Sedan Hans Kongl. Maj:t i Nåder täcktes befalla Theß ock Riksens Amiralitets Collegium, at, til Swenska Handels-Siöfartens beskydd och säkerhet under nu warande krigs-oroligheter, låta utrusta nödige förswars-Skepp; Så har Wälbemälte Kongl. Collegium til then ändan gådt uti fölljande Författning.

För alla från Swerige til Nord- och Wäster-Siön och så widare gående Handels-Fartyg, som willja njuta Convoy, blifwer samlings-platzen uti Marstrand.

The, hwilka ärna sig till Portugal, Spanien och Straet, församla sig i berörde Marstrands hamn, wid twenne särskilte terminer, nemligen uti början af instundande Maji Månad, och thernäst medio Octobris nästkommande.

Theremot trenne samlings-terminer, nemligen medio Maji, början af Augusti och början af Octobris Månader, äro utsatte för them, hwilka ärna sig til Holland, Engeland och Frankrike.

1:mo.

The förre komma wid then första terminen at beledsagas af et Femtio Canon-Skepp, som blifwer, antingen Skeppet Sparre, Commenderat af Herr Commendeur Capitainen och Riddaren Jägersköld, eller Skeppet Sophia Charlotta, som commenderas af Herr Commendeur Capitainen Åberg.

Samma Skepp, hwilketthera af the förenämde thet må blifwa, convoyerar the emottagne Handels-Fartygen längs Portugisiske Kusten, samt under resan aflemnar the Fartyg, som ärna sig til Viana, Port a Port, Lissabon, St. Ybes och Cadix. Hwarest Skeppet intager friskt wattn, och sedan går Straetvaert inlängs Spanska kusten wid inloppen til Malaga, Cartagena, Alicatnte, Barcellona, Cette, Marseille, Genua och Livorno.

Uti sidstnämnde ort wäntar merberörde Skepp wid paß en half Månad på större samling af Handels-Fartyg, och tå antingen begifwer sig med them, samma wäg tilbaka, och wid förenämde Platsars förbiresande tager alla the til återresa färdige Fartyg under sitt beskydd, som willia sig däraf betiena: eller ock, om thet bettre paßar sig, beledsagar ifrån Livorno the Fartyg, som ärna sig til Cagliari, Trapana eller Jvica, och löper sedan til Cadix.

Skulle Capitaine Treutiger, som förer Fregatten Höken, och hade för thetta blifwit beordrad at samla til sig alla the utgående Fartyg, som han kunde anträffa uti Fleckerö, Texel och Scherenes, til at beledsaga the samma 10 a 20 mil utom Sörling inåt Spanska siön, och sedan wända om: men under then 10 i thenna Aprill Månad fådt ordres, at med samma Handels-Fartyg fullfölja convoyen til Cadix, antingen därstädes, eller förut i siön träffa förberörde 50 Canon-Skepp, med the Handels-flotta, som thet samma har under sit beledsagande; Så komma begge theße Convoy-Fartyg at conjugera sig, och följas åt then föreskrefne wägen til Livorno, och therifrån til Cadix tilbaka.

Men skulle conjunctionen ej kunna ske förr änwid merberörde större Örlogs-Skepps återkomst från Medelhafwet til Cadix; Så fortsättia the tilsammans Convoyen therifrån hemåt, längs Portigisiske kusten, och thet norden om, i fall årstiden thet tillåter.

The til nu förmälte Siöresa åt Portugal, Spanien och Straet &c. destinerade Handels-Fartyg, som wid then andra terminen, nemligen Medio Octobris, komma at samla sig wid Marstrand, niuta et lika beledsagande, som thet nästförmälte, af Fregatterne Svarta Örn och Jägaren, som Convoyera then emottagne Handels-Flottan längs med Portugisiska kusten, och widare Straetvaert ända til Livorno, samt sedan tilbaka til Cadix och Marstrand.

2:do.

<å>Beträffande the Handels-Fartyg, som ärna sig til Holland, Engeland och Frankrike, och til Convoyens åtniutande på theße resor, samla sig wid ofwanberörde trenne terminer wid Marstrand; Så komma the at af särskilte Fartyg beledsagas: hwilka förmodas kuuna hwarje gång, med the Fartyg, som the uti återresan komma at convoyera, hinna til Marstrand tilbaka til then nästföljande samlings-terminen.

3:tio.

Then Instruction som Kongl. Maj:ts och Riksens Amiralitets Collegium meddelt Herrar Chefs af theße Convoy-Skepp, förmår ibland annat, at, i fall Convoy-Skeppen, eller någon af them, som under theras beskydd tagas, blefwo af Capare angrepne; Så skal Befälhafwaren, som til theras förswar wid alla tilfällen på försichtigaste sätt sig bereder, hålla samtelige Coopvaerdie Skeppen tilhopa i god ordning, samt fördela them uti wiße divisioner, och så föranstalta, at the wärbare och bäst monderade Coopvaerdie-Skeppen måge, om thet så skulle behöfwas, bidraga til theras, och then öfrige Handels-Flottans förswar med samlad mackt: samt at til then ändan Befälhafwaren skal förut meddela hwar och en behörige Seigne-Bref til efterrättelse: och särdeles utsättja och kundgöra them wißa rendevous-platser, thär the åter kunna träffa honom, i fall någon af them, förmedelst storm eller elliest, skulle ifrån honom blifwa skingrad.

4:to.

Therhos förmår jemwäl samma Instruction, at Skepps-Cheferne skola hålla sträng hand theröfwer, at hwarken the handlandes Fartyg, som af them blifwa beledsagade, icke eller andra siöfarande, wid Prejingar eller andra tilfällen måge, under hwad sken thet wara må, blifwa i aldraringaste måtto förolämpade eller upphållne: och at för samma orsak, må icke ens betalning för skott fordras, wid the tilfällen, to Siö-Artiklarne annars gifwa thertil anledning.

Thetta alt blifwer förthenskull, på Kongl. Maj:ts Nådige Befallning, af Theß och Riksens Commerce Collegio kungiordt, til efterrättelse för wederbörande Skeps-Rederier och Handlande, så wäl som hwilken hälst thet eljest kan angå. Stockholm the 25 April 1759.


STOCKHOLM,
Tryckt uti Kongl. Tryckeriet.


Kongl. Commerce Collegie Kundgiörelse, angående nödige förswars skepps utrustande til Swenska Handels Siöfartens beskydd och säkerhet, under nu warande Krigsoroligheter.
Stockholm. Kongl. Tryckeriet, 1759. 4to, [4] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.

The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2008 Lars Bruzelius.