Kungörelse.

Sedan Hans Kongl. Maj:t i Nåder täckts befalla Theß och Riksens Amiralitets Collegio, at, til Swenska Handels Sjöfartens beskydd och säkerhet, äfwen för innewarande år, låta utrusta nödige förswars-Skepp; Så har Wälbemälte Kongl. Collegium gifwit wid handen, följande författning, som skall uti ofwanförmälte afsikt wara tagen, nemligen:

1:mo,

För alla ifrån Swerige til Utrikes Orter utom Öster-Sjön ärnade Handels-Fartyg, blifwer sammelplatsen i Sundet.

2:do,

Första Terminen för them, som segla på Hamburg, Texel och östra sidan af England til Hofden, blifwer i SUndet wid början af Maji månad; Then andra wid medlet af Julii och then tredie först i October månad, til hwilkas beledsagande fram och tilbaka på thenne Station, Fregatten Mercurius, som föres af Capitaine Lieutenanten Carl Gustav Raab, särskilt är utsedd.

3:tio,

Första Terminen för them som gå på Lissabon och andra Portugisiske hamnar, samt åt Spanien och Straetvaert in, blifwer wid medlet af nästkommande Maji månad, och får Convoyaren thet ej längre sig uppehålla än til inemot slutet af berörde månad. Theße Convoyeras til Mallaga af Fregatten Jaramas, som föres af Capitaine Lieutenanten Carl Ulrich Ameen, och under wägen aflemnas the Fartyg, som sig til Port ā Port, Lissabon, S:t übes och Cadix ärna, och på thet the Fartyg, som tå woro i England samt therifrån kunna ärna sig til Portugal, Spanien eller Straet, äfwen måge kunna betiena sig af thenne Convoy, så är

4:to,

Fregatten Falken, som föres af Capitaine Lieutenanten Axel Wolter Gahn, beordrad, ungefär 14. dagar förr än Jaramas blir färdig at utlöpa, afgå til Dovns, ther han imedlertid samlar the Swenske Handels-Fartyg, som wilja nyttja Convoyen til berörde orter, til thes Fregatten Jaramas med hela Handels-Flottan, som bägge theße Fregatter skola Convoyera, ifrån Swerige titkommer. och tå wara honom til mötes, samt följas åt Canalen igenom til högden af Sorles, tå Jaramas fortsätter sin resa til Lissabon och Mallaga.

5:to,

Fregatten Falken, sedan then fölgt Fregatten Jaramas til högden af Sorles, afseglar med the Fartyg, som ärna sig åt Irrland, Verkehrte Canalen och Franska Bugten, samt giör an Kingsael, som blifwer Rendez-Vous platsen för the Fartyg, som ifrån Verkehrte Canalen wilja nyttia Convoy, samt går therifrån til Bilbao, Bajonne, S:t Martin och utloppet af Nantes med flere ställen rundt om Franska Bugten, hwarest han i förbigående aflemnar the til theße Handels-platser ifrån Swerige sig ärnade och under Convoy tagne Fartyg, samt tager åter med sig tillbaka, the som ärna sig hemåt, med hwilka han ställer kosan åter til Kingsael, samt therifrån genom Canalen hemåt til Sundet.

6:to,

Fregatten Fama, som föres af Capitaine Lieutenanten Mathias Lillia, och ifrån Götheborg med twenne China-farare til Cadix redan är afgången, och therifrån til någon wiß högd them beledsagar, skall uti återresan segla til Lissabon at Convoyera the Fartyg, som wid then tiden årna sig hem til Swerige.

7:mo,

Uti Mallaga emottager enthera af Fregatterne, Jägaren eller Postillon, eller ock bägge, så framt the tit återkommit, them, som Fregatten Jaramas haft med sig tit och beledsagar them widare in åt Medelhafwet på sätt, som här nedanföre widare förmäles. När Fregatten Jaramas i 14 dagar wäntat i Mallaga, tager han them med sig, som äro färdige at gå hem til Swerige, och under wägen samlar til sig the Coopvaerdie-Fartyg, som uti Cadix, S:t übes, Lissabon, och Port ā Port äro färdige at gå til Swerige.

8:vo,

Then ena af ofwanbemälte Fregatter Jägaren och Postillon, hwaraf then förre föres af Capitaine Johan Lorens Hierta, och then senare af Capitaine Lieutenanten Hans Fahlstedt, emottager the Handels-Fartyg, som Fregatten Jaramas haft med sig til Mallaga, och går med them in åt Straet längs Spanska, Franska och Italienska Kusterne ända til Neapolis, och i the hamnar han förbigår, aflemnar hwart och et af the medhafwande Handels-Fartygen efter theras destination samt begifwer sig sedan til Sicilien och Sardinien, at i Cagliari eller annorstädes ther i negden samla til sig the Fartyg, som kunna wara destinerade antingen til Spanien och Portugal eller ända hem til Swerige, med hwilka thenna Fregatt åter begifwer sig til Mallaga.

Then andra åter, antingen Jägaren eller Postillon, bör, i then händelsen the til Mallaga ankomma, sedan Jaramas therifrån afgått, therstädes emottaga the Fartyg, som i Medelhafwet på hemgående blifwit samlade och aflefwererar them i Lissabon, hwarest the af Fregatten Fama, enligit 6:te Puncten, emottagas och till Swerige hemföras.

Skulle både Jägaren och Postillon wara efter förmodan, til Mallaga återkomne wid then tid, Fregatten Jaramas tit anländer, så komma Jägaren och Postillon på thet sätt at dela the med Jaramas anlände Handels-Fartyg sins imellan, at then ena går med them som ärna sig til Spanska, Franska och Italienska hamnar långs theße Kuster til Genua, och tager sedan samma återwäg, så at han kan wara tilbaka i Mallaga, när andra Convoyen ifrån Swerige tit anländer, samt tager med sig the Fartyg, som tå äro färdige.

Then andra af theße Fregatter går med them, som ärna sig til Sardinien, Sicilien och Neapolis samt Livorno, och går samma wäg tilbaka åt Mallaga, tå han äfwen til sig samlar the Fartyg, som ärna sig til Mallaga eller utur Medelhafwet.

Then Fregatten antingen Jägaren eller Postillon, som, i fall Jaramas ej i Mallaga kunnat afbida thes återkomst, fört Convoy ifrån Mallaga til Lissabon, går sedan tilbaka til Mallaga med the Fartyg, som wilja åt Straet och wäntar ther then andra Convoyens ankomst ifrån Swerige.

9:no,

Terminen för thenne andra Convoyen, blifwer wid medlet af nästkommande Octobris, tå the Fartyg böra i Sundet sig infinna, som ärna sig til Lissabon samt andre Postugisiske hamnar, jemwäl åt Spanien och Straetvaert in; Härtil kommer tå en särskilt Fregatt, at nyttias jemwäl för them, som ärna sig åt Irrland, Verkehrte Canalen och Franska Bugten, på lika sätt, som uti föregående 3. och 5. §.§. är förmält; Hwilka Fregatter warda härtil utsedde, thet skal i rättan tid förut blifwa kungiordt.

10:mo,

Then Fregatten, som på berörde andra Convoy går til Lissabon, lärer tå wid ankomsten til Mallaga ther träffa en af Fregatterne Jägaren eller Postillon, som, enligt hwad förmält är, förmodeligen antingen kommit ifrån Lissabon eller ock först återkommer ifrån Convoyen uti Medelhafwet, och enthera af theße Fregatter bör tå åter taga emot the Fartyg, som ärna sig längre in åt Straet, med hwilken han först afgår til Sardinien, Sicilien och Neapolis, hwarifrån han beledsagar alla på återresan stadde Swenske Handels-Fartyg längs ofwan förmälte Italienska, Franska och Spanska Kuster, som tå äro tilreds at gå hem eller utom Straet.

11:mo,

På alla platser, til och ifrån hwilka Convoyarne gå och komma, lämna the besked, hwarthän the äro destinerade, och när the wäntas tilbaka, hwarefter the Siöfarande kunna sig rätta.

12:mo,

Then Instruction, som Kongl. Maj:ts och Riksens Amiralitets Collegium meddelt Herrar Chefs af thße Convoy-Skepp, förmår ibland annat, at i fall Convoy-Skeppen eller någon af them, som under theras Convoy lyda, blefwo af Kapare angrepne; Så skal Befälhafwaren, som til theras förswar wid alla tilfällen på försiktigaste sätt sig bereder, jemwäl så i bort som återresan, hålla Coopvaerdie-Skeppen tilhopa uti en god ordning, samt när the blifwa flere, fördela them under wißa divisioner, och så föranstalta, at the wärbare och bäst monterade Coopvaerdie-Skeppen måge, om thet så skulle behöfwas, bidraga til theras och then öfriga Handels-flottans förswar med samlad magt, samt at til then ändan, förut meddela hwar och en behörige Seine-Bref til efterrättelse, och i synnerhet utsätta och kungiöra them wißa rendezvous-platser, ther the åter kunna träffa honom, i fall någon af them, förmedelst storm eller eljest, skulle blifwa ifrån honom skingrad.

13:tio,

Therhos förmår iemwäl samma Instruction, at Skepps -Cheferne skola hålla sträng hand theröfwer, at hwarken the Handels-Fartyg, som blifwa beledsagade icke eller andra Sjöfarande wid preiningar, eller andra tilfällen, under hwad förewändning thet wara må, blifwa i aldraringaste måtto förolämpade eller uppehållne: och at för samma orsak må icke ens betalning för skott fordras wid the tilfällen, tå Siö-Articlarne annars thertil gifwa anledning.

Thetta alt blifwer förthenskull, på Kongl. Maj:ts Nådige Befallning, af Thes och Riksens Commerce Collegio kungiordt, til efterrättelse för wederbörande Skepps-Rederier och Handlande, så wäl som hwilken hälst thet eljest kan angå. Stockholm then 26. Martii 1760.


Tryckt uti Kongl. Tryckeriet.


Kungörelse. Sedan Hans Kongl. Maj:t i Nåder täckts befalla Theß och Riksens Amiralitets Collegio, at, til Swenska Handels Sjöfartens beskydd och säkerhet, äfwen för innewarande år, låta utrusta nödige förswars-Skepp; Så har Wälbemälte Kongl. Collegium gifwit wid handen, följande författning, som skall uti ofwanförmälte afsikt wara tagen
[Stockholm]. Tryckt i Kongl. Tryckeriet, [1761]. 4to, [4] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.