Kongl. Maj:ts
Nådige
Förordning,
Angående
Öfwerwålds Hämmande

Fyr- och Kännings-Båkar.
Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 21 Julii 1761.


Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.


Tryckt uti Kongl. Tryckeriet.


WI ADOLPH FRIEDRICH med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung &c. &c. &c. Arfwinge til Norrige, samt Hertig til Schleßwig, Hollstein &c. &c. Göre witterligit: Althenstund Wi med mißnöje måst inhämta, huru som wanartige och illa sinnade menniskjor skola å de i Skärgårdarne, til Sjöfarandes hjelp och rättelse uprättade Fyr- och Kännings Båkar, föröfwa alleahanda wäldsamhet, samt ej allena bryta sönder ett och annat, utan och därjemte föröfwa Stöld; Förthenskull och som allmänna Lagen i 21 Cap. 2 § Mißgärnings Balken stadgar, thet hwar och en, som giör falska eldar, eller sätter up andre tekn eller wisare, at därmed förleda Sjöfarande och gifwa tilfälle til Skepsbrott, skall plikta med 32 par spö, äntå att ingen skada sker,och att samma lag skall wara om then, som af lika uppsåt bortrifwer eller upptager wettar eller wisare af sjögrund eller strand, samt ther skada och skeppsbrott sker, warde halshuggen och steglad, och skadan gäldas af gods hans, och ther en Fyr- och Kännings Båk skulle sönderbrytas eller något därifrån ologligen borttagas, äfwen så stor skada och olycka the sjöfarande therigenom kunde tima, ther likwäl angelägenheten kräfwer, at theße byggnader, såsom thesutom aflägsne och skilde ifrån någon enskilt tilsyn, äga hägn och beskydd för alt öfwerwåld; ty, och til förkommande af slik wanart, hafwe Wi funnit i nåder godt, at härigenom stadga och förordna, thet hwar och en, eho kan wara må, som på en slik Fyr- och Kännings Båk upsåteligen sönderbryter något, eller stöld therå föröfwar, och borttager något, thet ware sig litet eller mycket, skall afstraffas med 32 par spö och sätta alt i sitt förra stånd; sker skada och skepsbrott, warde halshuggen och steglad, och skadan gäldas af gods hans; och skall then som på bewisligit sätt ett slikt brott uptäcker, at bannemannen thertil warder förwunnen, therföre undfå Etthundrade Daler Silf:mts belöning: Som Wi ock biude och befallem at thenne Wår nådige Förordning bör twenne gånger om året, så wäl Kyndelmäßo- som Michels-mäßodagen, å Predikestolarne i Kyrkan upläsas. Thet alle som wederbör hafwa sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttermera wißo hafwe Wi thetta med Egen Hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholm i Råd-Cammaren the 21 Julii 1761.

ADOLPH FRIEDRICH.

(L.S.)

Sv. Dahlgren.


Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Öfwerwålds Hämmande på Fyr- och Kännings-Båkar. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 21 Julii 1761.
[Stockholm]. Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, [1761]. 4to, [4] pp.


Transcribed by Lars Bruzelius.


Sjöhistoriska Samfundet | The Maritime History Virtual Archives | Maritime history | Search.

Copyright © 2009 Lars Bruzelius.