Kongl. Maj:ts
Ytterligare Nådige
Kundgiörelse,
Angående
The friheter och förmåner, hvilka the Swenske Stapelstäderne komma hädanefter at njuta wid thet them lemnade fria idkande af then
Levantiska Handelen.

Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren the 19. Martii 1759.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


Tryckt uti Kongl. Tryckeriet.


WI ADOLPH FREIDRICH [!] med GUDs Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung, &c. &c. &c. Arfwinge til Norige, samt Hertig til Schleswig Hollstein &c. &c. Göre witterligit, at, sedan Wi igenom Nådig Publication under then 10 Januarii 1757 gifwit allmänneligen tilkänna, thet borde, ifrån then tiden, thet Levantiske Compagniet och thet Privilegium, som warit thet samma förunnat, uphöra, och Handelen på Levanten wara för alle Rikets Stapestäder fri och öppen lemnad; Hwarjemte Wi i Nåder utlofwat en närmare efterrättelse för them, som ärna idka thenna Handelen, och at lika nådigt wilja widtaga, hwad til theß upmuntran kan behöfwas: Så hafwe Wi thetta ärendet til ytterligare nådigt öfwerwägande förehaft, och i nåder för godt funnit, at för them af Wåre trogne Undersåtare, som wilja drifwa Handel på Levanten, hwarunder förstås alle ifrån Kusten af Morea in åt Turkiska Gebietet belägne Orter och Hamnar, bewilja och fastställa följande förmåner och friheter:

§. 1.

Skall til thenna Handel en fri och otwungen Sjöfart få nyttjas; så att uppå hwars och ens egen speculation och omtanka må ankomma, at med de Laddningar af Swenske eller främmande producter och effecter, som härstädes uti Swenska Skepp intagas, antingen gå directe til Levanten, eller ock under wägen inlöpa til hwilka hälst främmande hamnar som hwar och en för sig nyttigast pröfwar, at afsättja större eller mindre del af berörde Laddningar, och theremot tilhandla eller tilbyta sig andre effecter och waror, som kunna wara mera tienlige at afsättja i Levanten. Samma frihet äger hwar och en at nyttja uti återresan ifrån Levanten, med the Laddningar, som therstädes blifwit intagne. Dock kommer hwarken then i 5. §. här nedanföre förunnade befrielsen för Consuladens ärläggande i Levanten at niutas för andra waror, än them, som, enligit the medföljande Paßen och Bewisen, blifwit uti Swensk Stapelstads hamn och thet til Levanten anländande skeppet intagne; icke eller the i nedanstående 6, 7 och 8 §. §. §. bewiljade nederlags och Tullfriheter samt Auctions rättigheten at lämpas til andre Levantiske waror, än them, som efter wederbörande Consulers Attester, blifwit uti någon Levantiskt Echelle intagne uti samma Swenska Skepp, hwarmed the hit anlända; Dock the friheter och förmåner obetagne at njutas för then öfrige uti någon Europeisk hamn under återresan intagne Laddningen, hwilke kunna igenom andra Specielle Resolutioner, wara then ena eller andra slags waran theribland förut bewiljade.

§. 2.

Alle Swenske Manufacturerade waror, som här ifrån Swerige afskeppas til Levanten, niuta til godo icke allenast then i allmänhet slike waror förunnade befrielsen för Stora Siö-Tullen och umgälderne, emot erläggande af En Ottondedels proCent Recognition; utan ock the utsatte utskeppnings præmier för the sorter theribland, för hwilka sådane præmier blifwit faststälde.

At förunne jemwäl alla finare skinnwaror, såsom Hermeliner, Mårdar, Gråwärk, Räf- Hare- och Lo-Skinn en lika frihet för Stora Sjö-Tullens och umgälders erläggande, enär the ifrån Swerige uti Swenske Skepp til Levanten afsändas: Och bör theßutan then Land-Tull, som therföre kan förut wara betald, återställas wid utskeppningen. Dock skola wederbörande aflastare skrifteligen förbinda sig, at, innom Aderton månaders förlopp, införskaffa bewis ifrån General Consuln i Smirna, at sådane fritt utskeppade Skinwaror wärkeligen framkommit til Levanten, och, uti then ena eller andra Echellen, therstädes blifwit uti Handelen anwände. I brist af hwilka bewis, then åtnjutne så wäl Land-Tullen som Stora Sjö-Tullen med therwid följande umgälder kommer at erläggas, med afdrag för then Ottonde dels proCents Recognition, som wid utskeppningen blifwit betald.

Thetta samma kommer jemwäl at i akt tagas, i fall för någon annan export-wara, utom them, som bland Manufactur-tilwärkningar räknas, någon Speciel Tullfrihet skulle til Levantiske Handelens lättande wara eller blifwa bewiljad.

§. 3.

Alle Waror, som ifrån främmande orter införskrifwas til at sedermera nyttjas til afskeppning til Levanten, njuta i the Swenske Stapelstäderne fritt Nederlag, emot then wanliga Nederlags Recognitionen.

§. 4.

Theßlikes tillåte Wi i Nåder, at alle prof och Modeller, som then ene eller annan Handlande uti Riket låter inkomma, til at therefter beställa tilwärkningar, som kunna blifwa tjenlige til afskeppning til Levanten, måge obehindrade få passera, och wara frie, så wäl för Stora Sjö-Tullens erläggande tå the inkomma, som ock för Land-Tullen, enär the til Manufactur-wärcken afsändas. Dock på thet thenne frihet ej må mißbrukas, skal thet ej wara en och samma Handlande tillåtit, at mera än en gång förskrifwa et och samma slags prof; och tå ej eller mera, än et eller twänne prof af hwarje sort; Och skal theßutan samme Handlande wara förbunden at genast gifwa Wårt och Riksens Commerce Collegio tilkänna, wid hwilket Manufactur-wärk beställningen sker; på thet bemälte Collegium må, sedan profwet blifwit til sit ändamål nyttjat, kunna, emot lösen efter werdie, thet samma til sig fordra och låta förwara. Til then ändan bör ock then Tull-Kammare, wid hwilken slike prof inkomma, genast therom berätta til Öfwer-Directeuren wid Stora Sjö-Tullen, som straxt gifwer merbemälte Wårt Collegium therom kundskap.

§. 5.

Wele Wi i Nåder befria alla the Laddningar, som med Swenske, ifrån någon Swensk Stapelstad til Levanten, förpaßade Skepp för Swensk räkning tit anlända, för Consuladens erläggande therstädes; The måge bestå af Swenske producter och effecter allena, eller til en del af sådane fremmande, som här legat på nederlag. Men för then del af samma Laddningar, som uti någon främmande hamn under resan blifwit intagen, thet ware sig af fremmande effecter, eller af sådane Swenske, som förut blifwit til samma främmande ort utskeppade at försäljas, betalas berörde Consulade wid ankomsten til Levanten.

§. 6.

Alle uti Levanten uphandlade och med Swenske Skepp för Swensk räkning til någon Swensk Stapelstad inkommande Effecter och waror skola uti samma Stad njuta twänne års nederlags frihet; wid hwilken tids förlopp the til qwarblifwande tillåtne waror, som äro Tull afgift underkastade, böra förtullas; men the förbudne åter utskeppas, i fall icke thet samma under nederlags tiden redan skedt. Och ther så hända skulle, at af the waror, som sålunda wid nederlags tidens expirerande blifwit förtullade, större eller mindre del skulle sedermera komma at åter utskeppas; så skall för alt thet, som, innom et år ifrån nederlags tidens förlopp, blifwir til Utrikes Orter försändt, then betalte Tullen med umgälderne återställas.

§. 7.

För näst berörde Tull-afgift wele Wi dock härigenom befria Camelgarn, Ull, Bomul, och Bomulsgarn, såsom rudematerier, tillika med färge-stoffer och Droguerier, som för Fabriquerne kunna wara nödige: Men för alla andra waror skal Tullen betalas, dock med then lindring, som för samma slags waror är för thetta bewiljad, tå the ifrån Medelhafwet inkomma.

§. 8.

Förunne Wi jemwäl then af Wåre Undersåtare, som större partie Waror från Levanten inbekommit, at i then stad, therest han är boende, igenom egne betjente, eller ock Stadsens Mäklare, låta försälja the samma, uppå sådane wilkor, som han för sig nyttigast finner. Börande bemälte försälgnings wilkor, utan alt påtal, gälla såsom en oryggelig Lag imellan Köpare och Säljare, samt, i anseende thertil, antingen efter bokstafwens lydelse, af wederbörande fullgiöras, eller ock, i widrig händelse, en promt utmätning therpå följa.

Sluteligen, som ej allenast thet allmännas angelägenhet wid thenne Levantiske Handelens upkomst, utan ock the enskilte Handlandes fördel och säkerhet ganska mycket therpå beror, at Swenske Handels hus, sådane som redan börjats i Constantinopel och Smirna, måge jemwäl uti the öfrige större Echellerne blifwa inrättade, hwilket kommer therpå an, at unge handlande härstädes, som äga theras Landsmäns förtroende, och sielfwe någon styrka at etablera sig, måge finnas hugade at för kortare eller längre tid sättja sig neder i Levanten; Förthenskull, så snart någre bland bemälte handlande blifwa härtil hos Oß anmälte, wele Wi i Nåder widtaga the görlige mått, som kunna blifwa Oß i underdånighet föreslagne at understödja och lätta et sådant theras upsåt. Til yttermera wißo hafwe Wi thetta med Wår Egen Hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Insegel bekräfta låtit. Stockholm i Råd-Cammaren then 19 Martii 1759.

ADOLPH FRIEDRICH.
L.S.


Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Kungörelse, angående the friheter och förmåner, hvilka the Swenske Stapelstäderne komma hädanefter at njuta wid thet them lemnade fria idkande af then Levantiska handeln. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren the 19. Martii 1759.
[Stockholm]. Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, [1759]. 4to, [8] pp.


The Maritime History Virtual Archives | Maritime_history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.