Kongl. Maj:ts och Riksens
Stats Contoirs
PUBLICATION,
Angående
Medels samlande genom Subscriptioner til Trollhätte Slußwärks-Byggnads fullbordande.

Gifwen Stockholm then 16 Januarii
1760.


Tryckt uti Kongl. Tryckeriet.


Althenstund Hans Kongl. Maj:t, genom Nådigste skrifwelse af then 30 October nästledne, allernådigst tillåtit, at the, til Trollhätte-Slußwärks Byggnads fortsättande, efter then af Hans Kongl. Maj:t i Nåder gillade Planen erforderlige medel, måge genom private Subscriptioner under Cronones och Stats-wärkes garantie, så wäl för Interesset, som Hufwudstolen, samlas och upbäras, emot Sex proCents årlig Ränta, til at efter Tiugu års förlopp återbetalas, eller förr, therest Slußwärkets tilstånd och then theraf förwäntade afkomst, sådant medgifwer, hwarwid Hans Kongl. Maj:t pröfwat lämpeligast, at Subscriptioner wäl måge ske på en gång til så stor Summa, som til Planens utförande erfordras, men at insättningen af medlen göres på flere terminer, alt som Slußbyggnads-arbetet kräfwer: kommandes med Subscriptionerne, ju förr ju heldre, at göras början; Förthenskull warder thetta Hans Kongl. Maj:ts Nådigste godtfinnande och förordnande härmedelst allmänneligten kundgiordt, på thet the, hwilka finnas hogade, at på sätt, som förberördt är, göra sine medel hos Kongl. Maj:t och Cronan frucktbare, måge med thet snaraste och aldrasist til nästkommande Maji Månads slut, sielfwe eller genom sine Ombud, uti Kongl. Maj:ts och Riksens Stats-Contoir sig anteckna för så stor Summa, som hwar och en ärnar häruti deltaga: Skolandes om terminerne til Medlens insättande i Banquen för Ränte-Cammarens Räkning framdeles närmare blifwa kundgiordt. Stockholm then 16 Januarii 1760.

På dragande Kall och Embetes wägnar.

CARL RIDDERSTOLPE.

B. RUDENSCHÖLD. JEAN von WALLWIK.

L. S.
N. Müller.

L. C.
Sam. Rabbe.


Kongl. Maj:ts och Riksens Stats Contoirs Publication, Angående Medels samlande genom Subscriptioner til Trollhätte Slußwärks-Byggnads fullbordande. Gifwen Stockholm then 16 Januarii 1760.
[Stockholm]. Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, [1760]. 4to, [4] s.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Canals | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.