollstein, Stormaren och Ditmarschen, Grefwe til Oldenburg och Delmenhorst &c. &c. Giöre härmed witterligit, at althenstund Wi i Nåder för godt funnit, at thet Levantiske Compagniet, och thet thetsamma förunte Privilegium, nu bör komma at uphöra, och Handelen på Levanten för alla Rikets Stapel-Städer wara fri och öpen lemnad: Altså warder sådant härmed almänneligen kundgjordt och therjemte tilkänna gifwit, at Wi icke allenast wele låta utfärda et Reglemente til efterrättelse för them, som ärna idka thenna Handelen, utan ock i Nåder widtaga, hwad til theß upmuntran behöfwes kan. Thet alle, som wederbör, hafwe sig hörsammekigen at efterrätta. Til yttermera wißo hafwe Wi thetta med Egen Hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholm i Råd-Cammaren then 10 Januarii 1757.

ADOLPH FRIEDRICH.
L.S.


Kongl. Maj:ts Nådiga Publikation, angående Levantiske Handelen. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 10 Januarii 1757.
Stockholm. Tryckt uti Kongl. Tryckeriet hos Directeuren Pet. Momma, [1757]. 4to, [4] pp.


The Maritime History Virtual Archives | Maritime_history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.